Ngay từ đầu năm, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019; đồng thời đã phân công trách nhiệm, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện.​

Công tác tuyên truyền cải cách hành chính được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như hệ thống truyền thanh của Thành phố và xã, phường, trên cổng thông tin điện tử của Thành phố; tuyên truyền trực quan bằng xe loa, panô, băng rôn, cổng chào điện tử; lồng ghép tuyên truyền trong các cuộc họp, hội nghị. Nội dung tuyên truyền cải cách hành chính đảm bảo theo đúng quy định, đã công khai thủ tục hành chính ở các cơ quan, đơn vị, UBND xã, phường, tại Trung tâm hành chính công thành phố.

Các cơ quan chức năng thường xuyên đăng tải các tin, bài, các văn bản về cải cách hành chính; cập nhật bộ thủ tục mới ban hành hoặc sửa đổi bổ sung, thay thế lên cổng thông tin điện tử của Thành phố. Trong năm 2019, ước thực hiện 30 tin, bài phản ánh các loại về cải cách thủ tục hành chính, cụ thể như: về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tập huấn kiến thức về cải cách hành chính, hiện đại hóa thủ tục hành chính,… tổ chức được 25 xuất xe cổ động tuyên truyền, 02 bài tuyên truyền, 30 tấm băng rôn, 50 tấm phướn, 08 lần thay đổi nội dung tuyên truyền trên cổng chào Led…

Công tác tuyên truyền cải cách hành chính trong năm 2019 tiếp tục được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự đồng thuận của Mặt trận, các đoàn thể, các tầng lớp Nhân dân và đạt được nhiều kết quả tích cực, người dân đã từng bước giám sát được hoạt động của các cơ quan nhà nước và việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, qua đó đã góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

                                                                Tấn Quang

 ​

Tin đã đưa