Thứ Hai, 24-02-2020, 16:12 (GMT+7)


Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 2382133
Đang online: 5
Công bố đường dây nóng tiếp nhận, phản ảnh, kiến nghị của tổ chức, công dân liên quan đến hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông

​                                    PHÒNG BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

                                            Điện thoại: 0255 3711 573

      A. Lãnh đạo phòng:   

   1. Trưởng phòng: Trần Duy Linh

           - Mobile: 0919.33.34.67
           - E-mail: linhtd@ict-quangngai.gov.vn  

     B. Chức năng nhiệm vụ phòng: 
          I. Vị trí và chức năng:

Phòng Bưu chính, Viễn thông là cơ quan chuyên môn thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước về bưu chính, chuyển phát, điện tử, viễn thông, Internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện và cơ sở hạ tầng về bưu chính, viễn  thông, phát thanh-truyền hình trên địa bàn tỉnh.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Chủ trì xây dựng các đề án, dự án về bưu chính - chuyển phát, công nghiệp điện tử, viễn thông, Internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện và cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội ở địa phương và quy hoạch phát triển bưu chính-chuyển phát, công nghiệp điện tử, viễn thông, Internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện và cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh.

           2. Chủ trì xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển và giải pháp cụ thể để triển khai các hoạt động công ích về bưu chính-chuyển phát, viễn thông và Internet trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Giúp Giám đốc Sở phối hợp triển khai công tác quản lý nhà nước về tem bưu chính trên địa bàn.

          3. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ an toàn mạng viễn thông, an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính và chuyển phát, viễn thông và Internet trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật.

4. Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện quy hoạch phân bổ tần số đối với các đài phát thanh, truyền hình và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng kênh tần số hoạt động trên địa bàn tỉnh.

5. Chủ trì xây dựng chính sách, biện pháp quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, chuyển phát, công nghiệp điện tử, viễn thông, Internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện và hạ tầng kỹ thuật về truyền thanh, phát thanh-truyền hình trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật.

6. Tham mưu và tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực bưu chính, chuyển phát, công nghiệp điện tử, viễn thông, Internet; Phối hợp với cơ quan liên quan kiểm tra việc thực hiện các quy định về áp dụng và kiểm tra việc áp dụng các quy định, tiêu chuẩn, định mức kỹ thuật, công bố chất lượng sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực bưu chính, chuyển phát, công nghiệp điện tử, viễn thông, Internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện và hạ tầng kỹ thuật về truyền thanh, phát thanh-truyền hình trên địa bàn tỉnh.

7. Chủ trì thẩm định và đề xuất việc cấp, gia hạn, tạm đình chỉ, đình chỉ, thu hồi các giấy phép hay chứng chỉ về bưu chính, chuyển phát, điện tử, viễn thông, tần số vô tuyến điện và Internet theo quy định của pháp luật; tổ chức kiểm tra việc triển khai các giấy phép đã được cấp.

8. Tham gia kiểm tra, thẩm định về phí, lệ phí, giá, cước các sản phẩm và dịch vụ bưu chính, chuyển phát, dịch vụ  dịch vụ viễn thông, Internet trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền quy định.

9. Tham gia thẩm định các dự án, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển về bưu chính, chuyển phát, công nghiệp điện tử, viễn thông và Internet trong và ngoài ngành thực hiện trên địa bàn tỉnh. Chủ trì thẩm định các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực bưu chính, chuyển phát, điện tử, viễn thông và Internet trên địa bàn tỉnh và chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định công nghệ, thiết kế kỹ thuật đối với các dự án theo quy định của pháp luật.

10. Phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát, đánh giá nghiệm thu các hạng mục công trình liên quan đến bưu chính, chuyển phát, điện tử, viễn thông, hạ tầng kỹ thuật về truyền thanh, phát thanh-truyền hình và Internet theo thẩm quyền quản lý được phân cấp.

11. Chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức công tác thông tin liên lạc phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, phục vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại, thông tin phòng chống lụt, bão, thông tin về an toàn cứu nạn, cứu hộ và các thông tin khẩn cấp khác trên địa bàn tỉnh; tham mưu kế hoạch huy động phương tiện, thiết bị, mạng và dịch vụ bưu chính, viễn thông, Internet phục vụ các trường hợp khẩn cấp về an ninh, thiên tai địch hoạ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

12. Chủ trì việc nghiên cứu góp ý dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành liên quan đến lĩnh vực bưu chính, chuyển phát, điện tử, viễn thông, Internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện và cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông.

13. Tham gia công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và các quy định về bưu chính, chuyển phát, công nghiệp điện tử, viễn thông, Internet của các tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh.

14. Tham gia giải quyết tranh chấp giữa các doanh nghiệp trong hoạt động bưu chính, chuyển phát, công nghiệp điện tử, hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông, Internet; tham gia giải quyết các tranh chấp giữa cá nhân và các doanh nghiệp trong hoạt động bưu chính, chuyển phát, công nghiệp điện tử, hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông và Internet.

            15. Chủ trì tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quyền tác giả, bản quyền và sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm và dịch vụ bưu chính, chuyển phát, công nghiệp điện tử, dịch vụ viễn thông, Internet trên địa bàn tỉnh. Tham gia hướng dẫn nghiệp vụ bảo hộ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ cho các ngành, địa phương, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và công dân đối với sản phẩm, dịch vụ về bưu chính, chuyển phát, công nghiệp điện tử, dịch vụ viễn thông, Internet theo thẩm quyền trên địa bàn tỉnh.

16. Chuẩn bị các nội dung liên quan đến bưu chính, chuyển phát, công nghiệp điện tử, viễn thông, Internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện và cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh cho Giám đốc Sở tham gia các cuộc họp theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông, liên ngành, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh,… các tổ chức có liên quan đến lĩnh vực này.

17. Tham mưu cho Giám đốc Sở và là đầu mối trong các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế về lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghiệp điện tử, viễn thông, Internet và mạng lưới bưu chính, chuyển phát do Uỷ ban nhân dân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

18. Tổ chức quản lý việc sử dụng thiết bị thu tín hiệu phát thanh, truyền hình trực tiếp từ vệ tinh cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

19. Tham gia hội nghị, tập huấn, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và trình độ quản lý nhà nước trong lĩnh vực bưu chính, chuyển phát, điện tử, viễn thông, Internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện và cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông.

20. Quản lý tài sản công của nhà nước thuộc quyền quản lý của Phòng.

21. Quản lý cán bộ, công chức, tài sản, hồ sơ và tài liệu theo quy định của pháp luật và phân cấp của Giám đốc Sở.

22. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.  

      

Thông tin cần biết
   

Dự thảo Quy định chế độ nhuận bút, thù lao trong lĩnh vực báo chí, truyền thanh, bản tin, đặc san, cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Nội dung chi tiết xem tại đây.​ 

 

   

​Triển khai hưởng ứng cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 năm 2020​.

Chi tiết xem tại đây.​

 

  

​Cung cấp số liệu thống kê về lĩnh vực thông tin cơ sở năm 2019​.

Nội dugn chi tiết xem tại đây.​

 

   

Bảo đảm thông tin liên lạc và an toàn thông tin trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý - năm 2020​.

Nội dung chi tiết xem tại đây.​

 

   
Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”
Nội dung chi tiết xem tại đây.​

 

   

​Giới thiệu tài liệu về định hướng phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam năm 2019​.

Nội dung chi tiết xem tại đây.​

 

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm nội dung thuộc lĩnh vực nào nhất trên website này?

  Báo chí xuất bản
  Công nghệ thông tin
  Bưu chính viễn thông
  Lĩnh vực khác

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi | Sơ đồng trang | Rss
Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Cao Tánh - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255.3711570.  Email: stttt@quangngai.gov.vn.
Địa chỉ: 118 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi.