Tin tức

Phòng ban

Thông báo

Cơ chế một cửa

Văn bản pháp quy

Phổ biến giáo dục pháp luật

Bổ trợ tư pháp

Trao đổi, nghiên cứu

Biểu mẫu

Lịch công tác

Rà soát hệ thống hóa VBQP

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Đề cương pháp luật

TCVN ISO 9001:2008

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 8557795
Đang online: 6
Đăng ngày: 11/11/2015

Để triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2015 theo đúng kế hoạch (ban hành kèm theo Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 31/01/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh); ngày 09/11/2015, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 5697/UBND-NC về việc thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 (gọi tắt là Công văn 5697).

 

Theo Công văn 5697, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu th​ủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các  huyện, thành phố rà soát các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch cải cách hành chính năm 2015, khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung, công việc chưa hoàn thành trong quý I, II, III; đồng thời, tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trong quý IV/2015, cụ thể là:

Thứ nhất, đối với Sở Tài nguyên và Môi trường: Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định về giao đất, cho thuê đất, đánh giá tác động môi trường, cấp phép khai thác khoáng sản theo hướng giảm thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân theo Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 15/01/2015 của UBND tỉnh; các nội dung phân cấp, uỷ quyền trong lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường.

Thứ hai, đối với Sở Tư pháp: Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định số 1617/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 và Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 20/3/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Thứ ba, đối với Sở Tài chính: Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới nội dung phân cấp, uỷ quyền trong lĩnh vực quản lý ngân sách Nhà nước; tài chính, tài sản Nhà nước. Đề xuất phương án đổi mới cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tăng cường phân cấp và tăng tính tự chủ về tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhân lực, tài chính; đẩy mạnh xã hội hoá cung cấp dịch vụ công; từng bước chuyển đổi cơ chế cấp phát kinh phí sang đặt hàng cung ứng dịch vụ công theo Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 15/01/2015 của UBND tỉnh.

Thứ tư, đối với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Lao động – Thương binh và Xã hội: Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới nội dung phân cấp, uỷ quyền trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng (Sở Kế hoạch và Đầu tư), cấp phép xây dựng, quản lý quy hoạch, quản lý chất lượng công trình xây dựng (Sở Xây dựng), quản lý lao động, đảo tạo nghề (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội).

Thứ năm, đối với các Sở: Giáo dục và Đào tạo (lĩnh vực giáo dục), Lao động – Thương binh và Xã hội (lĩnh vực dạy nghề), Y tế (lĩnh vực y tế), Văn hoá, Thể thao và Du lịch (lĩnh vực văn hoá, thể dục, thể thao): Xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện xã hội hoá trên một số lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể dục, thể thao.

Thứ sáu, đối với UBND các huyện, thành phố: Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện xã hội hoá trên một số lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể dục, thể thao. Xây dựng và tổ chức thực hiện rà soát, hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND huyện, thành phố; kế hoạch kiểm tra văn bản của HĐND và UBND  các xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện, thành phố; xử lý theo thẩn quyền, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trong tháng 12/2015 (qua Sở Tư pháp); tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn trực thuộc, đảm bảo đúng quy định của Nhà nước; chỉ đạo UBND các xã chưa triển khai thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính khẩn trương xây dựng đề án để phê duyệt và triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan Nhà nước và lộ trình thực hiện việc trao đổi văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1367/QĐ-UBND ngày 23/9/2013 và Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 15/9/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh./.

                                                                                                        PTQ

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Chí Phương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 055 815477 - Fax: 055 825447
Địa chỉ: 108 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi.