Tin tức

Phòng ban

Thông báo

Cơ chế một cửa

Văn bản pháp quy

Phổ biến giáo dục pháp luật

Bổ trợ tư pháp

Trao đổi, nghiên cứu

Biểu mẫu

Lịch công tác

Rà soát hệ thống hóa VBQP

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Đề cương pháp luật

TCVN ISO 9001:2008

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 8224443
Đang online: 11
Đăng ngày: 19/01/2017

Ngày 11/01/2017 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 162/UBND-NC về việc phê duyệt chương trình công tác năm 2017 của Sở Tư pháp. Để kịp thời triển khai các nhiệm vụ tư pháp trong năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả các nội dung đã được phê duyệt trong Chương trình công tác năm 2​017, cụ thể:

Thứ nhất, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Đảng: Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, các nghị quyết chuyên đề, kết luận của Tỉnh ủy và văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; cụ thể hóa bằng chương trình hành động hoặc kế hoạch gắn kết với việc chỉ đạo tổ chức thực hiện việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh sát với nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Thứ hai, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ.

Thứ ba, tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) đối với các văn bản luật được Quốc hội thông qua; đổi mới phương pháp, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL, có biện pháp khai thác và sử dụng có hiệu quả các hình thức, mô hình PBGDPL mới gắn với ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL.

Thứ tư, kiểm soát chặt chẽ việc ban hành văn bản quy định về thủ tục hành chính (TTHC), tập trung rà soát TTHC theo hướng cắt giảm thời gian giải quyết trong khung thời gian quy định chung của Trung ương để rút ngắn thời gian thực hiện; hoàn thành việc công bố chuẩn hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ban ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã; tăng cường kiểm tra việc tiếp nhận, giải quyết TTHC, nhất là kiểm tra đột xuất và đẩy mạnh công tác truyền thông về cải cách TTHC.

Thứ năm, đẩy mạnh công tác theo dõi thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính gắn với công tác xây dựng, kiểm tra văn bản QPPL, tập trung vào các lĩnh vực thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận và lĩnh vực được xác định trọng tâm; bổ trợ, tư vấn pháp lý hỗ trợ cho các doanh nghiệp phát triển nhằm góp phần thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2017.

Thứ sáu, triển khai thực hiện việc xây dựng Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 20/2016/NĐ-CP ngày 30/3/2016 của Chính phủ.

Thứ bảy, tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là trong các lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân và xử lý tốt đơn thư, khiếu nại, tố cáo không để tồn đọng.

Thứ tám, tiếp tục triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015-2025 trên địa bàn tỉnh.

Thứ chín, thực hiện việc sắp xếp bố trí công tác phù hợp với trình độ chuyên môn của công chức, viên chức trong cơ quan. Đẩy mạnh việc thực hiện quyền tự chủ, thực hiện công tác xã hội hóa về kinh phí hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở theo Kết luận số 184-KL/TU ngày 11/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; khuyến khích công chức, viên chức tự học tập, nâng cao trình độ chuyên môn. Tiếp tục đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn, lý luận chính trị nâng cao trình độ nhận thức cho đội ngũ công chức, viên chức.

                                                                                                            Thu Phan

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Chí Phương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 055 815477 - Fax: 055 825447
Địa chỉ: 108 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi.