Thứ Hai, 24-02-2020, 16:08 (GMT+7)


Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 2382131
Đang online: 6
Công bố đường dây nóng tiếp nhận, phản ảnh, kiến nghị của tổ chức, công dân liên quan đến hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông

      VĂN PHÒNG SỞ

 ​       Điện thoại: 0255 3711 570      Fax: 055 3711 577 


A. Lãnh đạo phòng:


 1. Chánh văn phòng: Trần văn Hữu

      - Mobile: 0982.232155

      - E-mail: huutv@ict-quangngai.gov.vn 

B. Chức năng nhiệm vụ phòng:


I. Vị trí và chức năng

          Văn phòng Sở là cơ quan chuyên môn thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, có chức năng tham mưu tổng hợp, tổ chức phối hợp với các đơn vị, phòng thuộc Sở thực hiện sự chỉ đạo của Giám đốc Sở; tham gia  xây dựng kế hoạch, điều phối hoạt động theo kế hoạch công tác của Sở; thực hiện công tác tổ chức cán bộ, hành chính, quản trị, kế toán văn phòng Sở; làm đầu mối quan hệ với các đơn vị liên quan ở địa phương, các tỉnh khác.  

       II. Nhiệm vụ và quyền hạn

        1. Công tác thông tin, tổng hợp:

       a) Tổng hợp, xây dựng và trình Giám đốc Sở chương trình công tác định kỳ của Sở và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện sau khi được phê duyệt;

     b) Xử lý thông tin, cung cấp thông tin cho Giám đốc Sở thường xuyên, kịp thời, chính xác và giúp Giám đốc Sở đôn đốc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về việc thực hiện nhiệm vụ của Sở lên cơ quan cấp trên theo quy định;

      c) Tham gia công tác điều tra, thống kê theo chỉ đạo của Giám đốc Sở;

        d) Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức phổ biến và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước theo sự phân công của Giám đốc Sở; tổ chức truyền đạt quyết định của Giám đốc Sở cho các Phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc và cơ quan liên quan. Xây dựng và tổ chức khai thác có hiệu quả tủ sách pháp luật;

đ) Phối hợp với các phòng chuyên môn, Thanh tra Sở và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở xây dựng kế hoạch công tác; tham gia hướng dẫn thực hiện chế độ thông tin, báo cáo cho cán bộ phụ trách thông tin và truyền thông ở cấp huyện.

2. Công tác tổ chức - cán bộ, lao động tiền lương:

a) Tham mưu và tiến hành thủ tục thành lập, giải thể, sáp nhập các đơn vị, phòng trực thuộc Sở và các đơn vị thành viên của các đơn vị trực thuộc theo quy định;

b) Xây dựng và tham gia xây dựng, bổ sung, điều chỉnh quy chế tổ chức hoạt động, các quy định, quy trình liên quan đến cơ chế hoạt động của Sở, các đơn vị thuộc Sở và đôn đốc thực hiện sau khi được ban hành;

c) Tham mưu, hướng dẫn và xây dựng quy hoạch cán bộ, bố trí sử dụng và quản lý đội ngũ cán bộ công chức của Sở; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức của Sở và cán bộ phụ trách thông tin và truyền thông cấp huyện;

d) Hướng dẫn và thực hiện các công tác nghiệp vụ về tổ chức và nhân sự như: kế hoạch biên chế quỹ lương, tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm, nâng lương, nâng ngạch, chuyển ngạch, tuyển dụng, nghỉ hưu, nghỉ việc, các chế độ bảo hiểm (xã hội, y tế, thai sản, ốm đau, ...), khen thưởng, kỷ luật và chăm lo đời sống cho cán bộ công chức thuộc Sở;

đ) Làm thủ tục đoàn ra và đoàn vào;

e) Giúp Giám đốc Sở tổ chức triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và làm thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng của Sở;

f) Theo dõi và phối hợp với Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của Sở, tổ chức công đoàn Sở thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan Sở;

g) Phối hợp quản lý công tác dự bị động viên và dân quân tự vệ;

h) Giúp Giám đốc Sở phối hợp tổ chức quản lý nhà nước các hoạt động của các tổ chức Hội, các tổ chức phi chính phủ thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

3. Công tác hành chính - văn thư:

a) Tiếp nhận, phân loại, chuyển giao công văn đi, đến trên hệ thống eOfice theo Quy trình luân chuyển văn bản; tổ chức lưu trữ công văn; thực hiện công tác bảo mật, giữ dấu, đóng dấu; trình ký văn bản; chuyển công văn đi;

b) Quản lý và hướng dẫn các phòng chuyên môn nghiệp vụ, đơn vị thuộc Sở về công tác văn thư, lưu trữ; tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ của các phòng chuyên môn nghiệp vụ của Sở theo quy định pháp luật;

c) Kiểm tra thể thức và trình tự thủ tục trong việc ban hành văn bản đối với tất cả các văn bản phát hành của Sở; tham mưu hủy bỏ các văn bản không còn phù hợp theo quy định pháp luật;

d) Lập lịch công tác tuần; tổ chức và phục vụ các cuộc họp, làm việc, tiếp khách của Ban Giám đốc Sở; ghi chép biên bản, quản lý biên bản các hội nghị, cuộc họp, làm việc và tiếp khách của lãnh đạo Sở;

e) Phối hợp với các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở chuẩn bị các bài viết, trả lời, chất vấn, phỏng vấn cho lãnh đạo Sở;

f) Làm thủ tục xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo và các sự kiện khác theo quy định pháp luật; tổng hợp và lưu trữ tài liệu, biên bản các buổi làm việc của lãnh đạo Sở với các đoàn khách trong nước và quốc tế;

g) Làm đầu mối và phối hợp với các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính, thực hiện chế độ “một cửa” tại văn phòng Sở. Phối hợp với phòng Công nghệ thông tin thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin, tin học hoá quản lý hành chính nhà nước tại cơ quan Sở;

h) Đảm nhận công việc thủ quỹ của cơ quan, chịu trách nhiệm của người thủ quỹ theo quy định của luật pháp;

          i) Làm đầu mối thực hiện các nghĩa vụ của Sở tại địa phương.

         4. Công tác quản trị:

       a) Lập kế hoạch trang thiết bị, phương tiện làm việc, mua sắm văn phòng phẩm, báo chí và tổ chức chuyển phát đến các đơn vị; lập kế hoạch sử dụng xe ô tô phục vụ công tác và sửa chữa, bảo dưỡng xe ô tô;

        b) Phục vụ hội nghị, hội thảo, họp, tiếp khách và nước uống cho cơ quan; thực hiện công tác vệ sinh và chăm sóc cây cảnh; thực hiện công tác sửa chữa điện, nước, điện thoại và các thiết bị văn phòng khác;

       c) Tổ chức kiểm kê, đánh giá tài sản về mặt số lượng và tình hình quản lý tài sản, sử dụng nhà, đất hàng năm của cơ quan theo quy định pháp luật. Thực hiện các báo cáo về tài sản công theo quy định hiện hành;

     d) Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ thường trực cơ quan 24/24, bảo đảm trật tự an toàn cơ quan, công tác phòng chống cháy nổ tại cơ quan.

         5. Công tác thống kê - kế toán:

      a) Quản lý công tác kế toán, tài chính; quản lý các nguồn kinh phí hoạt động của Sở theo chế độ tài chính, kế toán hiện hành;

        b) Lập dự toán thu chi ngân sách, kế hoạch điều phối thu chi cho toàn bộ hoạt động của Sở;

       c) Thực hiện thu chi ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật;

      d) Kiểm tra việc thu chi ngân sách của các đơn vị thuộc Sở theo quy định pháp luật.

      đ) Lập quyết toán, báo cáo tài chính, công khai ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật.

      e) Quản lý, thực hiện và quyết toán các nguồn vốn, quỹ theo quy định của pháp luật.Thông tin cần biết
   

Dự thảo Quy định chế độ nhuận bút, thù lao trong lĩnh vực báo chí, truyền thanh, bản tin, đặc san, cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Nội dung chi tiết xem tại đây.​ 

 

   

​Triển khai hưởng ứng cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 năm 2020​.

Chi tiết xem tại đây.​

 

  

​Cung cấp số liệu thống kê về lĩnh vực thông tin cơ sở năm 2019​.

Nội dugn chi tiết xem tại đây.​

 

   

Bảo đảm thông tin liên lạc và an toàn thông tin trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý - năm 2020​.

Nội dung chi tiết xem tại đây.​

 

   
Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”
Nội dung chi tiết xem tại đây.​

 

   

​Giới thiệu tài liệu về định hướng phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam năm 2019​.

Nội dung chi tiết xem tại đây.​

 

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm nội dung thuộc lĩnh vực nào nhất trên website này?

  Báo chí xuất bản
  Công nghệ thông tin
  Bưu chính viễn thông
  Lĩnh vực khác

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi | Sơ đồng trang | Rss
Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Cao Tánh - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255.3711570.  Email: stttt@quangngai.gov.vn.
Địa chỉ: 118 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi.