Tin tức

Phòng ban

Thông báo

Cơ chế một cửa

Văn bản pháp quy

Phổ biến giáo dục pháp luật

Bổ trợ tư pháp

Trao đổi, nghiên cứu

Biểu mẫu

Lịch công tác

Rà soát hệ thống hóa VBQP

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Đề cương pháp luật

TCVN ISO 9001:2008

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 8239948
Đang online: 3

Sáng ngày 10/4/2018, đoàn thanh tra chuyên ngành do Thanh tra Bộ Tư pháp chủ trì đã có buổi làm việc với Sở Tư pháp về việc công b​ố quyết định thanh tra công tác chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 1359/QĐ-TTg ngày 13/9/2017 và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 12/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015, vừa qua, ngày 07/3/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 05/​CT-UBND về triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật, phát huy đầy đủ tinh thần tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật trong thanh, thiếu niên đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho thanh, thiếu niên phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, trở thành nhiệm​ vụ thường xuyên của cơ quan, tổ chức, đơn vị nhằm phát huy đầy đủ vai trò của thanh, thiếu niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; ngày 21/2/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký Quyết định số 288/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010 - 2015” đến năm 2020 (Kế hoạch).

Để hướng tới xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa trong việc cưới, việc tang; ngày 09/2/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị ​số 05/CT TTg về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang (Chỉ thị 05). Theo đó Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện các nội dung sau:

Trên cơ sở tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá X; ngày 20/01/2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 21-CT/TW về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới (Chỉ thị số 21). Theo đ​ó, Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Để tổ chức triển khai Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Quyết định số 2701/QĐ-BTP ngày 29/12/2017 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành và lĩnh vực trọng tâm về công tác tư pháp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 23/01/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 13/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin (Nghị định 13). Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018; việc tiếp cận thông tin được tạo ra trước ngày 01/7/2018 được tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật có quy định về việc tiếp cận thông tin ban hành trước ​ngày Luật Tiếp cận thông tin có hiệu lực và phải bảo đảm phù hợp với quy định tại Điều 3 của Luật này.

Ngày 28/12/2017, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) ban hành Quyết định số 299/QĐ-CA về việc công bố án lệ (Quyết định 299). Theo quyết định 299, kể từ ngày 15/2/2018, 06 (sáu) án lệ đã được Hội đồng Thẩm phán TANDTC thông qua ngày 14/12/2017 được áp dụng trong hoạt động xét xử (việc áp dụng án lệ được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 8 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐTP ngày 28-10-2015 của Hội đồng Thẩm phán TAND​TC về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ); cụ thể:

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 về công nhận và miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh. 

Vừa qua, Viện trưởng Viện kiểm sát nhâ​n dân tối cao (VKSNDTC) đã ban hành Quyết định Số 501/QĐ-VKSTC về việc ban hành Quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự (Quy chế 501). Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018 và thay thế Quyết định số 35/QĐ-VKSTC-V4 ngày 29/01/2013 của Viện trưởng VKSNDTC ban hành kèm theo Quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.


TIN ĐÃ ĐƯA

Trang 1/43 1 2 3 4 5 > >> 

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Chí Phương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 055 815477 - Fax: 055 825447
Địa chỉ: 108 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi.