Tin tức

Phòng ban

Thông báo

Cơ chế một cửa

Văn bản pháp quy

Phổ biến giáo dục pháp luật

Bổ trợ tư pháp

Trao đổi, nghiên cứu

Biểu mẫu

Lịch công tác

Rà soát hệ thống hóa VBQP

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Đề cương pháp luật

TCVN ISO 9001:2008

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 8541076
Đang online: 2
Đăng ngày: 17/08/2017

Thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (gọi tắt là Quyết định số 619), Thông tư số 07/2017/TT-BTP  ngày 28/7/2017 của Bộ Tư pháp quy định về điểm số, cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (gọi tắt là Thông tư 07), ngày 14/8/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4928/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các văn bản hướng dẫn. 

Theo Công văn chỉ đạo, Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh có trách nhiệm làm đầu mối tham mưu UBND tỉnh trong việc xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg và Thông tư số 07/2017/TT-BTP trên địa bàn tỉnh; tổ chức hội nghị cấp tỉnh quán triệt, phổ biến nội dung các văn bản này; tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ chấm điểm, đánh giá các tiêu chí tiếp cận pháp luật và công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho công chức được giao theo dõi tham mưu thực hiện nhiệm vụ này của các cơ quan, địa phương; đồng thời bổ sung nhiệm vụ triển khai thực hiện trong năm 2017 đối với công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh có trách nhiệm rà soát, bổ sung vào kế hoạch của tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (kèm theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ) các hoạt động thực hiện nhiệm vụ: “Đánh giá, công nhận, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân” tại nội dung số 06 của điểm b, mục 9, phần III Chương trình này.

Các sở, ban, ngành căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, thống kê, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật liên quan đến phạm vi quản lý, đồng thời bố trí công chức làm đầu mối thực hiện. Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thì căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương chỉ đạo, quán triệt, phổ biến Quyết định số 619/QĐ-TTg và Thông tư số 07/2017/TT-BTP trên địa bàn, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện; chỉ đạo rà soát, bổ sung vào kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 các hoạt động thực hiện nhiệm vụ: “Đánh giá, công nhận, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân”.

Ngoài ra văn bản còn đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho các thành viên, hội viên; giám sát, phản biện xã hội, vận động thành viên, hội viên tham gia xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; giám sát kết quả đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng đối với công tác quản lý nhà nước, quản lý xã hội, nhất là tại cơ sở, là một nội dung thành phần trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và là tiêu chí thành phần của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới. Việc thực hiện nhiệm vụ này sẽ góp phần xây dựng nông thôn mới, cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa pháp lý của người dân khu vực nông thôn, thành thị, phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động và nền hành chính hiện đại, phục vụ Nhân dân.

THANH NGỌC

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Chí Phương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 055 815477 - Fax: 055 825447
Địa chỉ: 108 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi.