UBND TỈNH QUẢNG NGÃI                                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                      SỞ XÂY DỰNG                                                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA SỞ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  674/QĐ-SXD ngày 16/3/2017

của Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ngãi)


​Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định nguyên tắc, trách nhiệm, cách thức làm việc, chương trình công tác, quan hệ công tác và trình tự giải quyết công việc của Sở Xây dựng Quảng Ngãi (sau đây viết tắt là Sở)

2. Quy chế này áp dụng: đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Sở (viết tắt là Lãnh đạo Sở) các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở, đơn vị trực thuộc Sở (viết tắt là đơn vị); Trưởng các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở, đơn vị trực thuộc Sở (viết tắt là thủ trưởng đơn vị); cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở (viết tắt là công chức) và các tổ chức cá nhân có quan hệ công tác với Sở Xây dựng Quảng Ngãi.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc 

1. Sở làm việc theo chế độ thủ trưởng, Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở, chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Bộ Xây dựng theo quy định. Mọi hoạt động của Sở đều tuân thủ theo quy định hiện hành của pháp luật và Quy chế này; công chức giải quyết công việc theo thẩm quyền và trách nhiệm được giao.

2. Trong phân công công việc phải đảm bảo đúng người, đúng việc; mỗi việc chỉ giao cho một đơn vị chủ trì, một người phụ trách (một đơn vị, một người được giao nhiều việc) và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Bảo đảm tuân thủ trình tự thủ tục và thời hạn giải quyết công việc theo đúng quy định hiện hành của pháp luật và chương trình, kế hoạch, lịch làm việc, trừ trường hợp đột xuất hoặc có yêu cầu khác của các cơ quan cấp trên.

4. Bảo đảm phát huy năng lực của mỗi cán bộ, công chức, đề cao sự phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

5. Bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, chất lượng và hiệu quả trong mọi hoạt động của Sở.

Chương II

TRÁCH NHIỆM, PHẠM VI, CÁCH THỨC GIẢI QUYẾT

CÔNG VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 3. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Giám đốc Sở

          1. Giám đốc Sở lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện mọi hoạt động của Sở theo quy định của pháp luật, trực tiếp chỉ đạo điều hành những vấn đề quan trọng, mang tính chiến lược trên tất cả các lĩnh vực công tác thuộc chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Sở.

2. Khi đi vắng, Giám đốc Sở ủy quyền cho một Phó Giám đốc Sở điều hành các hoạt động của Sở. Phó Giám đốc Sở được ủy quyền chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về các nội dung xử lý, giải quyết trong phạm vi và thời gian được ủy quyền. 

3. Giám đốc Sở trực tiếp xử lý hoặc phân công Phó Giám đốc khác xử lý, giải quyết công việc đã phân công cho Phó Giám đốc khi Phó Giám đốc đó vắng mặt ở cơ quan. Trường hợp công việc cấp bách, Giám đốc Sở sẽ trực tiếp chỉ đạo xử lý các công việc đã phân công cho Phó Giám đốc Sở.

Điều 4. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Phó Giám đốc Sở

1. Chỉ đạo thực hiện các chương trình công tác của Sở thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; kiểm tra đôn đốc các đơn vị được phân công phụ trách trong việc thực hiện công việc được giao; triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quyết định, kế hoạch của UBND tỉnh và Bộ Xây dựng.

2. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về chất lượng, tiến độ thực hiện nhiệm vụ; duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính, đoàn kết nội bộ, tham gia phát triển đội ngũ cán bộ, công chức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chịu trách nhiệm về những vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng xảy ra tại các đơn vị và lĩnh vực được phân công phụ trách.

3. Trong quá trình giải quyết công việc cần có sự phối hợp, trao đổi và hỗ trợ nhau khi công việc có liên quan giữa các Phó Giám đốc Sở, đảm bảo mọi hoạt động của Sở được thực hiện đúng kế hoạch. Trường hợp công việc có liên quan đến Phó Giám đốc Sở khác mà các Phó Giám đốc không thống nhất được ý kiến thì Phó Giám đốc Sở chủ trì báo cáo Giám đốc Sở xem xét, quyết định. 

4. Không xử lý giải quyết công việc khi không được Giám đốc Sở phân công và các công việc không thuộc thẩm quyền của Phó Giám đốc Sở khác.

Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Điều 5. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Thủ trưởng đơn vị

1. Chủ động tổ chức thực hiện công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị; phân công nhiệm vụ cho cấp phó và công chức thuộc quyền quản lý; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Những việc phát sinh vượt quá thẩm quyền phải kịp thời báo cáo Giám đốc Sở hoặc Phó Giám đốc Sở phụ trách để chỉ đạo xử lý; không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm công việc được giao.

3. Chủ động phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị khác để xử lý những vấn đề có liên quan đến công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình và nhiệm vụ chung của Sở.

4. Khi vắng mặt ở cơ quan trên 01 ngày, phải ủy quyền cho cấp phó quản lý, điều hành công việc của đơn vị và báo cáo Giám đốc, Phó Giám đốc Sở phụ trách biết; người được ủy quyền chịu trách nhiệm trước thủ trưởng đơn vị, Giám đốc Sở và pháp luật về mọi hoạt động của đơn vị trong thời gian được ủy quyền.

5. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về công tác cải cách hành chính; chất lượng tiến độ thực hiện nhiệm vụ; duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính, đoàn kết nội bộ, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Điều hành đơn vị chấp hành nghiêm túc Quy chế làm việc của Sở.

6. Công chức giữ các chức danh lãnh đạo (trưởng, phó phòng, ban, đơn vị) khi được giao nhiệm vụ mà không kịp thời tham mưu, hoặc tham mưu, đề xuất chất lượng không đảm bảo, bị Giám đốc Sở phê bình bằng văn bản 03 lần trong  năm sẽ bị thay đổi vị trí công tác đang đảm nhận.

Điều 6. Trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc của công chức

1. Chủ động nghiên cứu, tham mưu và tổ chức thực hiện các công việc theo chức danh, nhiệm vụ của công chức và các nhiệm vụ khác do thủ trưởng đơn vị hoặc lãnh đạo Sở trực tiếp giao.

2. Chịu trách nhiệm trước thủ trưởng đơn vị, lãnh đạo Sở và pháp luật về nội dung tham mưu, tiến độ, chất lượng, hiệu quả thực hiện công việc được giao.

3. Thực hiện các quy định của pháp luật về công chức, viên chức; các quy định khác của UBND tỉnh, Bộ Xây dựng, Quy chế làm việc của Sở.

Điều 7. Quan hệ công tác giữa Sở với các Sở, ngành, địa phương

1. Quan hệ công tác với các Sở, ngành, địa phương: Phối hợp, giải quyết để hoàn thành nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao.

2. Quan hệ công tác với các cơ quan chuyên môn có chức năng quản lý nhà nước về xây dựng thuộc UBND cấp huyện, thành phố:

Các cơ quan chuyên môn có chức năng quản lý nhà nước về xây dựng thuộc UBND cấp huyện, thành phố chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở; chịu sự kiểm tra, thanh tra của Sở về chấp hành chính sách, pháp luật, quy hoạch, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình quy phạm và kế hoạch phát triển ngành xây dựng ở địa phương mình.

Điều 8. Quan hệ giữa lãnh đạo Sở và Thủ trưởng các đơn vị

1. Thủ trưởng đơn vị chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Giám đốc Sở. Giám đốc Sở điều hành các đơn vị chủ yếu thông qua thủ trưởng đơn vị, trường hợp cần thiết có thể làm việc trực tiếp với cấp phó hoặc công chức.

2. Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở làm việc định kỳ hoặc đột xuất với đơn vị để trực tiếp nghe lãnh đạo đơn vị báo cáo tình hình và chỉ đạo việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác đã giao cho đơn vị.

3. Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm báo cáo kịp thời với lãnh đạo Sở về kết quả thực hiện công tác và kiến nghị các vấn đề cần giải quyết khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Điều 9. Quan hệ giữa Thủ trưởng các đơn vị

1. Thủ trưởng các đơn vị phải chủ động phối hợp để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Những vấn đề liên quan đến nhiều đơn vị mà vượt quá thẩm quyền giải quyết thì Thủ trưởng đơn vị chủ trì phải báo cáo, đề xuất Giám đốc Sở hoặc Phó Giám đốc Sở phụ trách xem xét quyết định.

2. Thủ trưởng đơn vị khi được giao chủ trì giải quyết các công việc, mà công việc đó có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị khác thì phải lấy ý kiến đơn vị đó; thủ trưởng đơn vị được hỏi ý kiến có trách nhiệm phải trả lời theo nội dung, thời gian yêu cầu và phải chịu trách nhiệm về nội dung trả.

Điều 10. Quan hệ công tác khác

Quan hệ làm việc giữa Giám đốc Sở với Thường trực Tỉnh ủy và các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy; các tổ chức chính trị; tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức khác được thực hiện theo quy định của pháp luật, các quy định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các quy định khác có liên quan.

Chương III

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Điều 11. Các loại chương trình công tác

1. Chương trình công tác năm: Theo chỉ đạo của Giám đốc Sở, các đơn vị gửi báo cáo danh mục tham mưu cho Sở dự kiến trình UBND tỉnh đưa vào chương trình công tác của UBND tỉnh trong năm sau. Văn phòng Sở tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở để tổ chức họp Lãnh đạo Sở, xem xét báo cáo UBND tỉnh theo quy định; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm hoặc 6 tháng và xây dựng chương trình kế hoạch công tác năm sau hoặc 6 tháng cuối năm gửi về Văn phòng Sở để tổng hợp báo cáo.

2. Chương trình công tác tháng: Trước ngày 14 hàng tháng, các đơn vị phải báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác trong tháng, xây dựng kế hoạch công tác tháng sau gửi Văn phòng Sở tổng hợp, trình Giám đốc Sở xem xét, quyết định và tổ chức họp giao ban hàng tháng.

3. Lịch làm việc hàng tuần của lãnh đạo Sở

Hàng tuần, Giám đốc Sở và các Phó Giám đốc Sở căn cứ lịch làm việc của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, yêu cầu công việc phải giải quyết để xếp lịch làm việc tuần sau và gửi Văn phòng Sở. Văn phòng Sở có trách nhiệm tổng hợp phát hành lịch làm việc vào ngày đầu tuần.

Điều 12. Chuẩn bị chương trình đề án, soạn thảo văn bản

1. Chương trình đề án và văn bản quy phạm pháp luật: Thủ trưởng đơn vị được giao chủ trì xây dựng các chương trình đề án, văn bản quy phạm pháp luật; phải lập đề cương chi tiết, thẩm định đề cương, tiến hành soạn thảo, tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến đóng góp xem xét chỉnh sửa, phối hợp với Văn phòng Sở gửi Sở Tư pháp thẩm định và giải trình với cơ quan thẩm định, hoàn chỉnh dự thảo trình UBND tỉnh xem xét theo đúng trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh và Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật.

Khi có thay đổi nội dung và thời gian trình vì một lý do nào đó, đơn vị chủ trì xây dựng đề án và văn bản quy phạm pháp luật phải có giải trình báo cáo Giám đốc Sở và tham mưu cho Sở báo cáo UBND tỉnh để điều chỉnh.

2. Đối với văn bản hành chính thông thường:

- Văn bản không phải phối hợp: Thủ trưởng đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản chịu trách nhiệm chính về nội dung, thời gian quy định. Nếu trễ hạn mà không có lý do chính đáng, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật.

