Thực hiện Công văn số 644 ngày 09/02/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc tổ chức thực hiện hiệu quả phương thức chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh năm 2017; UBND TP Quảng Ngãi đã có ý kiến chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác chỉ đạo, điều hành năm 2016 của từng đơn vị; thể hiện quyết tâm hành động, bám sát mục tiêu đề ra, đổi mới, sáng tạo, thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ ngay từ đầu năm 2017 nhằm thực hiện các nhiệm vụ có hiệu quả chủ đề của năm “Đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và khởi nghiệp” và cải thiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh; trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:​

Khẩn trương tổ chức, triển khai thực hiện cókết quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 – 2020; các Nghị quyết của Đảng, HĐND thành phố, các chương trình công tác năm 2017. Tổ chức hoàn thành nhiệm vụ có chất lượng và đáp ứng yêu cầu tiế độ đề ra, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị; có kế hoạch cụ thể, rõ trách nhiệm cá nhân nhất là người đứng dầu và cấp phó của người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành bằng những việc làm cụ thể, đột phá, mang lại hiệu quả; đặc biệt chú trọng khâu tổ chức thực hiện, nói đi đôi với làm để chính sách đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả; gắn việc chỉ đạo triển khai với công tác đôn đốc, kiểm tra, xử lý nghiêm việc chậm trễ thực hiện các nhiệm vụ; tổ chức thực hiện nghiêm và thường xuyên kiểm tra, rà soát việc thực hiện nhiệm vụ do UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao; khắc phục ngay tình trạng chậm triển khai hoặc để quá hạn các nhiệm vụ; đảm bảo dự chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố được kịp thời, hiệu quả.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải kiểm điểm trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Từng cơ quan, đơn vị rà soát tiêu chí đánh giá chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức một cách khoa học, khách quan, chính xác, bảo đảm phản ánh đúng năng lực, kết quả công tác, làm căn cứ bổ nhiệm, đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Các thành viên UBND thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường thường xuyên kiểm điểm, đánh giá hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của ngành, địa phương; xem xét đánh giá trách nhiệm cá nhân đối với tập thể, trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Ngoài chức năng, nhiệm vụ của Thủ trưởng cơ quan phải xác định rõ và thực hiện trách nhiệm của thành viên UBND thành phố, dành thời gian thỏa đáng trong việc tham gia giải quyết các công việc chung của UBND thành phố.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử trong các cơ qua nhà nước, tạo nền tảng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giữa cơ quan chính quyền với các cơ quan Đảng, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội nhằm phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, của toàn dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương.


AT

Tin đã đưa