​ Công văn số 1175/SXD-QLN&BĐS ngày 10/6/2016 của Sở Xây dựng về việc giới thiệu các mẫu thiết kế nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ( Thông tin chi tiết tại đây ) 1. Mẫu nhà sàn - NS1: Chi tiết tại đây 2. Mẫu nhà xây - NX1: Chi tiết tại đây 3. Mẫu nhà xây - NX2: Chi tiết tại đây
XEM CHI TIẾT HỒ SƠ THIẾT KẾ MẪU THAM KHẢO MẪU NHÀ CẢI TẠO LẠI CÓ SÀN TRÁNH LỤT
​ XEM CHI TIẾT HỒ SƠ THIẾT KẾ MẪU THAM KHẢO MẪU NHÀ 12M2 SÀN
​ XEM CHI TIẾT HỒ SƠ THIẾT KẾ MẪU THAM KHẢO MẪU NHÀ 15M2 SÀN
XEM CHI TIẾT HỒ SƠ THIẾT KẾ MẪU THAM KHẢO MẪU NHÀ 14,4M2 SÀN

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm