Đăng ngày: 23/08/2019

Ngày 14/8/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 68/2019/NĐ-CP về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng, toàn bộ nội dung Nghị định gồm 9 Chương, 38 Điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2019 và thay thế Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 23/5/2015 của Chính phủ.

Sở Xây dựng cập nhật Nghị định 68/2019/NĐ-CP trên cổng thông tin thành phần của Sở trên mục Văn bản pháp quy, đề nghị các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở và các tổ chức cá nhân có liên quan truy cập và nghiên cứu thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.(Thông tin chi tiết Nghị định 68/2019/NĐ-CP )

Phòng QLXD

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm