Giới thiệu chung

Quy chế làm việc

Các đơn vị trực thuộc

Tin tức - Sự kiện

Lịch công tác tuần

Thanh Tra Sở

Đảng và các tổ chức Đoàn thể

Quy hoạch - KH sử dụng đất

Danh mục điểm ĐCCS, ĐCI, ĐCII

Danh mục dữ liệu TN&MT

Giá đất Tỉnh QN (2015-2019)

Bản tin Sở TN&MT

Hệ thống Quản lý chất lượng

Xét tặng Giải thưởng Môi trường

Góp ý dự thảo văn bản

Đầu tư- Đấu thầu

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 2285365
Đang online: 6
Đăng ngày: 19/01/2016

​Danh mục điểm Địa chính trên địa bàn Huyện Đức Phổ​

HUYÖN ĐỨC PH

 

STT

CẤP HẠNG

TÊN ĐIỂM

GHI CHÚ

 

1

ĐC I

ĐP 01

 

2

ĐC I

ĐP 02

 

3

ĐC I

ĐP 03

 

4

ĐC I

ĐP 04

 

5

ĐC I

ĐP 05

 

6

ĐC I

ĐP 06

 

7

ĐC I

ĐP 07

 

8

ĐC I

ĐP 08

 

9

ĐC I

ĐP 09

 

10

ĐC I

ĐP 10

 

11

ĐC I

ĐP 11

 

12

ĐC I

ĐP 12

 

13

ĐC I

ĐP 13

 

14

ĐC I

ĐP 14

 

15

ĐC I

ĐP 15

 

16

ĐC I

ĐP 16

 

17

ĐC I

ĐP 17

 

18

ĐC I

ĐP 18

 

19

ĐC I

ĐP 19

 

20

ĐC I

ĐP 20

 

21

ĐC I

ĐP 21

 

22

ĐC I

ĐP 22

 

23

ĐC I

ĐP 23

 

24

ĐC I

ĐP 24

 

25

ĐC I

ĐP 25

 

26

ĐC I

ĐP 26

 

27

ĐC I

ĐP 27

 

28

ĐC I

ĐP 28

 

29

ĐC I

ĐP 29

 

30

ĐC I

ĐP 30

 

31

ĐC I

ĐP 31

 

32

ĐC I

ĐP 33

 

33

ĐC I

ĐP 34

 

34

ĐC I

ĐP 35

 

35

ĐC I

ĐP 36

 

36

ĐC I

ĐP 37

 

37

ĐC I

ĐP 38

 

38

ĐC I

ĐP 39

 

39

ĐC I

ĐP 40

 

40

ĐC I

ĐP 41

 

41

ĐC I

ĐP 42

 

42

ĐC I

ĐP 43

 

43

ĐC I

ĐP 44

 

44

ĐC I

ĐP 45

 

45

ĐC I

ĐP 46

 

46

ĐC I

ĐP 47

 

47

ĐC I

ĐP 48

 

48

ĐC I

ĐP 49

 

49

ĐC I

ĐP 50

 

50

ĐC I

ĐP 51

 

51

ĐC I

ĐP 52

 

52

ĐC I

ĐP 53

 

53

ĐC I

ĐP 54

 

54

ĐC I

ĐP 55

 

55

ĐC I

ĐP 56

 

56

ĐC I

ĐP 57

 

57

ĐC I

ĐP 58

 

58

ĐC I

ĐP 59

 

59

ĐC I

ĐP 60

 

60

ĐC I

ĐP 61

 

61

ĐC I

ĐP 62

 

62

ĐC I

ĐP 63

 

63

ĐC I

ĐP 64

 

64

ĐC I

ĐP 65

 

65

ĐC I

ĐP 66

 

66

ĐC I

ĐP 67

 

67

ĐC I

ĐP 68

 

68

ĐC I

ĐP 69

 

69

ĐC I

ĐP 70

 

70

ĐC I

ĐP 71

 

71

ĐC I

ĐP 72

 

72

ĐC I

ĐP 73

 

73

ĐC I

ĐP 74

 

74

ĐC I

ĐP 75

 

75

ĐC I

ĐP 76

 

76

ĐC I

ĐP 77

 

77

ĐC I

ĐP 78

 

78

ĐC I

ĐP 79

 

79

ĐC I

ĐP 80

 

80

ĐC I

ĐP 81

 

81

ĐC I

ĐP 82

 

82

ĐC I

ĐP 83

 

83

ĐC I

ĐP 84

 

84

ĐC I

ĐP 85

 

85

ĐC I

ĐP 86

 

86

ĐC I

ĐP 87

 

87

ĐC I

ĐP 88

 

88

ĐC I

ĐP 89

 

89

ĐC I

ĐP 90

 

90

ĐC I

ĐP 91

 

91

ĐC I

ĐP 92

 

92

ĐC I

ĐP 93

 

93

ĐC II

PAn01

 

94

ĐC II

PAn02

 

95

ĐC II

PAn03

 

96

ĐC II

PAn04

 

97

ĐC II

PAn05

 

98

ĐC II

PAn06

 

99

ĐC II

PAn07

 

100

ĐC II

PAn08

 

101

ĐC II

PAn09

 

102

ĐC II

PAn10

 

103

ĐC II

PAn11

 

104

ĐC II

PAn12

 

105

ĐC II

PAn13

 

106

ĐC II

PAn14

 

107

ĐC II

PAn15

 

108

ĐC II

PAn16

 

109

ĐC II

PAn17

 

