Thành phố Quảng Ngãi có 8/12 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, hiện đang hoàn thiện thủ tục trình cấp có thẩm quyền công nhận 03 xã đạt chuẩn. ​

Để thực hiện có hiệu quả tiêu chí số 19 về “Giữ vững an ninh trật tự xã hội nông thôn mới” thời gian qua, Công an Thành phố đã tham mưu làm tốt công tác  tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị về ”Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới”; Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010-2020. Đồng thời chủ động triển khai tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm và năng lực đấu tranh phòng chống các loại tội phạm thông qua các phong trào: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phong trào thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân gắn với cuộc vận động “ Học tập và làm theo  tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh” và cuộc vận động ”Công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ” v.v.... Trong đó, Công an thành phố đã tiếp tục hướng dẫn xây dựng các mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ trong nhân dân, cụm an toàn về an ninh trật tự; tổ chức cho lực lượng công an xã thực hiện cuộc vận động: Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, tổ chức diễn đàn ”Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân”, đồng thời điều động tăng cường sỹ quan, hạ sỹ quan về các xã trọng điểm phức tạp về An ninh trật tự nhằm có cơ sở theo dõi, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả hơn về công tác này. Hàng năm, các xã đều tổ chức diễn đàn ”Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân” với khoảng 3.000 lượt nhân dân tham dự, qua đó đã đóng góp  nhiều ý kiến xây dựng cho lực lượng công an xã, ý kiến về công tác cải cách hành chính và phản ánh về tình hình an ninh trật tự.

 diên đàn CA lắng nghe.jpg
   

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả tiêu chí số 19 trong Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới, lực lượng Công an, đặc biệt là công an cơ sở đang  tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; các Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Công an, của UBND tỉnh, của UBND Thành phố về xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường “An toàn về an ninh trật tự”. Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục làm tốt công tác nghiệp vụ, đấu tranh, phòng ngừa tội phạm; tăng cường công tác quản lý hành chính, tuần tra, kiểm soát; phòng, chống cháy nổ… Gắn việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới với phong trào ”Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.  

                                                                                                 Văn Đạo​

Tin đã đưa