Năm 2017, BTV Thành ủy Quảng Ngãi đã chú trọng nâng cao hiệu quả  lãnh đạo nhiệm vụ xây dựng chính quyền theo chủ đề: tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. ​

Nhờ vậy, đến nay, HĐND thành phố đã  hoàn thành tổ chức 02 kỳ họp để thảo luận, thông qua một số nội dung quan trọng liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội thành phố; mở 06 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động cho 603 đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2016 – 2021, đồng thời  tiến hành 03 cuộc giám sát chuyên đề, về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 và  về tình hình thực hiện việc thi hành các bản án đã có hiệu lực pháp luật. Ngoài ra,  HĐND Thành phố còn chủ trì tổ chức tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND 2 cấp tỉnh và thành phố tại 19 xã, phường và phối hợp tổ chức thành công 04 đợt tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội với cử tri xã Tịnh Thiện, Nghĩa An và Chánh Lộ, Nguyễn Nghiêm. UBND Thành phố cũng kịp thời thể chế hóa các chủ trương của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy và nghị quyết của HĐND cùng cấp thành chương trình, kế hoạch công tác và chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Trong đó đã  chỉ đạo việc bầu tổ trưởng tổ dân phố, thôn trưởng theo quy định, kết quả có có 17/23 xã, phường tổ chức xong. Tiếp tục thực hiện tốt việc củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, sắp xếp, bố trí, bổ nhiệm và điều chuyển cán bộ ở một số cơ quan, đơn vị và các trường học, đồng thời; thành lập và kiện toàn 85 tổ chức, hội đồng tư vấn... Xây dựng và trình tỉnh xem xét Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Triển khai Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Thành phố./.

                                                 Lệ Huyền ( Đài TT Thành phố)

Tin đã đưa