- Văn bản cần có sự phối hợp: Thủ trưởng đơn vị được giao chủ trì phải chủ động lấy ý kiến (bằng văn bản) của các đơn vị liên quan để phối hợp. Đơn vị phối hợp có trách nhiệm nghiên cứu trả lời đảm bảo đúng chức năng và thời hạn, nếu trả lời không đúng hoặc trả lời chậm trễ phải chịu trách nhiệm và tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật. Đơn vị chủ trì chịu trách nhiệm chính về nội dung, thời gian quy định. Nếu trễ hạn mà không có lý do chính đáng, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật. 

Điều 13. Theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác

Văn phòng Sở có trách nhiệm theo dõi tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác của các đơn vị và của Sở trong năm (gồm công tác: tháng, quý, năm). Kết quả thực hiện chương trình công tác là một tiêu chí quan trọng để xem xét, đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị và công chức.

Chương IV

TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

Điều 14. Tiếp nhận và xử lý văn bản

1. Đối với văn bản đến: Văn phòng Sở tiếp nhận tất cả văn bản gửi đến Sở theo nguyên tắc sau:

- Đúng thẩm quyền, thủ tục, địa chỉ;

- Đóng dấu văn bản đến, vào sổ công văn theo dõi, cập nhật vào chương trình quản lý văn bản trên mạng eoffice của Sở;

- Đề xuất Lãnh đạo Sở giao việc trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của các đơn vị; sao chụp chuyển ngay văn bản đến cho đơn vị được giao. Các đơn vị khi nhận được văn bản chuyển giao nhiệm vụ, phải tổ chức thực hiện theo nội dung và thời hạn yêu cầu;

- Cuối ngày phải tổng hợp văn bản đến, đi gửi Lãnh đạo Sở và các đơn vị;

- Tất cả các loại Giấy mời mời Lãnh đạo Sở, sau khi tiếp nhận phải báo cáo ngay Giám đốc Sở để xử lý.

2. Đối với văn bản đi:

- Thủ trưởng đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản phải kiểm tra và chịu trách nhiệm về độ chính xác của nội dung văn bản, ký nháy/tắt vào cuối nội dung văn bản trước khi trình lãnh đạo Sở ban hành.

- Văn phòng Sở có trách nhiệm kiểm tra hình thức, thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản trước khi phát hành.

Điều 15. Ban hành văn bản

1. Khi nhận văn bản lãnh đạo Sở ký, chậm nhất đến cuối giờ làm việc buổi chiều cùng ngày, Văn phòng có trách nhiệm gửi văn bản phát hành cho các tổ chức cá nhân có liên quan.

Trong ngày làm việc, kể từ lúc Văn phòng Sở trình, lãnh đạo Sở có trách nhiệm xử lý hồ sơ, văn bản và có ý kiến chỉ đạo vào phiếu trình để triển khai.

Trong trường hợp xử lý văn bản qua mạng nội bộ (eoffice) thì lãnh đạo Sở chỉ đạo giải quyết công việc qua phần mềm eoffice; đơn vị được giao chủ trì có trách nhiệm xử lý công việc theo chỉ đạo của lãnh đạo Sở.

2. Văn phòng Sở phối hợp với đơn vị tham mưu chính, thông báo ý kiến kết luận của chủ trì tại các cuộc họp và làm việc của lãnh đạo Sở.

3. Việc phát hành văn bản và quản lý văn bản phát hành phải bảo đảm thực hiện đúng pháp luật về văn thư, lưu trữ và quản lý các tài liệu, thông tin thuộc danh mục bí mật Nhà nước.

Điều 16. Quy định về thẩm quyền ký văn bản

1. Giám đốc Sở có thẩm quyền ký, đóng dấu tất cả các văn bản của Sở.

2. Phó Giám đốc Sở ký các văn bản giải quyết công việc thuộc lĩnh vực được Giám đốc Sở phân công phụ trách hoặc ủy quyền.

3. Chánh Văn phòng Sở được thừa lệnh Giám đốc Sở ký các văn bản, xác nhận, sao y, sao lục, thông báo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo sở, giấy nghỉ phép, giấy mời, giấy giới thiệu, giấy đi đường,...

Điều 17. Sao gửi văn bản đến và trao đổi thông tin trực tuyến

1. Văn phòng Sở không sao gửi các Nghị định, thông tư, quyết định và các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, các bộ ngành trung ương và UBND tỉnh được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của các cơ quan ban hành để gửi cho các đơn vị liên quan (trừ trường hợp cần thiết); khi nhận được các loại văn bản này, các đơn vị được giao chủ trì phối hợp với Văn phòng Sở có văn bản thông báo cho các đơn vị liên quan để thực hiện việc truy cập, khai thác trên mạng internet để tổ chức thực hiện.

2. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Sở nghiêm túc thực hiện việc sử dụng hệ thống thư điện tử hoặc phần mềm eoffice để trao đổi trực tuyến và trao đổi thông tin, giải quyết công việc hàng ngày theo quy định của UBND tỉnh nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí. Văn phòng Sở có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện của các đơn vị và định kỳ báo cáo Giám đốc Sở  việc thực hiện để chỉ đạo.

Điều 18. Các hội nghị và cuộc họp

1. Giám đốc Sở quyết định tổ chức các hội nghị, cuộc họp để triển khai kế hoạch công tác của Sở, hội nghị cán bộ công chức của Sở, hội nghị chuyên đề, hội nghị tập huấn công tác chuyên môn, hội thảo khoa học và công nghệ, họp tập thể lãnh đạo Sở, họp cán bộ chủ chốt của Sở, họp giao ban công tác định kỳ, đột xuất, làm việc với các đơn vị.

2. Phó Giám đốc Sở quyết định các cuộc họp để giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách hoặc được Giám đốc Sở ủy quyền.

3. Thủ trưởng  đơn vị tổ chức các cuộc họp giải quyết công việc của đơn vị; giải quyết các công việc do lãnh đạo Sở giao hoặc ủy quyền.

4. Chỉ tổ chức họp, hội nghị khi thực sự cần thiết để phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Sở trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác quan trọng. Cuộc họp, hội nghị không thay thế cho việc ra các quyết định quản lý, điều hành.

Chương V

TỔ CHỨC TIẾP CÔNG DÂN

Điều 19. Trách nhiệm của Giám đốc Sở

1. Giám đốc Sở tiếp công dân định kỳ vào ngày 10 hàng tháng (nếu trùng vào ngày nghỉ thì được chuyển vào ngày làm việc kế tiếp); Giám đốc Sở có thể ủy nhiệm cho Phó Giám đốc Sở tiếp công dân định kỳ nhưng ít nhất mỗi quý Giám đốc Sở phải tiếp công dân định kỳ một lần.

2. Chỉ đạo Chánh Thanh tra Sở, Chánh Văn phòng Sở và Thủ trưởng đơn vị phối hợp thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, kịp thời giải quyết theo thẩm quyền các khiếu nại, tố cáo; trân trọng lắng nghe ý kiến của công dân để cải tiến, nâng cao hiệu quả công tác.

Điều 20. Trách nhiệm của Văn phòng Sở

1. Thông báo kịp thời cho Thanh tra Sở khi có công dân đến yêu cầu giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2. Bố trí phòng để lãnh đạo Sở tiếp công dân định kỳ hàng tháng theo quy định của pháp luật và đề nghị của Chánh Thanh tra Sở.

Điều 21. Trách nhiệm của Thanh tra Sở

1. Bố trí cán bộ thường trực tiếp công dân tại phòng tiếp công dân. Việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân.

2. Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị có liên quan cử cán bộ có thẩm quyền cùng tham gia tiếp công dân tại phòng tiếp công dân khi cần thiết.

3. Hướng dẫn trả lời việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân.

4. Chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để lãnh đạo Sở tiếp công dân.

5. Thực hiện chế độ báo cáo với Giám đốc Sở về công tác tiếp công dân.

Điều 22. Trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị

1. Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm phối hợp với Chánh Thanh tra Sở trong việc tiếp công dân, xử lý các khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân thuộc trách nhiệm của đơn vị.

2. Cử cán bộ đúng chuyên môn theo đề nghị của Chánh Thanh tra Sở để cùng phối hợp tiếp công dân tại phòng tiếp công dân; cử cán bộ tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra xử lý các vụ việc cụ thể theo chỉ đạo của lãnh đạo Sở và đề nghị của Chánh Thanh tra Sở.

Chương VI

ĐI CÔNG TÁC, TIẾP KHÁCH

Điều 23. Đi công tác

1. Tham gia đoàn công tác liên ngành

Việc cử cán bộ, công chức tham gia đoàn công tác của tỉnh phải đúng thành phần được yêu cầu và phải chuẩn bị nội dung để làm việc theo yêu cầu của trưởng đoàn công tác. Kết thúc chương trình công tác, cán bộ công chức tham gia đoàn công tác phải báo cáo với người cử đi công tác về kết quả chương trình công tác.

2. Giám đốc Sở tổ chức đoàn đi công tác ở cơ sở

Khi có chủ trương của Giám đốc Sở, đơn vị được giao chủ trì xây dựng kế hoạch, nội dung làm việc, trình lãnh đạo Sở phê duyệt để tổ chức thực hiện.

3. Đi công tác ngoài tỉnh

-  Phó Giám đốc Sở, Trưởng, Phó phòng và công chức cơ quan Sở đi công tác ngoài tỉnh phải có ý kiến chỉ đạo hoặc phân công của Giám đốc Sở.

- Thủ trưởng đơn vị trực thuộc khi đi công tác ngoài tỉnh phải báo cáo xin phép Giám đốc Sở (qua Văn phòng Sở) chậm nhất là 02 ngày trước ngày đi; trường hợp đi công tác gấp phải báo cáo xin phép bằng các phương tiện thích hợp, chỉ khi nào Giám đốc Sở đồng ý mới được phép đi; khi đi phải có ủy quyền người xử lý công việc ở đơn vị trong thời gian vắng mặt.

Văn phòng Sở có trách nhiệm thông báo kịp thời ý kiến của Giám đốc Sở cho Thủ trưởng đơn vị biết để thực hiện.

4. Nghỉ phép, nghỉ việc riêng

- Nghỉ phép năm: Thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động, thời gian hợp lý theo yêu cầu công việc và phải được Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý đối với Giám đốc Sở; Giám đốc Sở đồng ý đối với Phó Giám đốc Sở, cấp trưởng phòng, ban, đơn vị; Phó Giám đốc Sở trực tiếp phụ trách đối với cấp phó phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở; Trưởng phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở đối với công chức, viên chức thuộc quyền quản lý; Thủ trưởng đơn vị trực thuộc đối với cấp phó và cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý.

- Công chức xin nghỉ đột xuất để giải quyết công việc riêng:

+ Giám đốc Sở giải quyết các trường hợp xin nghỉ để giải quyết việc riêng của các Phó Giám đốc Sở, Trưởng, phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ Sở, thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở;

+ Lãnh đạo Sở theo lĩnh vực trực tiếp phụ trách giải quyết các trường hợp xin nghỉ để giải quyết việc riêng của phó phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ và công chức của phòng, ban trên một ngày theo đề nghị của Trưởng phòng chuyên môn nghiệp vụ Sở.

+ Trưởng phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở giải quyết các trường hợp công chức của phòng xin nghỉ để giải quyết việc riêng không quá một ngày.

+ Các đơn vị trực thuộc Sở giải quyết cho công chức, viên chức và nhân viên nghỉ để giải quyết việc riêng theo quy chế làm việc của đơn vị.

Điều 24. Tiếp khách

1. Các cuộc tiếp khách và làm việc theo chương trình của lãnh đạo Sở

- Chánh Văn phòng Sở phối hợp với phòng, ban được giao nhiệm vụ tham mưu trong buổi làm việc phục vụ lãnh đạo Sở tiếp khách mời theo chương trình của lãnh đạo Sở.

- Khi có kế hoạch làm việc với khách, Văn phòng Sở phối hợp với phòng, ban chuyên môn thống nhất với cơ quan khách về kế hoạch chuẩn bị và báo cáo lãnh đạo Sở để tổ chức thực hiện.

2. Đối với các cuộc tiếp xã giao, thăm và làm việc với lãnh đạo Sở, Văn phòng Sở có trách nhiệm bố trí chương trình và cán bộ công chức phục vụ theo yêu cầu của lãnh đạo Sở, phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan và Quy chế làm việc của Sở.

Chương VII

CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO VÀ VĂN HÓA CÔNG SỞ

Điều 25. Báo cáo Giám đốc Sở

1. Các Phó Giám đốc Sở báo cáo tình hình thực hiện công việc thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách, những việc vượt quá thẩm quyền giải quyết và những việc cần xin ý kiến. Báo cáo nội dung và kết quả của các hội nghị, cuộc họp khi được Giám đốc Sở ủy quyền tham dự hoặc chỉ đạo các hội nghị đó.

2. Thủ trưởng đơn vị thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo Giám đốc Sở theo quy định của Sở. Khi có vấn đề vượt quá thẩm quyền xử lý, thủ trưởng đơn vị phải báo cáo Giám đốc (hoặc Phó Giám đốc Sở trực tiếp phụ trách) để xử lý kịp thời.

3. Văn phòng Sở ngoài việc thực hiện các quy định tại khoản 2 Điều này, còn phải thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị báo cáo giao ban hàng tháng, quý, 6 tháng và cả năm. Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Sở gửi UBND tỉnh, Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan theo quy định; đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo.

Điều 26. Văn hóa giao tiếp và trang phục:

1. Văn hóa giao tiếp trong công sở:

- Trong giao tiếp với đồng nghiệp phải chuẩn mực, có thái độ lịch sự, tôn trọng đồng nghiệp; cấp dưới phải tuân thủ cấp trên.

- Công chức phải chấp hành và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc theo quy định pháp luật và quy định của Sở; không đi muộn, về sớm; không làm việc riêng trong giờ hành chính; không uống rượu, bia trong giờ hành chính và giờ nghỉ trưa các ngày làm việc; không làm mất trật tự ở công sở.

2. Văn hóa giao tiếp với nhân dân:

- Trong giao tiếp và ứng xử với nhân dân, công chức, viên chức phải nhã nhặn, lắng nghe ý kiến của nhân dân, giải thích rõ ràng, cụ thể các quy định liên quan đến giải quyết công việc thuộc trách nhiệm.

- Nghiêm cấm công chức, viên chức có thái độ hách dịch, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho nhân dân khi thi hành nhiệm vụ, công vụ.

3. Trang phục: Trong giờ làm việc, công chức phải mặc trang phục gọn gàng, lịch sự và phải đeo thẻ công chức.

Chương VIII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 27. Trách nhiệm thi hành

1. Các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở; các đơn vị trực thuộc sở; các tổ chức cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của Quy chế này.

2. Tập thể, cá nhân tổ chức thực hiện tốt các quy định của Quy chế này sẽ được biểu dương, khen thưởng; tập thể, cá nhân vi phạm các quy định của Quy chế này, tùy mức độ sai phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, thủ trưởng đơn vị kịp thời phản ánh, kiến nghị Giám đốc Sở (qua Văn phòng Sở) xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

GIÁM ĐỐC

(ĐÃ KÝ)

Nguyễn Phong


1. Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ( Thông tin chi tiết tại đây )

2. Quy chế tiếp nhận, xử lý, ban hành văn bản và trao đổi thông tin trên hệ thống E-Office của Sở Xây dựng ( Thông tin chi tiết tại đây )

3. Quy chế thi đua khen thưởng ( Thông tin chi tiết tại đây ) 

4. Quyết định ban hành Quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu phòng, ban, đơn vị, tổ công tác thuộc phạm vi quản lý của Sở Xây dựng ( Thông tin chi tiết tại đây )