Đăng ngày: 12/09/2019
 

Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2019/NĐ-CP ngày 15/8/2019 Quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao, toàn bộ nội dung Nghị định gồm 03 Chương, 19 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2019 và Bãi bỏ Quyết định số 23/2015/QĐ-CP ngày 26/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy định cơ chế Nhà nước thanh toán quỹ đất cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo hình thức Xây dựng – Chuyển giao.​

 

Để việc triển khai thực hiện Nghị định đạt hiệu quả, Sở Xây dựng cập nhật Nghị định số 69/2019/NĐ-CP trên cổng thông tin điện tử thành phần của Sở tại mục Văn bản pháp quy, đề nghị các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở và các tổ chức, cá nhân có liên quan truy cập và nghiên cứu thực hiện theo đúng quy định.​​ (Thông tin chi tiết Nghị định 69/2019/NĐ-CP tại đây)


Văn Phòng Sở


Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm