VĂN BẢN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Phân loại
Kỳ họp
Từ khóa
Tổng số: 126 văn bản.
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 358/BC-UBND 30/09/2019 Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri
2 Không/Không 27/09/2019 Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 09 tháng và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 03 tháng cuối năm 2019 (tài liệu phục vụ Hội nghị tiếp xúc cử tri 02 cấp ở xã, phường)
3 150/TTr-UBND 17/09/2019 Tờ trình bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018 - 2020, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư cong năm 2019 thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố
4 91/QĐ-HĐND 11/09/2019 Quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường) - HĐND thành phố Quảng Ngãi khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
5 90/BC-HĐND 05/09/2019 Báo cáo tình hình hoạt động của HĐNd thành phố trong 09 tháng đầu năm và chương trình công tác 03 tháng cuối năm 2019
6 89/KH-HĐND 04/09/2019 Kế hoạch Giám sát tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước
7 87/BC-HĐND 28/08/2019 Báo cáo kết quả công tác tháng 8, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2019 của Thường trực HĐND và các ban HĐND thành phố
8 82/QĐ-HĐND 27/08/2019 Quyết định thành lập Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố để giám sát về tình hình thực hiện và quản lý xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố
9 83/QĐ-HĐND 27/08/2019 Quyết định thành lập đoàn giám sát của thường trực HĐND thành phố để giám sát tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước
10 84/QĐ-HĐND 27/08/2019 Quyết định phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ Tịch Hội đồng nhân dân xã Tịnh Khê khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021
11 116/TTr-UBND 15/07/2019 Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 17/2017/Nq-HĐND ngày 05/4/2019, Nghị quyết 56/2017/NQ-HĐND ngày 18/7/2017, Nghị quyết 130/2016/NQ-HĐND ngày 29/7/2016 của HĐND thành phố
12 01/TB-MTTQ 12/07/2019 Thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019 (tại kỳ họp thứ 11 - HĐND thành phố Quảng Ngãi khóa XI)
13 251/BC-UBND 11/07/2019 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
14 246/BC-UBND 10/07/2019 Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
15 110/TTr-UBND 10/07/2019 Tờ trình thông qua danh mục dự án bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018 - 2020 thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố
Trang 1/9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>