​Công bố chỉ số giá xây dựng từ tháng 01/2019 đến tháng 10/2019 và từ Quý I đến Quý III năm 2019 (Thông tin chi tiết tại đây)
​Quyết định về việc công bố điều chỉnh Chỉ số giá xây dựng tháng 12 năm 2018, quý IV năm 2018 và năm 2018 của Khu vực 3 (huyện Tây Trà) và Khu vực 4 (huyện Lý Sơn) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi​ (Thông tin chi tiết tại đây)
​ Quyết định số 4219/QĐ-SXD ngày 28/12/2018 của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 12 năm 2018; quý IV năm 2018 và năm 2018 (Thông tin chi tiết tại đây)
Quyết định số 3905/QĐ-SXD ngày 07/12/2018 của Sở Xây dựng về việc Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 7 đến tháng 11 năm 2018 và Quý III năm 2018 ( Thông tin chi tiết tại đây)
​ Quyết định số 2340/QĐ-SXD ngày 02/8/2018 của Giám đốc Sở  Xây dựng về việc Công bố Chỉ số giá xây dựng từ tháng 01 đến tháng 6 năm 2018 và Quý I, Quý II năm 2018
Quyết định số 4149/QĐ-SXD ngày 29/12/2017 của Sở Xây dựng về việc Công bố chỉ số giá xây dựng từ tháng 7 năm 2017 đến tháng 12 năm 2017
​ Quyết định số 2567/QĐ-SXD ngày 30/8/2017 của Sở Xây dựng Quyết định về việc Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 11, tháng 12 năm 2016 và tháng 01 đến tháng 6 năm 2017 (Thông tin chi tiết tại đây)
​ Quyết định số 3188/QĐ-SXD ngày 28/11/2016 của Sở Xây dựng về việc Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10 năm 2016 ( Thông tin chi tiết tại đây)
​ Quyết định số 467/QĐ-SXD ngày 24/3/2016 của Sở Xây dựng về việc Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 1, tháng 2 năm 2016 ( Thông tin chi tiết tại đây )
​Quyết định số 205/QĐ-SXD ngày 04/02.2015 của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10, tháng 11, tháng 12 và Quý IV năm 2015 (  Thông tin chi tiết tại đây )

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm