Thực hiện chủ trương “dồn điền đổi thửa”, trong năm 2019 UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo UBND các xã, và cơ quan, đơn vị liên quan tập trung thực hiện việc dồn điền đổi thửa tại các xứ đồng trên địa bàn thành phố, bước đầu đạt được một số kết quả nhất định. ​

UBND các xã đã chủ động xây dựng phương án, trình UBND thành phố phê duyệt để tổ chức thực hiện, đến nay thành phố Quảng Ngãi đã triển khai thực hiện công tác dồn điền, đổi thửa, cải tạo đồng ruộng được 61,14 ha/110,28 ha (Tịnh Thiện 6,3ha, Nghĩa Hà 11,59ha, Tịnh Khê 21,36 ha, Tịnh Hòa 21,89 ha), đạt 55,4% kế hoạch đề ra. Qua đó từng bước góp phần khắc phục tình trạng ruộng đất manh mún, tạo điều kiện quy hoạch vùng sản xuất tập trung, thuận lợi cho việc áp dụng khoa học, kỹ thuật, cơ giới hóa vào nông nghiệp, giảm chi phí sản xuất, nhằm góp phần tăng năng suất và nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố.

Để tiếp tục tạo điều kiện và khuyến khích các xã thực hiện công tác dồn điền đổi thửa, cải tạo đồng ruộng đạt kết quả, vừa qua UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 8178/QĐ-UBND ngày 26/11/2019 về việc bổ sung kinh phí có mục tiêu cho UBND các xã thực hiện chính sách hỗ trợ khuyến khích thực hiện chủ trương “dồn điền đổi thửa” đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố năm 2019.

Theo đó, tổng kinh phí bổ sung cụ thể cho 05 xã Tịnh Ấn Đông, Nghĩa Hà, Tịnh Khê, Tịnh Thiện và Tịnh Hòa, với số tiền hơn 239 triệu đồng (239.094.597 đồng) từ nguồn chi các nhiệm vụ phát sinh và các khoản chi đặc thù của Thành phố./.

                                                                   Tấn Quang

 ​

Tin đã đưa