Thứ Hai, 24-02-2020, 15:55 (GMT+7)


Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 2382128
Đang online: 8
Công bố đường dây nóng tiếp nhận, phản ảnh, kiến nghị của tổ chức, công dân liên quan đến hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông

​                                            PHÒNG THÔNG TIN - BÁO CHÍ - XUẤT BẢN

                                            Điện thoại: 0255 3714585


A. Lãnh đạo phòng:   

1. Phó Trưởng phòng - Phụ trách: Huỳnh Thị Thu Thủy

    - Mobile:0987.922.487

    - E-Mail: thuyhtt@ict-quangngai.gov.vn​

2.  Phó Trưởng phòng: Phạm Thanh Lương

    - Mobile: 0982.495.808

    - E-mail: luongpt@ict-quangngai.gov.vn 

B. Chức năng nhiệm vụ phòng:  

  I. Vị trí và chức năng:

Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản là cơ quan chuyên môn thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực báo chí và xuất bản trên địa bàn tỉnh.

    II. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Tham mưu xây dựng quy hoạch, kế hoạch, đề án về phát triển hoạt động báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh; đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh bao gồm báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử theo phân công và uỷ quyền của UBND tỉnh phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

2. Tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách phát triển hoạt động báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh; tổ chức kiểm tra báo chí lưu chiểu và quản lý báo chí lưu chiểu của địa phương.

        3. Tổ chức triển khai công tác cấp, thu hồi giấy phép hoạt động bản tin cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh. Tham gia thẩm định và đề xuất việc cấp, gia hạn, tạm đình chỉ, đình chỉ, thu hồi các giấy phép hoạt động về báo chí, xuất bản theo thẩm quyền; trả lời về đề nghị tổ chức họp báo đối với các cơ quan, tổ chức của địa phương.

4. Tham mưu xây dựng chính sách, biện pháp quản lý nhà nước đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật. Theo dõi và tham mưu việc thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền hình của địa phương theo kế hoạch đã được phê duyệt.

         5. Tổ chức tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và đề xuất Giám đốc Sở trình  cấp có thẩm quyền cấp phép hoạt động báo chí, giấy phép xuất bản các ấn phẩm báo chí, ấn phẩm thông tin khác theo quy định của pháp luật đối với các cơ quan báo chí và các cơ quan, tổ chức khác của địa phương.

        6. Thực hiện công tác tham mưu, đề xuất về việc xem xét cho phép các cơ quan báo chí của địa phương khác đặt văn phòng đại diện, văn phòng liên lạc, cơ quan thường trú trên địa bàn tỉnh.

         7. Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung tham mưu cho Giám đốc Sở triển khai tổ chức thực hiện giao ban hàng quí giữa các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí với các cơ quan chủ quản báo chí trên địa bàn tỉnh; triển khai tổ chức họp báo hàng quí giữa các cơ quan chỉ đạo báo chí với phóng viên báo chí có đại diện thường trú trên địa bàn tỉnh.

        8. Đề xuất Giám đốc Sở thực hiện chế độ phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí theo phân công, phân cấp của Chủ tịch UBND tỉnh.

9. Chủ trì tổ chức thẩm định hồ sơ xin phép thành lập nhà xuất bản của các tổ chức, cơ quan Nhà nước thuộc tỉnh, tham mưu cho Giám đốc Sở trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép thành lập nhà xuất bản theo quy định của pháp luật; thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm.

       10. Tham mưu cho Giám đốc Sở trong công tác cấp, thu hồi giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho cơ quan, tổ chức của địa phương, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức của trung ương tại địa phương; công tác cấp, thu hồi giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không nhằm mục đích kinh doanh cho cơ quan, tổ chức, cá nhân của địa phương; công tác cấp, thu hồi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm và giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài đối với các cơ sở in xuất bản phẩm thuộc địa phương theo quy định của pháp luật về xuất bản.

        11. Tham mưu cho Giám đốc Sở trong công tác cấp, thu hồi giấy phép hoạt động in, triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm cho cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc địa phương, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức thuộc trung ương tại địa phương; tạm đình chỉ việc tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm, hoạt động in của cơ quan, tổ chức, cá nhân do địa phương cấp phép.

        12. Tổ chức quản lý việc lưu chiểu xuất bản phẩm và tổ chức đọc xuất bản phẩm lưu chiểu do địa phương cấp phép; chịu trách nhiệm chủ trì tổ chức thẩm định khi phát hiện xuất bản phẩm lưu chiểu có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

        13. Tham gia công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về xuất bản, hoạt động in; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động xuất bản, in của các tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền.

        14. Đề xuất Giám đốc Sở tạm đình chỉ hoạt động in xuất bản phẩm hoặc đình chỉ việc in xuất bản phẩm đang in nếu phát hiện nội dung xuất bản phẩm vi phạm Luật xuất bản và báo cáo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; tạm đình chỉ việc phát hành xuất bản phẩm có nội dung vi phạm Luật xuất bản của cơ sở phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh.

        15. Tổ chức thực hiện việc tiêu huỷ xuất bản phẩm vi phạm pháp luật theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

16. Tham mưu việc tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực báo chí, xuất bản.

17. Tham gia nghiên cứu góp ý dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành liên quan đến lĩnh vực báo chí, xuất bản. Phối hợp, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về báo chí, xuất bản.

          18. Tham mưu tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quyền tác giả đối với sản phẩm báo chí, xuất bản; bản quyền về sản phẩm, quyền sở hữu trí tuệ các phát minh, sáng chế thuộc các lĩnh vực về thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh. Đề xuất thực hiện các biện pháp bảo vệ hợp pháp của nhà nước, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực quyền tác giả, bản quyền, sở hữu trí tuệ theo thẩm quyền.

          19. Tham gia hướng dẫn nghiệp vụ bảo hộ trong lĩnh vực quyền tác giả, bản quyền, sở hữu trí tuệ cho các ngành, địa phương, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và công dân đối với sản phẩm, dịch vụ theo thẩm quyền trên địa bàn tỉnh.

        20. Tham gia chuẩn bị nội dung liên quan đến báo chí, xuất bản cho Giám đốc Sở tham gia các cuộc họp theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông, liên ngành, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh,… và các tổ chức có liên quan đến lĩnh vực này.

21. Tham gia hội nghị, tập huấn, nâng cao nghiệp vụ trong lĩnh vực báo chí, xuất bản.

22. Quản lý tài sản công của nhà nước thuộc quyền quản lý của Phòng.

23. Quản lý cán bộ, công chức, tài sản, hồ sơ và tài liệu theo quy định của pháp luật và phân cấp của Giám đốc Sở.

24. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.  
Thông tin cần biết
   

Dự thảo Quy định chế độ nhuận bút, thù lao trong lĩnh vực báo chí, truyền thanh, bản tin, đặc san, cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Nội dung chi tiết xem tại đây.​ 

 

   

​Triển khai hưởng ứng cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 năm 2020​.

Chi tiết xem tại đây.​

 

  

​Cung cấp số liệu thống kê về lĩnh vực thông tin cơ sở năm 2019​.

Nội dugn chi tiết xem tại đây.​

 

   

Bảo đảm thông tin liên lạc và an toàn thông tin trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý - năm 2020​.

Nội dung chi tiết xem tại đây.​

 

   
Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”
Nội dung chi tiết xem tại đây.​

 

   

​Giới thiệu tài liệu về định hướng phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam năm 2019​.

Nội dung chi tiết xem tại đây.​

 

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm nội dung thuộc lĩnh vực nào nhất trên website này?

  Báo chí xuất bản
  Công nghệ thông tin
  Bưu chính viễn thông
  Lĩnh vực khác

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi | Sơ đồng trang | Rss
Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Cao Tánh - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255.3711570.  Email: stttt@quangngai.gov.vn.
Địa chỉ: 118 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi.