​​
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

 ​SO DO TO CHUC 12.jpg

 
​​LÃNH ĐẠO SỞ​
 
GD Phong-1.jpg​​
 
​Giám đốc Sở: Nguyễn Phong

Điện thoại: 0255.3822445

Email:  nphong-sxd@quangngai.gov.vn


PGD Tuan-1.png
 
Phó Giám đốc Sở: Phùng Minh Tuấn

Điện thoại: 0255.3763075

Email:  pmtuan-sxd@q​uangngai.gov.vn


PGD Hoang-2.jpg
 
Phó Giám đốc Sở: Nguyễn Công Hoàng                

Điện thoại: 0255.3831768

Email: nchoang-sxd@quangngai.gov.vn


PGD Hong-3.jpg
 
​​Phó Giám đốc Sở: Nguyễn Hữu Hồng 

Điện thoại: 0255.3847135

Email: nhhong-sxd@quangngai.gov.vn​


Phân công nhiệm vụ Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi
 
1. Ông Nguyễn Phong - Giám đốc Sở

- Thực hiện nhiệm vụ Ủy viên UBND tỉnh theo sự phân công của UBND tỉnh.

- Phụ trách chung; Quản lý điều hành toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Xây dựng theo quy định của pháp luật và theo quy chế hoạt động của Sở; Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Xây dựng và trước pháp luật về toàn bộ các hoạt động của Sở Xây dựng và việc thi hành nhiệm vụ, công vụ của công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền theo quy định của pháp luật.

- Trực tiếp phụ trách: Công tác tổ chức; công tác quản lý công chức, viên chức; công tác thi đua khen thưởng; Công tác đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức; chính sách tiền lương, tài chính; công tác thanh tra; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; chính sách phát triển nhà ở và quản lý thị trường bất động sản; công tác quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch; công tác quản lý hoạt động xây dựng; hoạt động của đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.

- Theo dõi quản lý trực tiếp các phòng, đơn vị: Thanh tra Sở; Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản; Phòng Quản lý xây dựng; Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định chất lượng công trình xây dựng.

- Thực hiện hoặc phân công cho các Phó Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

- Chủ tài khoản của Sở Xây dựng.


 2. Ông Phùng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Sở

- Điều hành công việc của Sở khi Giám đốc Sở đi vắng hoặc ủy quyền;
- Trực tiếp phụ trách: Công tác kinh tế xây dựng, vật liệu xây dựng.
- Theo dõi quản lý trực tiếp: Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.


3. Ông Nguyễn Công Hoàng - Phó Giám đốc Sở

- Trực tiếp phụ trách: Công tác quy hoạch, kiến trúc; công tác cấp, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi giấy phép xây dựng; thực hiện chương trình nông thôn mới; công tác phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật.
- Theo dõi quản lý trực tiếp các phòng: Phòng Quy hoạch - Kiến trúc; Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.

- Theo dõi chỉ đạo việc thực hiện công tác dân vận theo Quyết định số 11100-QĐ/TU ngày 24/6/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.


4. Ông Nguyễn Hữu Hồng - Phó Giám đốc Sở
 
Trực tiếp phụ trách: Công tác Văn phòng; công tác quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, công sở; công tác quản lý chất lượng và giám định chất lượng công trình xây dựng; công tác an toàn, vệ sinh lao động, môi trường trong thi công các công trình xây dựng
- Theo dõi quản lý trực tiếp các phòng, đơn vị: Văn Phòng sở; Chi cục Giám định xây dựng.
- Thành viên của Hội đồng Đánh giá tác động môi trường của tỉnh (ĐTM).
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.​

Quyết định số 1549/QĐ-SXD ngày 31/5/2019 của Sở Xây dựng về việc phân công nhiệm vụ Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi​ (Thông tin chi tiết tại đây)
 ​