Văn bản pháp quy
Từ khóa:
Phân loại: Lĩnh vực:
Cơ quan: Năm ban hành:
Tình trạng:Hiển thị:
Tổng số: 490 văn bản.
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 161/2018/NĐ-CP 29/11/2018 Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp
2 26/2018/TT-BYT 25/10/2018 Quy định về tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế đối với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu
3 15/2018/TT-BYT 30/05/2018 Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp
4 06/2017/TT-BKHĐT 05/12/2017 Quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
5 44/2017/NQ-HĐND 29/10/2017 Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
6 70/2017/QĐ-UBND 25/10/2017 Ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức và số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Quảng Ngãi
7 62/2017/QĐ-UBND 15/09/2017 Ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và người quản lý doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi
8 52/2017/QĐ-UBND 23/08/2017 Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát bảo đảm ANTT, an toàn giao thong trong hoạt động vận tải đường thuỷ nội địa trên tuyến vận tải thuỷ từ bờ ra đảo Sa Kỳ - Lý Sơn, tuyến đường tuyến thuỷ nội địa Đảo Lớn - Đảo B
9 50/2017/QĐ-UBND 21/08/2017 Ban hành quy định chính sách hỗ trợ cho Bác sĩ được chọn, cử đi bồi dưỡng chuyên sâu về chuyên môn và quản lý bệnh viện trong nước và ở nước ngoài
10 50a/2017/QĐ-UBND 21/08/2017 Ban hành Quy định về đơn giá bồi thường nhà, kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển Kinh tế - Xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
11 34/2017/TT-BYT 18/08/2017 Hướng dẫn tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh
12 48/2017/QĐ-UBND 18/08/2017 Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
13 49/2017/QĐ-UBND 18/08/2017 Ban hành Quy định mật độ và đơn giá cây trồng để thực hiện bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
14 33/2017/TT-BYT 01/08/2017 Quy định về tư vấn, hỗ trợ trẻ em chăm sóc sức khỏe sinh sản phù hợp với độ tuổi
15 91/2017/NĐ-CP 31/07/2017 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
16 1125/QĐ-TTg 31/07/2017 Phê duyệt Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020
17 46/2017/QĐ-UBND 31/07/2017 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi
18 31/2017/TT-BYT 25/07/2017 Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế
19 33/2017/QĐ-TTg 25/07/2017 Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát bảo đảm ANTT, an toàn giao thong trong hoạt động vận tải đường thuỷ nội địa trên tuyến vận tải thuỷ từ bờ ra đảo Sa Kỳ - Lý Sơn, tuyến đường tuyến thuỷ nội địa Đảo Lớn - Đảo B
20 73/2017/TT-BTC 17/07/2017 Quy định quản lý và sử dụng nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm, hỗ trợ chi phí khám sức khỏe và chi phí điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
21 26/2017/NQ-HĐND 14/07/2017 Nghị quyết về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV
22 28/2017/NQ-HĐND 14/07/2017 Thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
23 29/2017/NQ-HĐND 14/07/2017 Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện thuộc tỉnh Quảng Ngãi và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm
24 31/2017/NQ-HĐND 14/07/2017 Quy định tỷ lệ để lại về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
25 32/2017/NQ-HĐND 14/07/2017 Quy định chính sách hỗ trợ sản xuất muối tại vùng muối Sa Huỳnh tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2017-2020
26 33/2017/NQ-HĐND 14/07/2017 Quy định nội dung và mức chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
27 34/2017/NQ-HĐND 14/07/2017 Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
28 36/2017/NQ-HĐND 14/07/2017 Thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
29 37/2017/NQ-HĐND 14/07/2017 Quy định một số chính sách hỗ trợ đối với học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết, tỉnh Quảng Ngãi
30 40/2017/NQ-HĐND 14/07/2017 Chính sách hỗ trợ cho bác sĩ được chọn, cử đi bồi dưỡng chuyên sâu về chuyên môn và quản lý bệnh viện trong nước và ở nước ngoài
31 38/2017/NQ-HĐND 14/07/2017 Thông qua Đề án phát triển dịch vụ, du lịch tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020
32 41/2017/NQ-HĐND 14/07/2017 Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ngãi quản lý
33 39/2017/NQ-HĐND 14/07/2017 Thông qua Đề án xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững
34 30/2017/NQ-HĐND 14/07/2017 Thông qua Quy hoạch điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030
35 35/2017/NQ-HĐND 14/07/2017 Quy định chính sách hỗ trợ để chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng các loại cây hằng năm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
36 30/2017/TT-BYT 11/07/2017 Hướng dẫn phương pháp chế biến các vị thuốc cổ truyền
37 29/2017/TT-BYT 10/07/2017 Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế
38 28/2017/TT-BYT 28/06/2017 Quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với kháng thuốc HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế
39 27/2017/TT-BYT 28/06/2017 Quy định tiêu chuẩn và sử dụng xe ô tô cứu thương
40 26/2017/TT-BYT 26/06/2017 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
41 43/2017/QH14 21/06/2017 Đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020
42 75/2017/NĐ-CP 20/06/2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế
43 63/2017/TT-BTC 19/06/2017 Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân
44 40/2017/QĐ-UBND 14/06/2017 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
45 06/2017/QĐ-KTNN 12/06/2017 Ban hành Quy trình kiểm toán ngân sách địa phương của Kiểm toán nhà nước
46 36/2017/QĐ-UBND 29/05/2017 Quy định mức thu, chế độ thu, nội và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
47 25/2017/TT-BYT 17/05/2017 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
48 23/2017/TT-BYT 15/05/2017 Hướng dẫn việc lập hồ sơ theo dõi sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ theo độ tuổi cho trẻ em; tư vấn chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai và trẻ em
49 21/2017/TT-BYT 10/05/2017 Sửa đổi, bổ sung Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
50 20/2017/TT-BYT 10/05/2017 Quy định chi tiết một số điều của Luật Dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt
Trang 1/10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>