- ​Công văn số 3836/SXD-KT&VL ngày 16/12/2019 của Sở Xây dựng về việc công bố giá VLXD tháng 11/2019 trên địa bàn tỉnh - Phụ lục giá VLXD tháng 11/2019 (Thông tin chi tiết tại đây: Phụ lục I;   Phụ lục II )
​- Công văn số 3474/SXD-KT&VL ngày 15/11/2019 của Sở Xây dwungj về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2019 (Thông tin chi tiết tại đây) - Phụ lục giá VLXD tháng 10/2019 ( Thông tin chi tiết: Phụ lục GVLXD Phần 1; Phụ luc GVLXD phần 2)
​ - Công văn số 3028/SXD-KT&VL ngày 11/10/2019 của Sở Xây dựng về việc Công bố giá VLXD tháng 9 năm 2019 trên điah bàn tỉnh (Công văn số 3028/SXD-KT&VL) - Phụ lục giá VLXD tháng 9/2019 (Thông tin chi tiết tại đây:  Phần I;   Phần II )
​- Công văn số 2761/SXD-KT&VL ngày 17/9/2019 của Sở Xây dựng về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8/2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi - Phụ lục giá VLXD tháng 8/2019 (Chi tiết tại đây: Phụ lục giá Phần I;   Phụ lục giá Phần II)
​- Công văn số 2351/SXD-KT&VL ngày 09/8/2019 của Sở Xây dựng Về việc công bố giá VLXD tháng 7/2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi - Phụ lục Công bố giá VLXD tháng 7/2019 ( Chi tiết giá VLXD Phần I  - Chi tiết giá VLXD phần II)
​- Công văn số 2064/SXD-KT&VL ngày 10/7/2019 Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6/2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi - Phụ lục Giá VLXD tháng 6/2019 (Thông tin chi tiết tại đây)
- ​Công văn số 1699/SXD-KT&VL ngày 10/6/2019 của Sở Xây dựng Về việc công bố giá VLXD tháng 5 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi - Phụ lục Giá VLXD tháng 5/2019 (Thông tin chi tiết:  Phần I;    Phần II )
- ​​Công văn số 1297/SXD-KT&VL ngày 09/5/2019 của Sở Xây dựng về việc công bố giá VLXD tháng 4 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi - Phụ lục Giá VLXD tháng 4/2019 (Thông tin chi tiết tại đây)
- Công văn số 941/SXD-KT&VL ngày 09/4/2019 của Sở Xây dựng về việc công bố giá VLXD tháng 3/2019 trên địa bàn tỉnh (Thông tin chi tiết tại đây ) - Phụ lục Giá VLXD tháng 3/2019 (Thông tin chi tiết tại đây)
​- Công văn số 558/SXD-KT&VL ngày 11/3/2019 của Sở Xây dựng về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 02/2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi - Phụ lục giá VLXD tháng 2- 2019   

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm