Chuyên mục hỏi - đáp

Đơn giá 27/12/2016
Hỏi:
Sau khi xem bộ đơn giá mới, tôi thấy có một số vướng mắc thực hiện: Đăng thiếu phần "thuyết minh, phụ lục" nên không biết được đơn giá nhân công để áp dụng. Xin đề nghị SỞ nên đưa lên đầy đủ.
(Độc giả Lê Hoài Linh; Địa chỉ: Tịnh Ấn Tây - TP Quảng Ngãi)
Trả lời:


Sở Xây dựng trả lời bạn đọc như sau:

- Phần thuyết minh đơn giá: Bạn vào Cổng thông thin thành phần của Sở Xây dựng tại mục Đơn giá xây dựng để xem và download

- Phần phục lục các bộ đơn giá: đã đăng cùng với các bộ đơn giá (giá vật liệu, nhân công, vữa, ...)

- Bạn nên đến Sở Xây dựng để mua các bộ đơn giá đã đăng trên Cổng thông tin thành phần của Sở

Thân ái.

Các chủ đề khác: