Tin tức

Phòng ban

Thông báo

Cơ chế một cửa

Văn bản pháp quy

Phổ biến giáo dục pháp luật

Bổ trợ tư pháp

Trao đổi, nghiên cứu

Biểu mẫu

Lịch công tác

Rà soát hệ thống hóa VBQP

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Đề cương pháp luật

TCVN ISO 9001:2008

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 8576583
Đang online: 9

      SỞ TƯ PHÁP QUẢNG NGÃI

 
      TRỤ SỞ
    Địa chỉ: Số 108  Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
      Tel: 0255 822714
       Fax: 0255 825447
 
 
 
 
 Lãnh đạo Sở:
 
      Giám đốc: Nguyễn Trung Tập
      Điện thoại: 0255 3822774
      Di động: 0914027555
      Email: nttap-stp@quangngai.gov.vn​
 
 
      Phó giám đốc: Lê Chí Phương
      Điện thoại: 0255 3815477
      Di động: 0905.457.509
      Email:   lcphuong-stp@quangngai.gov.vn


      Phó giám đốc: Nguyễn Vĩnh Lạc
      Điện thoại: 0255 3838333
      Di động: 0986.625.271
      
 

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG:

   1. Sở Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính; công chứng; chứng thực; nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài; trọng tài thương mại; hộ tịch; quốc tịch; lý lịch tư pháp; luật sư; tư vấn pháp luật; trợ giúp pháp lý; giám định tư pháp; hòa giải ở cơ sở; bán đấu giá tài sản và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.
   2. Sở Tư pháp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tư pháp.

 

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:

   1. Sở Tư pháp là cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân dân tỉnh, tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác xây dựng văn bản qui phạm pháp luật, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, công chứng, chứng thực, hộ tịch, quốc tịch, con nuôi có yếu tố nước ngoài, lý lịch tư pháp, luật sư, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, giám định tư pháp, hòa giải ở cơ sở, bán đấu giá tài sản, trọng tài thương mại và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực công tác tư pháp theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

    2. Sở Tư pháp chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân tỉnh đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tư pháp.

 

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ:

* Lãnh đạo Sở
   1. Sở Tư pháp có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.
   2. Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
   3. Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công hoặc Ủy quyền. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc Sở ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở.
   4. Việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Tư pháp ban hành và theo quy định của pháp luật. Việc miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Sở thực hiện theo quy định của pháp luật.
    * Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ
      1. Văn phòng;
      2. Thanh tra; 
      3. Phòng Xây dựng, thẩm định và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (gọi tắt là phòng Văn bản pháp quy);
      4. Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật; 
      5. Phòng Hành chính tư pháp; 
      6. Phòng Bổ trợ tư pháp;

7. Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật


* Các tổ chức sự nghiệp thuộc Sở 
      1. Phòng Công chứng số 1.
      2. Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh.
      3. Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản.
     Tuỳ theo nhu cầu công việc, Giám đốc Sở Tư pháp trình Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) quyết định việc thành lập, sáp nhập, giải thể, chia tách, tổ chức lại các tổ chức sự nghiệp thuộc Sở theo quy định của pháp luật.
     * Biên chế 
   1. Biên chế của Văn phòng, Thanh tra và các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở là biên chế hành chính, do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định trong tổng số biên chế hành chính của tỉnh được Trung ương giao.
   2. Biên chế của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở là biên chế sự nghiệp, do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định trong tổng số biên chế sự nghiệp của tỉnh, theo định mức biên chế và quy định của pháp luật.
Việc tuyển dụng, bố trí cán bộ, công chức, viên chức của Sở phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch công chức, viên chức nhà nước và theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

 

IV. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC  VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC:

*  Chế độ làm việc
   1. Sở Tư pháp làm việc theo chế độ thủ trưởng.
   2. Căn cứ các quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở ban hành Quy chế làm việc, chế độ thông tin báo cáo của cơ quan và chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quy định đó.
   3. Giám đốc Sở chịu trách nhiệm về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình và các công việc được Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công hoặc ủy nhiệm; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chịu trách nhiệm khi để xảy ra tham nhũng, gây thiệt hại trong tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của mình.
   4. Giám đốc Sở có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp về tổ chức, hoạt động của cơ quan mình; xin ý kiến về những vấn đề vượt quá thẩm quyền và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh khi có yêu cầu; phối hợp với thủ trưởng cơ quan chuyên môn khác và người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp để giải quyết các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. 
     * Mối quan hệ công tác 
    1. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp: Sở Tư pháp chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Tư pháp; có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp theo quy định của pháp luật.1. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp: Sở Tư pháp chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Tư pháp; có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp theo quy định của pháp luật.
    2. Đối với các Sở, Ban, ngành chức năng trong tỉnh: Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, nếu nội dung có liên quan đến các Sở, Ban, ngành khác thì Sở phải chủ động bàn bạc, phối
 hợp với Sở, Ban, ngành có liên quan để giải quyết những vấn đề quản lý nhà nước có tính liên ngành. Nếu các ngành không thống nhất được thì trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.
   3. Đối với UBND các huyện, thành phố: Sở Tư pháp có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ đối với Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Đồng thời phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để giải quyết các công việc có liên quan đến lĩnh vực do Sở phụ trách triển khai trên địa bàn huyện, thành phố.
(Theo Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)​Bản quyền © 2012 thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Chí Phương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 055 815477 - Fax: 055 825447
Địa chỉ: 108 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi.