​       Trong năm 2018, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Quảng Ngãi đã có nhiều đổi mới, chủ động vào cuộc, nâng cao hiệu quả hoạt động, làm tốt hơn vai trò người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, vừa góp phần tích cực trong việc việc bảo đảm thực thi pháp luật, vừa góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

​       Để nâng cao chất lượng các kỳ họp, ngay từ đầu năm 2018, Thường trực HĐND thành phố Quảng Ngãi đã chủ động chủ trì, phối hợp với UBND thành phố, UBMTTQVN thành phố, các Ban của HĐND thành phố và các cơ quan liên quan để thống nhất dự kiến số lượng kỳ họp trong năm, dự kiến chương trình, nội dung từng kỳ họp; đồng thời phân công các bên phối hợp chuẩn bị nội dung. Thường trực, các Ban HĐND thành phố đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị chu đáo các kỳ họp của HĐND thành phố.

Đối với hoạt động giám sát, khảo sát cũng được HĐND thành phố đặc biệt chú trọng. Trong năm 2018, Thường trực và các Ban thuộc HĐND thành phố Quảng Ngãi đã thực hiện 6 cuộc giám sát chuyên đề tập trung vào những vấn đề được nhiều cử tri và người dân quan tâm, như: tình hình xử lý nợ đọng trong đầu tư xây dựng cơ bản của thành phố và xã, phường; Việc thực hiện giải quyết các chế độ chính sách đối vối người có công cách mạng ở thành phố và xã, phường; Việc thực hiện quy trình, thủ tục công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với một số dự án trên địa bàn thành phố… Các cuộc giám sát được tổ chức đúng quy trình từ khâu ra quyết định thành lập đoàn giám sát, xây dựng kế hoạch, đề cương và báo cáo kết quả giám sát cũng như việc tổ chức triển khai giám sát tại các cơ quan, đơn vị đều được tiến hành nghiêm túc, đúng trình tự. Qua giám sát, khảo sát, Thường trực HĐND thành phố nắm chắc hơn về tình hình thực hiện nghị quyết HĐND, việc thi hành pháp luật của các cơ quan nhà nước, các đơn vị tại địa phương. Qua đó, kịp thời trao đổi, kiến nghị với UBND, các cơ quan chức năng để có các giải pháp chấn chỉnh, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp; góp phần tích cực vào việc bảo đảm thực thi pháp luật, đảm bảo quốc phòng an ninh và sự phát triển KT-XH của thành phố.

DAI BIEU HDND TP TXCT.jpg
Đại biểu HĐND tỉnh và HĐND thành phố Quảng Ngãi tiếp xúc cử tri ở Phường Quảng Phú

Cùng với hoạt động giám sát, khảo sát, trong năm 2018, Thường trực HĐND thành phố Quảng Ngãi đã phối hợp với UBND, UBMTTQVN thành phố trong việc theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố; phối hợp đôn đốc các cơ quan, đơn vị giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến chất vất của đại biểu HĐND thành phố, các kiến nghị sau giám sát của Thường trực, các Ban HĐND thành phố. Thường trực HĐND thành phố Quảng Ngãi còn phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố, Thường trực UBMTTQ thành phố và các cơ quan liên quan tổ chức có hiệu quả các hội nghị tiếp xúc cử tri giữa đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND thành phố với cử tri thành phố theo luật định. Trong năm 2018, Thường trực HĐND thành phố đã phối hợp tổ chức 03 cuộc tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi với cử tri các xã, phường: Tịnh Long, Tịnh Hòa và Chánh Lộ; các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh, thành phố tại 20 xã, phường. Việc tổ chức tiếp xúc cử tri được chuẩn bị chu đáo về nội dung, đổi mới về phương thức, đảm bảo theo quy định, chất lượng ngày càng được nâng lên. Qua tiếp xúc cử tri đã có 516 ý kiến, kiến nghị, phản ảnh liên quan đến nhiều lĩnh vực. Sau đợt tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND thành phố đã phối hợp với UBMTTQVN thành phố tiến hành phân loại, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và chuyển đến đúng cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Ngoài ra, hoạt động tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân cũng được HĐND thành phố quan tâm. Hàng tháng, Thường trực HĐND thành phố tham dự các buổi tiếp công dân định kỳ cùng với UBND thành phố vào ngày 05 và 20; qua đó tham gia ý kiến trực tiếp với UBND thành phố trong việc tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, khiếu nại tố cáo của công dân. Các Tổ đại biểu HĐND thành phố tham gia các buổi tiếp công dân định kỳ tại trụ sở UBND các xã, phường. Trong năm 2018, Thường trực HĐND thành phố đã tiếp nhận 25 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của 18 vụ, trong đó, Thường trực HĐND thành phố đã nghiên cứu và chuyển đơn đến các cơ quan chức năng của thành phố để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Qua theo dõi, đến nay đã xem xét giải quyết xong 14 vụ, còn 06 vụ đang theo dõi đôn đốc giải quyết để trả lời cho công dân.

         Những kết quả hoạt động đáng ghi nhận của HĐND thành phố Quảng Ngãi trong năm 2018 cho thấy sự chủ động, đổi mới và thống nhất cao của Thường trực, các Ban HĐND thành phố đối với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định và tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND thành phố, góp phần tác động tích cực tới việc bảo đảm thực thi pháp luật, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội của thành phố, đáp ứng yêu cầu về đời sống xã hội và nguyện vọng chính đáng của nhân dân trên địa bàn.
Thùy Trang

Tin đã đưa