Thực hiện Kết luận số 883-KL/TU ngày 19.12.2018 của Hội nghị Thành ủy lần thứ 22 về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018; mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2019các nghị quyết, kết luận, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Năm 2019, Thành ủy, UBND thành phố đã bám sát các văn bản chỉ đạo và tình hình thực tế của Thành phố để tập trung chỉ đạo, điều hành cả hệ thống chính trị triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ và chỉ tiêu chủ yếu đề ra.​

 Thành phố Quảng Ngãi đã tăng cường cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và thực hiện tốt các giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ; phối hợp với các sở, ngành liên quan giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Nhờ vậy, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đề ra trong năm 2019 ước sẽ thực hiện đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, đặc biệt là hệ thống chỉ tiêu về kinh tế - xã hội.

Kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng khá, tốc độ tăng 11,51%, đạt so với chỉ tiêu đề ra. Tổng giá trị sản xuất (giá SS 2010) trên địa bàn năm 2019 ước thực hiện 36.275 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng dần tỷ trọng dịch vụ, cụ thể: Dịch vụ 52,18%; Công nghiệp – xây dựng 37,86%; Nông nghiệp 9,97%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2019 ước thực hiện 2.159,182 tỷ đồng, đạt 119,95% dự toán HĐND thành phố giao; trong đó thu ngân sách địa phương thực hiện 1.823,042 tỷ đồng, bằng 111,55% so với năm 2018. Chi ngân sách địa phương năm 2019 ước thực hiện 1.792,325 tỷ đồng, đạt 126,02 % dự toán HĐND thành phố giao.

Công tác xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo quyết liệt và đạt nhiều kết quả tích cực, hiện nay thành phố đang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và các xã khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để trình Tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đối với 03 xã Tịnh Ấn Đông, Nghĩa Hà và xã Tịnh Hòa trong năm 2019.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Các chỉ tiêu về gia đình, thôn, tổ dân phố, cơ quan đạt chuẩn văn hóa; chỉ tiêu về tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi suy dinh dưỡng; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; giải quyết việc làm và tỷ lệ hộ nghèo ước đều đạt so với Kế hoạch đề ra. Cụ thể: Ước có 93% gia đình, 96% thôn, tổ dân phố và 100% cơ quan đạt chuẩn văn hóa; tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân còn 5,14%; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn 7,01%; xây dựng được 04 trường đạt chuẩn quốc gia; giải quyết việc làm cho 7.885 lao động  đạt 100,05% Kế hoạch năm, trong đó xuất khẩu 340 lao động; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 02 %.

Bên cạnh đó, các chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra trong năm 2019 về công tác quản lý đô thị, tài nguyên môi trường cũng ước sẽ đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, cụ thể: tỷ lệ cây xanh, thảm cỏ đạt 9,5m2/người; tỷ lệ rác thải được thu gom xử lý đối với phường đạt 94%, đối với xã đạt 64%.

Có thể khẳng định rằng, để đạt được những kết quả như trên chính là nhờ sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, sự quản lý, điều hành tích cực của UBND thành phố, cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của tất cả các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, xã phường và sự đồng thuận cao trong xã hội./.

                                                                                         Tấn Quang​

Tin đã đưa