Dịch vụ hành chính
Lĩnh vực:
Cơ quan thực hiện:
Tổng số: 47 thủ tục.
STT Thủ tục Lĩnh vực CQ thực hiện
1 Thủ tục thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh (dự án nhóm B, C) Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng Quảng Ngãi
2 Thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng Quảng Ngãi
3 Thủ tục thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng Quảng Ngãi
4 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng Quảng Ngãi
5 Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng Quảng Ngãi
6 Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng Quảng Ngãi
7 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng Quảng Ngãi
8 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng Quảng Ngãi
9 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình tượng đài, tranh hoành tráng Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng Quảng Ngãi
10 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng Quảng Ngãi
11 Cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng Quảng Ngãi
12 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho dự án Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng Quảng Ngãi
13 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng Quảng Ngãi
14 Thủ tục cấp giấy phép di dời công trình Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng Quảng Ngãi
15 Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng Quảng Ngãi
Trang 1/4 1 2 3 4 > >>