Sau hơn một  năm quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4, khóa XII  cho thấy: các cấp ủy Đảng ở Thành phố  Quảng Ngãi đã thể hiện quyết tâm cao, sâu sát lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội. Vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được nâng lên, kỷ luật, kỷ cương, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên có chuyển biến tích cực; những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận và nhân dân quan tâm được các cấp, các ngành quan tâm giải quyết.​

          Đáng chú ý là năm 2017, Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ngãi đã chỉ đạo xây dựng Kế hoạch hành động đối với cá nhân 271/271 đồng chí là lãnh đạo chủ chốt từ thành phố đến xã, phường về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết TW 4 khóa XII, Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị, Quyết định số 306 của BTV Tỉnh ủy và Quyết định số 1245 của BTV Thành ủy về Quy định trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan đơn vị thuộc diện BTV Tỉnh ủy,  Thành ủy quản lý trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Nhờ vậy, Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ngãi đã triển khai có hiệu quả chủ đề nhiệm vụ của năm là tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, thể hiện được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực; đồng thời phát huy được hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền và hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy Đảng ở Thành phố luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong từng thời gian để tập trung lãnh đạo việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017 gắn với bám sát và triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của TW, tỉnh và Thành ủy.

         Phát huy kết quả đó, các cấp ủy đảng, các ban ngành ở thành phố đang tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc NQTW4 khóa XII gắn thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhằm góp phần đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên.  Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, ngăn ngừa tiêu cực, vi phạm nhằm tạo bước chuyển tích cực, mạnh mẽ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó, theo quy định hiện nay mỗi cán bộ, đảng viên đều phải xây dựng cam kết, chương trình hành động, kế hoạch tu dưỡng hàng năm theo quy định của Nghị quyết TW 4, khóa XII  về: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; Chỉ thị số 01, ngày 22/3/2016 của BCT về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết XII của Đảng; Chỉ thị số 05 của BTC về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; quy định của Ban bí thư về “ Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” v.v…

          Để thuận tiện trong việc thực hiện, tránh tình trạng mỗi cán bộ, đảng viên phải xây dựng nhiều văn bản cam kết như tinh thần chỉ đạo của Ban tổ chức TW, Ban tổ chức tỉnh ủy về việc xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết của Đảng, BTV Thành ủy Quảng Ngãi đã chỉ đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Thành ủy; các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy: bắt đầu từ năm 2018, hàng năm mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân về  các nội dung trên để gửi cho tổ chức Đảng quản lý trước ngày 15/12/2017 và cá nhân giữ 01 bản để thực hiện. Riêng đối với các đồng chí thuộc diện BTV Thành ủy quản lý ngoài gửi bản Cam kết như quy định còn phải gửi cho BTV Thành ủy 01 bản, quan Ban tổ chức Thành ủy để theo dõi đánh giá cuối năm. Căn cứ vào bản Cam kết của cán bộ, đảng viên năm 2018, các cấp ủy chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi cán bộ đảng viên sinh hoạt và công tác thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện  cam kết, làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cuối năm 2018./.

                                                             Lệ Huyền ( Đài TT Thành phố)

Tin đã đưa