Giới thiệu

Tin tức

Lĩnh vực văn hóa

Quy hoạch Quảng cáo

Thể dục thể thao

Lĩnh vực du lịch

Định hướng phát triển

Tài liệu ISO 9001:2008

Dự án đầu tư

Thông tin tuyên truyền

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1242274
Đang online: 6
PHÒNG QUẢN LÝ  DU LỊCH 
Điện thoại: 055.3710894
Email: qldl-svhtt@quangngai.gov.vn
 
 

 

Trưởng phòng: Phạm Thị Thanh Trà

Điện thoại: 055.3713504
Email: ptttra-svhtt@quangngai.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Viết Nghĩa
 
 

Điều 1: Vị trí và chức năng

Phòng Quản lý Du lịch là phòng chuyên môn thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo các quyết định; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; đề án; dự án, chương trình phát triển về du lịch; chương trình quản lý và xã hội hóa trong lĩnh vực du lịch ở các địa phương, cơ sở và phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án thuộc lĩnh du lịch sau khi được phê duyệt.

2. Tham mưu Giám đốc Sở hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về du lịch.

3. Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức thực hiện điều tra đánh giá, phân loại, xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên du lịch của tỉnh theo Quy chế của bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

4. Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện các biện pháp để bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý và phát triển tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

5. Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận khu du lịch địa phương, điểm du lịch địa phương, tuyến du lịch địa phương; công bố sau khi có quyết định công nhận.

6. Tham mưu Giám đốc Sở cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài đặt trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

7. Tham mưu Giám đốc Sở thẩm định hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

 8. Tham mưu Giám đốc Sở thẩm định và quyết định xếp hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch; hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh biệt thự, căn hộ du lịch; hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch đối với bãi cắm trại, nhà  nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác;

 9. Tham mưu Giám đốc Sở thẩm định và cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch;

10. Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức cấp, cấp lại, đổi, thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch; cấp, thu hồi giấy chứng nhận thuyết minh viên theo quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

11. Tham mưu Giám đốc xây dựng kế hoạch, chương trình xúc tiến du lịch và tổ chức thực hiện chương trình xúc tiến du lịch, sự kiện, hội chợ, hội thảo, triển lãm du lịch trên địa bàn tỉnh sau khi được phê duyệt.

 12. Tham mưu Giám đốc Sở quản lý hoạt động kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô theo quy định của pháp luật.

13. Tham mưu cho Giám đốc Sở phối hợp với các cơ quan, ngành có liên quan tổ chức thực hiện các biên pháp ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật về du lịch; tham gia thẩm định các dự án đầu tư, phát triển liên quan đến du lịch trên địa bàn tỉnh;

14. Tham mưu Giám đốc Sở giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động đối với các tổ chức hội và tổ chức phi chính phủ về lĩnh vực du lịch theo quy định của pháp luật;

15. Tham mưu cho Giám đốc Sở hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về du lịch đối với Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố; tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật và công nghệ, xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực du lịch; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức hoạt động trong lĩnh vực du lịch;

16. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Giám đốc Sở.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao và theo quy định của pháp luật.         

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Phòng Quản lý Du lịch có Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn nghiệp vụ.

a. Trưởng phòng là người đứng đầu của phòng, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của phòng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao hoặc được ủy quyền.

b. Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng thực hiện một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công hoặc được ủy quyền.

c. Công chức chuyên môn, nghiệp vụ chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công.

2. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Giám đốc Sở quyết định theo quy định của Nhà nước về công tác cán bộ.

3. Việc phân công nhiệm vụ, bố trí công tác đối với công chức của Phòng do Trưởng phòng quyết định.

4. Biên chế của Phòng Quản lý Du lịch là biên chế hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được UBND tỉnh phân bổ hàng năm.                 

Điều 4. Mối quan hệ công tác

1. Phòng Quản lý Du lịch chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp của Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở phụ trách.

2. Mối quan hệ giữa Phòng Quản lý Du lịch với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở là mối quan hệ phối hợp. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao có liên quan đến các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc hoặc được Giám đốc Sở ủy quyền giải quyết một số công việc cụ thể, thì Phòng phải có trách nhiệm chủ trì, phối hợp để giải quyết và tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Trưởng phòng Quản lý Du lịch chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện quy định này; đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho công chức của Phòng đảm bảo hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắt phát sinh cần sửa đổi, bổ sung, Trưởng phòng Quản lý Du lịch có trách nhiệm trao đổi, thống nhất với các phòng, đơn vị liên quan tổng hợp, báo cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Phòng Tổ chức – Pháp chế) để xem xét quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.                                 ​ 

Theo Quyết định 108/QĐ-SVHTTDL ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Giám đốc Sở VHTTDL Quảng Ngãi về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Quản lý Du lịch Sở VHTTDL Quảng Ngãi 


Thông tin cần biết
  

​Thông báo kết quả Chung khảo giải thưởng Văn học nghệ thuật lần thứ I năm 2019 (Tải tại đây) 

 

  

​Góp ý đề án phát triển nguồn nhân lực du lịch Đề án tải tại đây

 

   

​Kế hoạch 705/KH-SVHTTDL (Phu luc tuyen truyen co dong truc quan.doc) ngày 10 tháng 6 năm 2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch QuảngNgãi về việc tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh. 

Mẩu băng rôn, phướn, pano (Tải tại mục tài liệu chia sẻ)

 

   


Danh sách doanh nghiệp kinh doanh lữ hành cập nhật ngày 27/5/2019 (Tải tại đây)

 

   

​Thông báo phối hợp hổ trợ tổ chức cuộc thi Người đẹp núi Ấn sông Trà năm 2019

 

  

icon_new_2.gifp ý dự thảo quy chế, kế hoạch xét tặng giải thưởng VNHT Phạm Văn Đồng tải tại đây

 

Phim tư liệu
UBND huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website này như thế nào?

Đẹp  NaN%
Bình thường  Infinity%
Xấu  Infinity%

Bản quyền © 2014 thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Minh Trí, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3822716. Fax: 0255.3827566. Email: svhtt@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: 105 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi