​- Công văn số 2761/SXD-KT&VL ngày 17/9/2019 của Sở Xây dựng về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8/2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi - Phụ lục giá VLXD tháng 8/2019 (Chi tiết tại đây: Phụ lục giá Phần I;   Phụ lục giá Phần II)
​- Công văn số 2351/SXD-KT&VL ngày 09/8/2019 của Sở Xây dựng Về việc công bố giá VLXD tháng 7/2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi - Phụ lục Công bố giá VLXD tháng 7/2019 ( Chi tiết giá VLXD Phần I  - Chi tiết giá VLXD phần II)
​- Công văn số 2064/SXD-KT&VL ngày 10/7/2019 Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6/2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi - Phụ lục Giá VLXD tháng 6/2019 (Thông tin chi tiết tại đây)
- ​Công văn số 1699/SXD-KT&VL ngày 10/6/2019 của Sở Xây dựng Về việc công bố giá VLXD tháng 5 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi - Phụ lục Giá VLXD tháng 5/2019 (Thông tin chi tiết:  Phần I;    Phần II )
- ​​Công văn số 1297/SXD-KT&VL ngày 09/5/2019 của Sở Xây dựng về việc công bố giá VLXD tháng 4 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi - Phụ lục Giá VLXD tháng 4/2019 (Thông tin chi tiết tại đây)
- Công văn số 941/SXD-KT&VL ngày 09/4/2019 của Sở Xây dựng về việc công bố giá VLXD tháng 3/2019 trên địa bàn tỉnh (Thông tin chi tiết tại đây ) - Phụ lục Giá VLXD tháng 3/2019 (Thông tin chi tiết tại đây)
​- Công văn số 558/SXD-KT&VL ngày 11/3/2019 của Sở Xây dựng về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 02/2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi - Phụ lục giá VLXD tháng 2- 2019   
​- Công văn số 371/SXD-KT&VL ngày 18/02/2019 của Sở Xây dựng về việc Công bố giá VLXD tháng 01/2019 trên địa bàn tỉnh (Thông tin chi tiết tại đây) - Công văn số 454/SXD-KT&VL ngày 28/02/2019 của Sở Xây dựng về việc bổ sung và đính chính công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 12/2018; 01/2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Thông tin chi tiết tại đây) - Phụ lục Giá VLXD tháng 01/2019 ( Thông tin chi tiết tại đây )
​ - Công văn số 4118/SXD-KT&VL ngày 24/12/2018 của Sở Xây dựng về việc công bố giá VLXD tháng 12/2018 - Phụ lục Giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2018 - Công văn số 454/SXD-KT&VL ngày 28/02/2019 của Sở Xây dựng về việc bổ sung và đính chính công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 12/2018; 01/2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Thông tin chi tiết tại đây)​
- Công văn số 3893/SXD-KT&VL ngày 06/12/2018 của Sở Xây dựng về việc công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 11/2018 trên địa bàn tỉnh - Phụ lục giá VLXD tháng 11/2018

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm