Đăng ngày: 13/09/2012

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI​

    TỔNG HỘI XÂY DỰNG VIỆT NAM           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 HỘI XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI                         Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

                                                                            

                                                                                      Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 12 năm 2008

 

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA

HỘI XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI

                  

                              ( Thông qua tại Đại hội V - Hội Xây dựng Quảng Ngãi)

 

Chương I: Những quy định chung

 

          1. Hội xây dựng Quảng Ngãi là tổ chức tập hợp những người làm công tác Xây dựng, tự nguyện tuân thủ điều lệ của Tổng hội xây dựng Việt Nam.

         

           Quy chế này bao gồm những người làm trong các lĩnh vực Xây dựng, Quản lý dự án, vật liệu xây dựng, Quản lý nhà và quản lý đô thị.

           Hội Xây dựng Quảng Ngãi trực thuộc Tổng Hội Xây dựng Việt Nam và thành viên của Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh Quảng Ngãi, lấy điều lệ của Tổng Hội Xây dựng Việt Nam làm điều lệ hoạt động của mình, tuân  thủ pháp luật của Nhà Nước, thực hiện các chương trình hoạt động của Tổng Hội Xây dựng Việt Nam, các quy định của UBND tỉnh Quảng Ngãi, các chủ trương của Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh Quảng Ngãi.

           Hội được UBND tỉnh công nhận tại Quyết định số 120/QĐ- UB ngày 14/02/1995.

           2. Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và có tài khoản tại Kho bạc Nhà Nước.

           3. Mục đích của Hội là tập hợp những người làm công tác khoa học kỹ thuật và quản lý hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng quy định tại Điểm 1 Chương I của quy chế này, động viên khuyến khích nâng cao kiến thức, trình độ nghiệp vụ, trao đổi thông tin về thành tựu KHKT, kinh tế, quản lý, các hoạt động về nghề nghiệp góp phần phát triển ngành Xây dựng tỉnh nhà.

           4. Nơi làm việc của Hội là trụ sở của Công ty Tư vấn xây dựng Quảng Ngãi.

 

Chương II: Nhiệm vụ và nội dung hoạt động

 

           1. Tập hợp, đoàn kết đội ngũ của những người làm công tác Xây dựng trong các lĩnh vực quy định tại Điểm 1 Chương I của quy chế này nhằm động viên sự nhiệt tình và khả năng sáng tạo của hội viên, tạo điều kiện cho hội viên phát huy tiềm năng trí tuệ của mình phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước.

           2. Tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực xây dựng nhằm nâng cao kiến thức, năng lực và trình độ cho những người làm công tác xây dựng bằng các hình thức: Hội thảo, sinh hoạt học thuật, tổ chức các lớp học về từng chuyên đề…..

           3. Tổ chức thực hiện tốt chức năng tư vấn, phản biện và giám định xã hội mà Nhà nước giao.

           4. Tổ chức hoạt động kinh tế theo quy định của pháp luật

           5. Quan hệ thật chặt chẽ với Tổng Hội Xây dựng Việt Nam và Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Quảng Ngãi và để tiếp tục thu các chủ trương công tác và các nhiệm vụ mà Tổng Hội và Liên hiệp Hội giao, tham gia các buổi sinh hoạt  học thuật và hội thảo do Tổng hội và Liên hiệp Hội tổ chức.

              Quan hệ chặt chẽ với Sở Xây dựng để cùng phối hợp trong công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ và những người làm công tác xây dựng, tổ chức phản biện và giám định xã hội chất lượng các dự án được giao.

Chương III:  Tổ chức

 

           1. Hội Xây dựng Quảng Ngãi gồm có những tổ chức sau:

           - Các chi hội

           - Hội viên tập thể

           - Công ty Tư vấn Xây dựng Quảng Ngãi

           2. Tổ chức cao nhất của Hội là Ban chấp hành do đại hôi bầu thường lệ 5 năm 1 lần. Trường hợp thật cần thiết hoặc khi có 2/3 số ủy viên ban chấp hành yêu cầu thì có thể triệu tập đại hội bất thường.

           3. Nhiệm vụ của đại hội:

           - Thông qua báo cáo công tác nhiệm kỳ và phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ đến.

           - Bầu ban chấp hành Hội

           - Sửa đổi quy chế tổ chức và hoạt động của Hội.

           4. Giữa 2 kỳ đại hội, Ban chấp hành điều hành công việc của Hội. Số thành viên ban chấp hành do đại hội quyết định từ 9 đến 15 người.

              - Ban chấp hành bầu ra thường trực bao gồm: Chủ tịch, các phó chủ tịch và thư ký Hội , không quá 5 người.

              - Ban chấp hành cử ra Ban Kiểm tra gồm 1 đến 3 ủy viên trong đó có 1 ủy viên Ban chấp hành làm trưởng Ban. Ban chấp hành, Thường trực, Ban kiểm tra phải được cơ quan có thẩm quyền của tỉnh công nhận.

           5. Sinh hoạt của Ban chấp hành Hội do Thường trực Hội chuẩn bị và triệu tập, mỗi năm 2 lần. Nếu có công việc đột xuất, hoặc có đại hội, số lần họp trong năm co thể nhiều hơn.

               Sinh hoạt của Thường trực Hội chuẩn bị và triệu tập mỗi năm 4 lần và có thể nhiều hơn nếu có công việc đột xuất  hoặc chuẩn bị cho đại hội .

           6. Hội nghị Ban chấp hành lần đầu của khóa mới, ngoài việc bầu ra các chức danh còn phân công công tác cho các thành viên ban chấp hành. Ngoài thường trực Hội ra, các ủy viên Ban chấp hành đều được phân công phụ trách một chi hội hoặc một hội viên tập thể.

           7. Nội dang sinh hoạt của ban chấp hành:

           - Kiểm định tình hình công tác 6 tháng, đề ra chương trình công tác hội 6 tháng đến.

           - Phổ biến các chủ trương của Tổng hội và Liên hiệp Hội.

           - Bàn về một chuyên đề cấp bách trước mắt.

           8. Các chi hội và hội viên tập thể co trách nhiệm tổ chức sinh hoạt mỗi năm 4 lần. Nội dung sinh hoạt gồm các nội dung đã tiếp thu tại sinh hoạt Ban chấp hành và bổ sung các nội dung cụ thể của đơn vị mình. Các ủy viên Ban chấp hành phụ trách các chi hội và hội viên tập thể chuẩn bị nội dung và triệu tập sinh hoạt.

             Các chi hội và hội viên tập thể có trách nhiệm thu hội phí và nộp cho Ban chấp hành Hội.

 

Chương IV: Tài sản và tài chính

 

            1. Nguồn tài chính của Hội gồm:

             - Hội phí của hội viên cá nhân là 7.000đ/tháng, Của hội viên cá nhân đã nghỉ hưu là 3.000đ/tháng. Trừ phần nộp cho Tổng hội theo quy định, phần con lại là Hội quản lý sử dụng.

             - Đóng góp của Công ty Tư vấn xây dựng.

             - Nguồn hổ trợ của Liên hiệp Hội.

             - Nguồn tài trợ từ các tổ chức và cá nhân.

             2. Chi dùng từ nguồn tài chính trên cho các công tác:

             - Đại hội của Hội.

             - Tổ chức các lớp học, các buổi sinh hoạt học thuật.

             - Họp Ban chấp hành, Thường trực Ban chấp hành.

             - Hổ trợ cho sinh hoạt các chi hội và hội viên tập thể.

             - Công tác phí.

             - Đóng góp cho công tác xã hội như: Học bổng cho học sinh nghèo, giải thưởng cho học sinh giỏi…

               3. Quản lý tài chính Hội :

                Hội giao cho Công ty Tư vấn xây dựng quản lý, hạch toán thu chi theo đúng quy định của Nhà nước, cuối năm và cuối kỳ đại hội có báo cáo tài chính.

 

Chương V: Hiệu lực thực hiện

 

           1. Quy chế phải được Đại hội Hội Xây dựng Quảng Ngãi thông qua với trên 2/3 số phiếu thuận và cũng phải trên 2/3 số phiếu thuận của Đại hội mới sửa đổi quy chế này, đồng thời phải được cơ quan thẩm quyền của tỉnh chấp thuận mới có hiệu lực thực hiện.

          2. Các tổ chức của Hội Xây dựng Quảng Ngãi( nêu tại Điểm 1 Chương III  của quy chế này) có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc quy chế này. Quy chế này được thông qua tại Đại hội Hội Xay dựng Quảng Ngãi lần thứ V, tháng 12 năm 2008.

                                                             

                                                              HỘI XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI

 

 

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm