Giới thiệu

Tin tức

Lĩnh vực văn hóa

Quy hoạch Quảng cáo

Thể dục thể thao

Lĩnh vực du lịch

Định hướng phát triển

Tài liệu ISO 9001:2008

Dự án đầu tư

Thông tin tuyên truyền

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1244996
Đang online: 2

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH QUẢNG NGÃI

Điều 1. Vị trí, chức năng

Các phòng chuyên môn thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo (trừ quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin) trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Văn phòng Sở có Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng và công chức chuyên môn, nghiệp vụ.

2. Các Phòng chuyên môn có Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn, nghiệp vụ.

a) Trưởng phòng là người đứng đầu của phòng, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của phòng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao hoặc được ủy quyền.

b) Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng thực hiện một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công hoặc được ủy quyền.

c) Công chức chuyên môn, nghiệp vụ chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công.

3. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Giám đốc Sở quyết định theo quy định của pháp luật về công tác cán bộ.

4. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra và Thanh tra viên.

a) Bổ nhiệm, miễn nhiệm Chánh Thanh tra do Giám đốc Sở bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi thống nhất với Chánh Thanh tra tỉnh và theo quy định của pháp luật về công tác cán bộ.

b) Bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó Chánh Thanh tra do Giám đốc Sở bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật về công tác cán bộ.

c) Thanh tra viên được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật.

5. Việc phân công nhiệm vụ, bố trí công tác đối với công chức của các Phòng chuyên môn do Trưởng phòng quyết định.

6. Biên chế của các Phòng chuyên môn là biên chế hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ hàng năm.

Điều 3. Mối quan hệ công tác

1. Các Phòng chuyên môn thuộc Sở chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp của Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở phụ trách.

2. Mối quan hệ giữa các phòng chuyên môn với đơn vị trực thuộc Sở là mối quan hệ phối hợp. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao có liên quan đến các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc hoặc được Giám đốc Sở ủy quyền giải quyết một số công việc cụ thể, thì các Phòng chuyên môn phải có trách nhiệm chủ trì, phối hợp để giải quyết và tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 4. Nhiệm vụ chung

1. Tham mưu Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo các quyết định; chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm, đề án, dự án, chương trình phát triển văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

2. Tham mưu Giám đốc Sở hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch đề án, dự án chương trình sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

3. Tham mưu Giám đốc xây dựng và thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Sở.

4. Tham mưu Giám đốc Sở giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động đối với các hội, tổ chức phi chính phủ về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch theo quy định của pháp luật.

5. Tham mưu Giám đốc Sở thẩm định, tham gia thẩm định các dự án đầu tư, phát triển liên quan đến văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh.

6. Tham mưu cho Giám đốc Sở hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch đối với Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố; tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật và công nghệ, xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch.

7. Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

8. Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

9 Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao và theo quy định của pháp luật.Thông tin cần biết
  

​Thông báo kết quả Chung khảo giải thưởng Văn học nghệ thuật lần thứ I năm 2019 (Tải tại đây) 

 

  

​Góp ý đề án phát triển nguồn nhân lực du lịch Đề án tải tại đây

 

   

​Kế hoạch 705/KH-SVHTTDL (Phu luc tuyen truyen co dong truc quan.doc) ngày 10 tháng 6 năm 2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch QuảngNgãi về việc tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh. 

Mẩu băng rôn, phướn, pano (Tải tại mục tài liệu chia sẻ)

 

   


Danh sách doanh nghiệp kinh doanh lữ hành cập nhật ngày 27/5/2019 (Tải tại đây)

 

   

​Thông báo phối hợp hổ trợ tổ chức cuộc thi Người đẹp núi Ấn sông Trà năm 2019

 

  

icon_new_2.gifp ý dự thảo quy chế, kế hoạch xét tặng giải thưởng VNHT Phạm Văn Đồng tải tại đây

 

Phim tư liệu
UBND huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website này như thế nào?

Đẹp  NaN%
Bình thường  Infinity%
Xấu  Infinity%

Bản quyền © 2014 thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Minh Trí, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3822716. Fax: 0255.3827566. Email: svhtt@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: 105 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi