Tổng số: 31 bản ghi.
STT Đợt cấp Ngày ra quyết định Tải file
1 Quyết định về việc cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (đợt 16 năm 2019) 18/11/2019 Tải về
2 Quyết định về việc cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (đợt 15 năm 2019) 28/10/2019 Tải về
3 Quyết định về việc việc cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (đợt 14 năm 2019) 11/10/2019 Tải về
4 Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng(đợt 6 - 2019) 23/07/2019 Tải về
5 Quyết định về việc cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (đợt 02 năm 2019) 21/02/2019 Tải về
6 Quyết định về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (đợt 1 năm 2019) 18/01/2019 Tải về
7 Quyết định cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (đợt 12 năm 2018) 24/12/2018 Tải về
8 Quyết định cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (đợt 11 năm 2018) 29/11/2018 Tải về
9 Quyết định về việc cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (đợt 08 năm 2018) 30/08/2018 Tải về
10 Quyết định về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (đợt 7 năm 2018) 03/08/2018 Tải về
11 Quyết định về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (đợt 6 năm 2018) 05/07/2018 Tải về
12 Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 5 năm 2018 07/06/2018 Tải về
13 Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (đợt 4 năm 2018) 15/05/2018 Tải về
14 Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (đợt 3 năm 2018)​ 29/03/2018 Tải về
15 Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (đợt 02 năm 2018) 09/02/2018 Tải về
16 Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (đợt 01 năm 2018) 19/01/2018 Tải về
17 Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (đợt 15 năm 2017) 22/12/2017 Tải về
18 Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (đợt 14 năm 2017) 27/11/2017 Tải về
19 Về vi​ệc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (đợt 13 năm 2017)​ 13/11/2017 Tải về
20 Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (đợt 12 năm 2017) 26/10/2017 Tải về
21 Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (đợt 11 năm 2017) 22/09/2017 Tải về
22 Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (đợt 10 năm 2017) 01/09/2017 Tải về
23 Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (đợt 9 năm 2017) 14/08/2017 Tải về
24 Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (đợt 8 năm 2017) 24/07/2017 Tải về
25 Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (đợt 7 năm 2017) 11/07/2017 Tải về
26 Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (đợt 6 năm 2017) 16/06/2017 Tải về
27 Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (đợt 5 năm 2017) 01/06/2017 Tải về
28 Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (đợt 4 năm 2017) 22/05/2017 Tải về
29 Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (đợt 3 năm 2017) 16/05/2017 Tải về
30 Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (đợt 02 năm 2017) 30/03/2017 Tải về
31 Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (đợt 01 năm 2017) 22/02/2017 Tải về