Đảng ủy xã Tịnh Thiện và Đảng ủy xã Tịnh Châu vừa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XII cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động tại địa phương.

Hội nghị đã truyền đạt nội dung cơ bản của  4 Nghị quyết Hội nghị TW 6 khóa XII gồm: Nghị quyết số 18 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19 “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20 “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21 “Về công tác dân số trong tình hình mới”. Sau Hội nghị, Đảng ủy xã Tịnh Thiện và Tịnh Châu đề nghị từng cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động phải viết bài thu hoạch cá nhân thực hiện các nghị quyết phù hợp chức trách, nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, Đảng ủy xã Tịnh Châu còn quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018 về "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho cán bộ, đảng viên; đồng thời chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc, cán bộ, đảng viên nghiên cứu, cụ thể hoá phù hợp với điều kiện của từng chi bộ, cá nhân để thực hiện đạt hiệu quả.

        Thùy Trang-Đài TT TP

Tin đã đưa