Năm 2018, Đảng ủy xã Tịnh Khê đã đề ra một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội như: tiếp tục  ổn định phát triển kinh tế; huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; đảm bảo vấn đề an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả, quản lý của chính quyền.

Phấn đấu tổng giá trị sản xuất trong năm 2018 đạt 434 tỷ đồng; tổng sản lượng lương thực 3.882 tấn. Về chăn nuôi: Đàn trâu 80 con; đàn bò 2.600 con (trong đó bò lai 2.420 con); đàn lợn 2.500 con; đàn gia cầm 42.500 con. Sản lượng khai thác thủy sản 7.000 tấn; nuôi trồng 150 tấn (nuôi tôm thẻ chân trắng). Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (lần đầu) 1ha, 70% tỷ lệ rác được thu gom xử lý. Công tác đầu tư xây dựng: thực hiện đầu tư xây dựng hoàn thành các công trình đã được phê duyệt trong năm 2018. Được biết, trong năm 2017, kinh tế xã Tịnh Khê phát triển khá. Tổng giá trị sản xuất (giá so sánh 2010) đạt 486/429 tỷ đồng, đạt 113% kế hoạch thành phố giao. Cơ cấu kinh tế: Thương mại - dịch vụ chiếm 38%; công nghiệp xây dựng chiếm 15%; nông nghiệp chiếm 47%.

    Văn Đạo - Đài truyền thanh thành phố

Tin đã đưa