Giới thiệu chung

Quy chế làm việc

Các đơn vị trực thuộc

Tin tức - Sự kiện

Lịch công tác tuần

Thanh Tra Sở

Đảng và Các tổ chức Đoàn thể

Quy hoạch - KH sử dụng đất

Danh mục điểm ĐCCS, ĐCI, ĐCII

Danh mục dữ liệu TN&MT

Giá đất tỉnh QN (2015-2019)

Bản tin Sở TN&MT

Hệ thống Quản lý chất lượng

Xét tặng Giải thưởng Môi trường

Góp ý dự thảo văn bản

Đầu tư- Đấu thầu

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 2316308
Đang online: 11
Đăng ngày: 19/01/2016

​Danh mục điểm Địa chính trên địa bàn huyện Mộ Đức​

HUYÖN M ĐỨC

 

STT

CẤP HẠNG

TÊN ĐIỂM

GHI CHÚ

 

1

ĐCI

MĐ01

 

2

ĐCI

MĐ02

 

3

ĐCI

MĐ03

 

4

ĐCI

MĐ04

 

5

ĐCI

MĐ05

 

6

ĐCI

MĐ06

 

7

ĐCI

MĐ07

 

8

ĐCI

MĐ08

 

9

ĐCI

MĐ09

 

10

ĐCI

MĐ10

 

11

ĐCI

MĐ11

 

12

ĐCI

MĐ12

 

13

ĐCI

MĐ13

 

14

ĐCI

MĐ14

 

15

ĐCI

MĐ15

 

16

ĐCI

MĐ16

 

17

ĐCI

MĐ17

 

18

ĐCI

MĐ18

 

19

ĐCI

MĐ19

 

20

ĐCI

MĐ20

 

21

ĐCI

MĐ21

 

22

ĐCI

MĐ22

 

23

ĐCI

MĐ23

 

24

ĐCI

MĐ24

 

25

ĐCI

MĐ25

 

26

ĐCI

MĐ26

 

27

ĐCI

MĐ27

 

28

ĐCI

MĐ28

 

29

ĐCI

MĐ29

 

30

ĐCI

MĐ30

 

31

ĐCI

MĐ31

 

32

ĐCI

MĐ32

 

33

ĐCI

MĐ33

 

34

ĐCI

MĐ34

 

35

ĐCI

MĐ35

 

36

ĐCI

MĐ36

 

37

ĐCI

MĐ37

 

38

ĐCI

MĐ38

 

39

ĐCI

MĐ39

 

40

ĐCI

MĐ40

 

41

ĐCI

MĐ41

 

42

ĐCI

MĐ42

 

43

ĐCI

MĐ43

 

44

ĐCI

MĐ44

 

45

ĐCI

MĐ45

 

46

ĐCI

MĐ46

 

47

ĐCI

MĐ47

 

48

ĐCI

MĐ48

 

49

ĐCI

MĐ49

 

50

ĐCI

MĐ50

 

51

ĐCI

MĐ51

 

52

ĐCI

MĐ52

 

53

ĐCI

MĐ53

 

54

ĐCI

MĐ54

 

55

ĐCII

ĐChanh01

 

56

ĐCII

ĐChanh02

 

57

ĐCII

ĐChanh03

 

58

ĐCII

ĐChanh04

 

59

ĐCII

ĐChanh05

 

60

ĐCII

ĐChanh06

 

61

ĐCII

ĐChanh07

 

62

ĐCII

ĐChanh08

 

63

ĐCII

ĐChanh09

 

64

ĐCII

ĐChanh10

 

65

ĐCII

ĐChanh11

 

66

ĐCII

ĐChanh12

 

67

ĐCII

ĐChanh13

 

68

ĐCII

ĐChanh14

 

69

ĐCII

ĐChanh15

 

70

ĐCII

ĐChanh16

 

71

ĐCII

ĐChanh17

 

72

ĐCII

ĐChanh18

 

73

ĐCII

ĐChanh19

 

74

ĐC II

ĐHoa01

 

75

ĐC II

ĐHoa02

 

76

ĐC II

ĐHoa03

 

77

ĐC II

ĐHoa04

 

78

ĐC II

ĐHoa05

 

79

ĐC II

ĐHoa06

 

80

ĐC II

ĐHoa07

 

81

ĐC II

ĐHoa08

 

82

ĐC II

ĐHoa09

 

83

ĐC II

ĐHoa10

 

84

ĐC II

ĐHoa11

 

85

ĐC II

ĐHoa12

 

86

ĐC II

ĐHoa13

 

87

ĐC II

ĐLoi01

 

88

ĐC II

ĐLoi02

 

89

ĐC II

ĐLoi03

 

90

ĐC II

ĐLoi04

 

91

ĐC II

ĐLoi05

 

92

ĐC II

ĐLoi06

 

93

ĐC II

ĐNhuan01

 

94

ĐC II

ĐNhuan02

 

95

ĐC II

ĐNhuan03

 

96

ĐC II

ĐNhuan04

 

97

ĐC II

ĐNhuan05

 

98

ĐC II

ĐNhuan06

 

99

ĐC II

ĐNhuan07

 

100

ĐC II

ĐNhuan08

 

101

ĐC II

ĐNhuan09

 

102

ĐC II

ĐNhuan10

 

103

ĐC II

ĐNhuan11

 

104

ĐC II

ĐNhuan12

 

105

ĐC II

ĐNhuan13

 

106

ĐC II

ĐPhu01

 

107

ĐC II

ĐPhu02

 

108

ĐC II

ĐPhu03

 

109

ĐC II

ĐPhu04

 

110

ĐC II

ĐPhu05

 

111

ĐC II

ĐPhu06

 

112

ĐC II

ĐPhu07

 

113

ĐC II

ĐPhu08

 

114

ĐC II

ĐPhu09

 

115

ĐC II

ĐPhu10

 

116

ĐC II

ĐPhu11

 

117

ĐC II

ĐPhu12

 

118

ĐC II

ĐPhu13

 

119

ĐC II

ĐPhu14

 

120

ĐC II

ĐPhu15

 

121

ĐC II

ĐPhu16

 

122

ĐC II

ĐPhu17

 

123

ĐC II

ĐPhu18

 

124

ĐC II

ĐPhu19

 

125

ĐC II

ĐPhu20

 

126

ĐC II

ĐPhu21

 

127

ĐC II

ĐPhu22

 

128

ĐC II

ĐPhu23

 

129

ĐC II

ĐPhu24

 

130

ĐC II

ĐPhu25

 

131

ĐC II

ĐPhu26

 

132

ĐC II

ĐPhu27

 

133

ĐC II

ĐPhu28

 

134

ĐC II

ĐThang01

 

135

ĐC II

ĐThang02

 

136

ĐC II

ĐThang03

 

137

ĐC II

ĐThang04

 

138

ĐC II

ĐThang05

 

139

ĐC II

ĐThang06

 

140

ĐC II

ĐThang07

 

141

ĐC II

ĐThang08

 

142

ĐC II

ĐThang09

 

143

ĐC II

ĐThang10

 

144

ĐC II

ĐThang11

 

145

ĐC II

ĐThang12

 

146

ĐC II

TTMĐ01

 

147

ĐC II

TTMĐ02

 

148

ĐC II

TTMĐ03

 

149

ĐC II

TTMĐ04

 

150

ĐC II

TTMĐ05

 

151

ĐC II

TTMĐ06

 

152

ĐC II

TTMĐ07

 

153

ĐC II

TTMĐ08

 

154

ĐC II

TTMĐ09

 

155

ĐC II

TTMĐ10

 

156

ĐC II

TTMĐ11

 

157

ĐC II

TTMĐ12

 

158

ĐC II

TTMĐ13

 

159

ĐC II

TTMĐ14

 

160

ĐC II

TTMĐ15

 

161

ĐC II

TTMĐ16

 

162

ĐC II

TTMĐ17

 

163

ĐC II

TTMĐ18

 

164

ĐC II

TTMĐ19

 

165

ĐC II

TTMĐ20

 

166

ĐC II

TTMĐ21

 

167

ĐC II

TTMĐ22

 

168

ĐC II

TTMĐ23

 

169

ĐCII

ĐHiep01

 

170

ĐCII

ĐHiep02

 

171

ĐCII

ĐHiep03

 

172

ĐCII

ĐHiep04

 

173

ĐCII

ĐHiep05

 

174

ĐCII

ĐHiep06

 

175

ĐCII

ĐHiep07

 

176

ĐCII

ĐHiep08

 

177

ĐCII

ĐHiep09

 

178

ĐCII

ĐHiep10

 

179

ĐCII

ĐHiep11

 

180

ĐCII

ĐHiep12

 

181

ĐCII

ĐHiep13

 

182

ĐCII

ĐHiep14

 

183

ĐCII

ĐHiep15

 

184

ĐC II

ĐLan01

 

185

ĐC II

ĐLan02

 

186

ĐC II

ĐLan03

 

187

ĐC II

ĐLan04

 

188

ĐC II

ĐLan05

 

189

ĐC II

ĐLan06

 

190

ĐC II

ĐLan07

 

191

ĐC II

ĐLan08

 

192

ĐC II

ĐLan09

 

193

ĐC II

ĐLan10

 

194

ĐC II

ĐLan11

 

195

ĐC II

ĐLan12

 

196

ĐC II

ĐLan13

 

197

ĐC II

ĐLan14

 

198

ĐC II

ĐLan15

 

199

ĐC II

ĐLan16

 

200

ĐC II

ĐLan17

 

201

ĐC II

ĐLan18

 

202

ĐC II

ĐLan19

 

203

ĐC II

ĐLan20

 

204

ĐC II

ĐLan21

 

205

ĐC II

ĐLan22

 

206

ĐC II

ĐLan23

 

207

ĐC II

ĐLan24

 

208

ĐC II

ĐLan25

 

209

ĐC II

ĐLan26

 

210

ĐC II

ĐMinh01

 

211

ĐC II

ĐMinh02

 

212

ĐC II

ĐMinh03

 

213

ĐC II

ĐMinh04

 

214

ĐC II

ĐMinh05

 

215

ĐC II

ĐMinh06

 

216

ĐC II

ĐMinh07

 

217

ĐC II

ĐMinh08

 

218

ĐC II

ĐMinh09

 

219

ĐC II

ĐMinh10

 

220

ĐC II

ĐMinh11

 

221

ĐC II

ĐMinh12

 

222

ĐC II

ĐMinh13

 

223

ĐC II

ĐMinh14

 

224

ĐC II

ĐMinh15

 

225

ĐC II

ĐMinh16

 

226

ĐC II

ĐMinh17

 

227

ĐC II

ĐMinh18

 

228

ĐC II

ĐMinh19

 

229

ĐCII

ĐPhong01

 

230

ĐCII

ĐPhong02

 

231

ĐCII

ĐPhong03

 

232

ĐCII

ĐPhong04

 

233

ĐCII

ĐPhong05

 

234

ĐCII

ĐPhong06

 

235

ĐCII

ĐPhong07

 

236

ĐCII

ĐPhong08

 

237

ĐCII

ĐPhong09

 

238

ĐCII

ĐPhong10

 

239

ĐCII

ĐPhong11

 

240

ĐCII

ĐPhong12

 

241

ĐCII

ĐPhong13

 

242

ĐCII

ĐPhong14

 

243

ĐCII

ĐPhong15

 

244

ĐCII

ĐPhong16

 

245

ĐCII

ĐPhong17

 

246

ĐCII

ĐPhong18

 

247

ĐCII

ĐPhong19

 

248

ĐCII

ĐPhong20

 

249

ĐC II

ĐTan01

 

250

ĐC II

ĐTan02

 

251

ĐC II

ĐTan03

 

252

ĐC II

ĐTan04

 

253

ĐC II

ĐTan05

 

254

ĐC II

ĐTan06

 

255

ĐC II

ĐTan07

 

256

ĐC II

ĐTan08

 

257

ĐC II

ĐTan09

 

258

ĐC II

ĐTan10

 

259

ĐC II

ĐTan11

 

260

ĐCII

ĐThanh01

 

261

ĐCII

ĐThanh02

 

262

ĐCII

ĐThanh03

 

263

ĐCII

ĐThanh04

 

264

ĐCII

ĐThanh05

 

265

ĐCII

ĐThanh06

 

266

ĐCII

ĐThanh07

 

267

ĐCII

ĐThanh08

 

268

ĐCII

ĐThanh09

 

269

ĐCII

ĐThanh10

 

270

ĐCII

ĐThanh11

 

271

ĐCII

ĐThanh12

 

272

ĐCII

ĐThanh13

 

273

ĐCII

ĐThanh14

 

274

ĐCII

ĐThanh15

 

275

ĐCII

ĐThanh16

 

276

ĐCII

ĐThanh17

 

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Thông tin cần biết

 

   

​Về vệc ký Phụ lục điều chỉnh Hợp đồng thuê đất đối với các trường hợp thuê đất đã hết thời gian ổ định đơn giá thuê đất 05 năm trên địa bàn tỉnh QN (lần 3)​.

File đính kèm:5052qldd.pdf5052qldd.pdf

 

   

​Góp ý Dự thảo văn Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020 - 2024)​.

File đính kèm: 

1-DỰ THẢO TỜ TRÌNH UBND TỈNH VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT 2020-2024.doc

2-DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT 2020-2024.doc

3-DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BẢNG GIÁ ĐẤT 2020-2024.doc

4-DỰ THẢO QUY ĐỊNH UBND TỈNH VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT 2020-2024.doc 

   

​Tham gia góp ý Dự thảo Sửa đổi một số Điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh​.

File đính kèm: Dự thảo sửa đổi Điều 5, Điều 19 QĐ 48_duong.docDự thảocv5068.pdfCV-5068

 

   

Đề cương Báo cáo: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030​

File đính kèm: Đề cương báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược BVMT Quốc gia đến năm 2020.doc

 

   

​Ban hành Quy chế đấu giá quyền khai thác mỏ cát thôn Bình Thanh, xã Trà Bình và mỏ cát thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng tỉnh Quảng Ngãi

File đính kèm:258-STNMT.pdf

 

Phim tư liệu
Ngày nước thế giới 2019 - Video clips

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Phí Quang Hiển - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi.
Địa chỉ: Số 163 Hùng Vương - TP Quảng Ngãi
Điện thoại:0255.3714507; Fax: 0255.3822870; Email:stnmt@quangngai.gov.vn