Giới thiệu

Tin tức

Lĩnh vực văn hóa

Quy hoạch Quảng cáo

Thể dục thể thao

Lĩnh vực du lịch

Định hướng phát triển

Tài liệu ISO 9001:2008

Dự án đầu tư

Thông tin tuyên truyền

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1056634
Đang online: 11

 SỞ VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH QUẢNG NGÃI

 Địa chỉ: số 105 Hùng Vương - thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
 
 
Điện thoại: 0255 3.822716
Fax: 0255 3.827566
Mail: svhtt@quangngai.gov.vn
 
I. Chức danh lãnh đạo Sở:
 
Giám đốc: Nguyễn Minh Trí
 
Điện thoại: 0255.3822715

Mail: nmtri-svhtt@quangngai.gov.vn
 
Phó giám đốc: Cao Văn Chư
 
Điện thoại: 0255.3837247
 
 
Phó Giám đốc: Huỳnh Thị Phương Hoa
 
Điện thoại: 0255.3718028
 
Mail: htphoa-svhtt@quangngai.gov.vn 

Phó Giám đốc: Trần Xuân Tiên 

Điện thoại: 0255.3822756

Mail: txtien-svhtt@quangngai.gov.vn


II. Phân công nhiệm vụ lãnh đạo Sở

Điều 1. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở

1. Giám đốc lãnh đạo chung mọi mặt hoạt động và công tác trong chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở; trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công việc quan trọng, các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực công tác của ngành và theo Quy chế làm việc của Sở.

Các Phó Giám đốc giúp Giám đốc chỉ đạo, xử lý trong từng lĩnh vực công tác của Sở đã được Giám đốc phân công phụ trách, trừ các lĩnh vực do Giám đốc trực tiếp chỉ đạo.

Giám đốc ủy quyền cho các Phó Giám đốc ký các loại giấy phép theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

2. Trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao, các Phó Giám đốc chủ động giải quyết công việc. Nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do Phó Giám đốc khác phụ trách thì đồng chí Phó Giám đốc được giao nhiệm vụ chủ trì phải chủ động phối hợp với các Phó Giám đốc khác để giải quyết. Trường hợp các Phó Giám đốc có ý kiến khác nhau, Phó Giám đốc được giao nhiệm vụ chủ trì báo cáo Giám đốc xem xét, quyết định.

3. Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy  và pháp luật về các quyết định liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ được Giám đốc phân công; những vấn đề lớn, quan trọng, nhạy cảm phải kịp thời báo cáo, xin ý kiến Giám đốc trước khi xử lý, quyết định.

4. Phó Giám đốc có trách nhiệm và quyền hạn trong phạm vi, lĩnh vực được phân công như sau:

a) Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công việc trong phạm vi được phân công; xây dựng các Đề án, dự án, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành; xây dựng cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật trình Giám đốc xem xét để trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc ban hành theo thẩm quyền.

b) Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị trực thuộc thực hiện các quyết định, kế hoạch hành động, chương trình công tác thuộc lĩnh vực được giao phụ trách; xử lý theo thẩm quyền các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực được phân công.

5. Trường hợp cần thiết hoặc khi Phó Giám đốc vắng mặt, Giám đốc trực tiếp xử lý công việc đã phân công cho Phó Giám đốc. Việc phân công công việc giữa các Phó Giám đốc quy định tại Điều 2 Quyết định này có thể thay đổi theo quyết định của Giám đốc.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ cụ thể của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở

1. Đồng chí Nguyễn Minh Trí, Giám đốc Sở:

Phụ trách chung và chỉ đạo, điều hành mọi mặt hoạt động và theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác tổ chức - pháp chế; chính trị, tư tưởng; bảo vệ nội bộ; thi đua - khen thưởng; kế hoạch - tài chính; nghiên cứu khoa học; Công viên địa chất Lý Sơn; cải cách hành chính; xây dựng cơ bản; kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập liên quan đến văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh và trực tiếp phụ trách các phòng, đơn vị trực thuộc Sở:

- Văn phòng Sở;

- Phòng Tổ chức - Pháp chế;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Thanh tra Sở;

- Tạp chí Cẩm Thành.

2. Đồng chí Cao Văn Chư, Phó Giám đốc Sở:

a) Phụ trách các lĩnh vực công tác văn hóa cơ sở; văn hóa dân tộc; thư viện; quyền tác giả, quyền liên quan đối với các tác phẩm văn học - nghệ thuật; quảng cáo; các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; kiêm Tổng Biên tập Tạp chí Cẩm Thành; trực tiếp phụ trách các phòng, đơn vị trực thuộc Sở:

- Phòng Quản lý Văn hóa;

- Phòng Quản lý Di sản văn hóa;

- Bảo tàng tỉnh;

- Thư viện tỉnh;

- Ban Quản lý Khu Chứng tích Sơn Mỹ.

b) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với Hội Văn học - Nghệ thuật, Hội Sinh vật cảnh, Hội Di sản văn hóa, Hiệp hội Quảng cáo tỉnh và các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp liên quan trong lĩnh vực văn hóa.

c) Phụ trách chương trình phối hợp liên tịch với các sở, ban ngành, đoàn thể về lĩnh vực văn hóa và hướng dẫn tổ chức các lễ, hội. Đồng thời, theo dõi, phối hợp chỉ đạo các hoạt động chuyên ngành về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo của các huyện: Trà Bồng, Tây Trà, Minh Long, Ba Tơ.

d) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

3. Đồng chí Trần Xuân Tiên, Phó Giám đốc Sở:

a) Phụ trách các lĩnh vực công tác nghệ thuật biểu diễn; văn nghệ quần chúng; mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, tuyên truyền cổ động; điện ảnh; công tác thể dục thể thao; công tác gia đình và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; quốc phòng - an ninh; phòng, chống cháy, nổ; phòng, chống lụt, bão và trực tiếp phụ trách các phòng, đơn vị trực thuộc Sở:

- Phòng Quản lý Thể dục thể thao;

- Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình;

- Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh;

- Trung tâm Văn hóa tỉnh;

- Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh;

- Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh;

- Trường Năng khiếu Thể dục thể thao tỉnh.

b) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh; Trung tâm Bảo tồn và phát huy nghệ thuật dân ca bài chòi và hát hố tỉnh; các Liên đoàn, Hội, Hiệp hội và các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp liên quan đến lĩnh vực thể dục, thể thao.

c) Phụ trách chương trình phối hợp liên tịch với các sở, ban ngành, đoàn thể thuộc lĩnh vực được phân công. Đồng thời theo dõi, phối hợp chỉ đạo các hoạt động chuyên ngành về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo của các huyện: Sơn Hà, Sơn Tây, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Nghĩa Hành, thành phố Quảng Ngãi.

d) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

4. Đồng chí Huỳnh Thị Phương Hoa, Phó Giám đốc Sở:

a) Phụ trách các lĩnh vực công tác du lịch; công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế; lĩnh vực công nghệ thông tin; kiêm Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Ngãi và trực tiếp phụ trách các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở:

- Phòng Quản lý Du lịch;

- Trưởng Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Sở.

b) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp liên quan trong lĩnh vực du lịch.

c) Phụ trách chương trình phối hợp liên tịch với các sở, ban ngành, đoàn thể về lĩnh vực du lịch. Đồng thời theo dõi, phối hợp chỉ đạo các hoạt động chuyên ngành về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo của các huyện: Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ, Lý Sơn.

d) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 385/QĐ-SVHTTDL ngày 18/11/2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phân công công tác của Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở; Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố; Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thành phố và các cá nhân có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Theo Quyết định 449/QĐ-SVHTTDL ngày 17 tháng 11 năm 2017 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi Về việc phân công nhiệm vụ của Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi​


Thông tin cần biết
  

icon_new_2.gifGóp ý dự thảo đề án Quy hoạch định hướng mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực VHTTDL Xem tại đây 

 

  

​Dự thảo QUY HOACH (tải tại đây ) hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017 - 2025, định hướng đến năm 2030​

 

  

icon_new_2.gifThông báo: Kể từ ngày 11 tháng 6 năm 2018, Bộ phận tiếp nhận hổ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi sẽ được thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi. Địa chỉ: 60 - 62 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi. 

 

  

icon_new_2.gifp ý dự thảo quy chế, kế hoạch xét tặng giải thưởng VNHT Phạm Văn Đồng tải tại đây

 

  

icon_new_2.gif​Góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết về chính sách hổ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ​Công văn 620.pdf. Báo cáo bcdl.pdf. Nghị quyết nqdl.pdf.Tờ trình ttdl.pdf

 

 

Phim tư liệu
Lễ hội Kỳ Yên ở Đức Lợi
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website này như thế nào?

Đẹp  NaN%
Bình thường  Infinity%
Xấu  Infinity%

Bản quyền © 2014 thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Minh Trí, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3822716. Fax: 0255.3827566. Email: svhtt@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: 105 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi