Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, trong năm 2017, Đảng bộ xã Tịnh Long đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, Mặt trận và các Hội, đoàn thể từ xã đến thôn xây dựng và triển khai các mô hình “ Dân vận khéo” gắn với việc vận động nhân dân chung tay xây dựng NTM và hoàn thành các tiêu chí về đích nông thôn mới. Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần khơi dậy nội lực, huy động sức dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội địa phương; đồng thời góp phần hoàn thành và vượt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đảng bộ xã đầu năm đã đề ra, cũng như hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới.​

Để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” đạt hiệu quả, Đảng uỷ xã Tịnh Long đã kịp thời triển khai, quán triệt và thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch của Tỉnh ủy, Thành ủy và của Ban Dân vận Thành ủy về dân vận khéo cho cán bộ đảng viên và hội viên các Đoàn thể gắn với xây dựng nông thôn mới. Từ đó, hệ thống dân vận từ xã đến thôn đã tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo sát với tình hình thực tế của địa phương. Qua đó mà phong trào đã có nhiều chuyển biến tích cực trên mọi mặt đời sống xã hội, các mô hình đã phát huy tính chủ động, sáng tạo và đem lại hiệu quả thiết thực có sức lan tỏa trong nhân dân. Công tác tuyên truyền, thông qua các mô hình để vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Năm 2017 xã Tịnh Long có 05 mô hình đã triển khai thực hiện được nhân dân đồng thuận và mang lại hiệu quả thiết thực, như, mô hình: “Vận động nhân dân tham gia đổ rác thải sinh hoạt với Công ty cổ phần điện và môi trường Sơn Tịnh” của Hội LHPN xã; mô hình “ Gần dân, sát dân” của Đảng ủy xã; mô hình “Thu gom vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng trên đồng ruộng” của Hội Nông dân xã; mô hình “Vận động nhân dân tham gia sản xuất rau an toàn tại xứ đồng Quýt” và mô hình “Vận động nhân dân hiến đất mở đường giao thông đồng ruộng” của Hội CCB xã.
Thông qua thực hiện các mô hình trên, đến nay xã Tịnh Long đã có 100% hộ dân tham gia đổ rác thải với Công ty cổ phần điện và môi trường Sơn Tịnh; có 50 hộ tham gia mô hình sản xuất rau an toàn tại xứ đồng Quýt; có trên 100 hộ tự nguyện hiến trên 1.000m2 đất để xây dựng các tuyến đường giao thông và các tuyến kênh mương nội đồng. Tình trạng ô nhiễm môi trường do người dân vứt vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật cũng đã được hạn chế. Còn thông qua thực hiện mô hình “gần dân, sát dân” đã góp phần làm cho cán bộ, đảng viên, công chức xã phấn đấu xây dựng phẩm chất thật sự là người cán bộ cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân.
Nhìn chung, các mô hình “Dân vận Khéo” đã góp phần tích cực trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, các thiết chế văn hóa nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và củng cố của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Đồng thời, thông qua thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã có tác động lớn đến phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương. Nhờ đó, năm 2017, kinh tế của xã Tịnh Long tiếp tục phát triển khá. Tổng giá trị sản xuất ước các ngành kinh tế của địa phương trên 178 tỷ đồng đạt 107 %, tốc độ tăng trưởng kinh tế 17,5%, thu nhập bình quân đầu người trên 31 triệu đồng/người/năm.
Bên cạnh đó, hưởng ứng phong trào thi đua dân vận khéo, nhân dân xã Tịnh Long đã phát huy văn hoá truyền thống, xoá bỏ những tập tục lạc hậu, xây dựng cộng đồng dân cư đồng thuận, tương trợ giúp đở lẫn nhau cùng tiến bộ, chung sức giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trong năm 2017, toàn xã Tịnh Long có 96,1% hộ dân đạt chuẩn gia đình văn hóa, có 4/4 thôn đạt thôn văn hóa và tỷ lệ hộ nghèo còn 3,18%....
Để phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn được triển khai sâu rộng và mang lại hiệu quả thiết thực, phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2018 này, Đảng ủy xã Tịnh Long sẽ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Đồng thời, tăng cường vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể trong việc nhân rộng, duy trì và phát triển bền vững các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

  Thùy Trang-Đài TT TP

 

Tin đã đưa