110

ĐC II

PAn18

 

111

ĐC II

PChau01

 

112

ĐC II

PChau02

 

113

ĐC II

PChau03

 

114

ĐC II

PChau04

 

115

ĐC II

PChau05

 

116

ĐC II

PChau06

 

117

ĐC II

PChau07

 

118

ĐC II

PChau08

 

119

ĐC II

PChau09

 

120

ĐC II

PChau10

 

121

ĐC II

PChau11

 

122

ĐC II

PChau12

 

123

ĐC II

PChau13

 

124

ĐC II

PChau14

 

125

ĐC II

PChau15

 

126

ĐCII

PCuong01

 

127

ĐCII

PCuong02

 

128

ĐCII

PCuong03

 

129

ĐCII

PCuong04

 

130

ĐCII

PCuong05

 

131

ĐCII

PCuong06

 

132

ĐCII

PCuong07

 

133

ĐCII

PCuong08

 

134

ĐCII

PCuong09

 

135

ĐCII

PCuong10

 

136

ĐCII

PCuong11

 

137

ĐCII

PCuong12

 

138

ĐCII

PCuong13

 

139

ĐCII

PCuong14

 

140

ĐCII

PCuong15

 

141

ĐCII

PCuong16

 

142

ĐCII

PCuong17

 

143

ĐCII

PCuong18

 

144

ĐCII

PCuong19

 

145

ĐCII

PCuong20

 

146

ĐCII

PCuong21

 

147

ĐCII

PCuong22

 

148

ĐCII

PCuong23

 

149

ĐCII

PCuong24

 

150

ĐC II

PHoa01

 

151

ĐC II

PHoa02

 

152

ĐC II

PHoa03

 

153

ĐC II

PHoa04

 

154

ĐC II

PHoa05

 

155

ĐC II

PHoa06

 

156

ĐC II

PHoa07

 

157

ĐC II

PHoa08

 

158

ĐC II

PHoa09

 

159

ĐC II

PHoa10

 

160

ĐC II

PHoa11

 

161

ĐC II

PKhanh01

 

162

ĐC II

PKhanh02

 

163

ĐC II

PKhanh03

 

164

ĐC II

PKhanh04

 

165

ĐC II

PKhanh05

 

166

ĐC II

PKhanh06

 

167

ĐC II

PKhanh07

 

168

ĐC II

PKhanh08

 

169

ĐC II

PKhanh09

 

170

ĐC II

PKhanh10

 

171

ĐC II

PKhanh11

 

172

ĐC II

PKhanh12

 

173

ĐC II

PKhanh13

 

174

ĐC II

PKhanh14

 

175

ĐC II

PKhanh15

 

176

ĐC II

PKhanh16

 

177

ĐC II

PKhanh17

 

178

ĐC II

PKhanh18

 

179

ĐC II

PKhanh19

 

180

ĐC II

PKhanh20

 

181

ĐC II

PKhanh21

 

182

ĐC II

PKhanh22

 

183

ĐC II

PKhanh23

 

184

ĐC II

PKhanh24

 

185

ĐC II

PKhanh25

 

186

ĐC II

PKhanh26

 

187

ĐC II

PKhanh27

 

188

ĐC II

PKhanh28

 

189

ĐC II

PKhanh29

 

190

ĐC II

PKhanh30

 

191

ĐC II

PKhanh31

 

192

ĐC II

PKhanh32

 

193

ĐC II

PKhanh33

 

194

ĐC II

PKhanh34

 

195

ĐC II

PKhanh35

 

196

ĐC II

PKhanh36

 

197

ĐC II

PKhanh37

 

198

ĐC II

PMinh01

 

199

ĐC II

PMinh02

 

200

ĐC II

PMinh03

 

201

ĐC II

PMinh04

 

202

ĐC II

PMinh05

 

203

ĐC II

PMinh06

 

204

ĐC II

PMinh07

 

205

ĐC II

PMinh08

 

206

ĐC II

PMinh09

 

207

ĐC II

PQuang01

 

208

ĐC II

PQuang02

 

209

ĐC II

PQuang03

 

210

ĐC II

PQuang04

 

211

ĐC II

PQuang05

 

212

ĐC II

PQuang06

 

213

ĐC II

PQuang07

 

214

ĐC II

PQuang08

 

215

ĐC II

PQuang09

 

216

ĐC II

PQuang10

 

217

ĐC II

PQuang11

 

218

ĐC II

PVinh01

 

219

ĐC II

PVinh02

 

220

ĐC II

PVinh03

 

221

ĐC II

PVinh04

 

222

ĐC II

PVinh05

 

223

ĐC II

PVinh06

 

224

ĐC II

PVinh07

 

225

ĐC II

PVinh08

 

226

ĐC II

PVinh09

 

227

ĐC II

PVinh10

 

228

ĐC II

PVinh11

 

229

ĐC II

PVinh12

 

230

ĐC II

PVinh13

 

231

ĐC II

PVinh14

 

232

ĐC II

PVinh15

 

233

ĐC II

PVinh16

 

234

ĐC II

PVinh17

 

235

ĐC II

PNhon01

 

236

ĐC II

PNhon02

 

237

ĐC II

PNhon03

 

238

ĐC II

PNhon04

 

239

ĐC II

PNhon05

 

240

ĐC II

PNhon06

 

241

ĐC II

PNhon07

 

242

ĐC II

PNhon08

 

243

ĐC II

PNhon09

 

244

ĐC II

PNhon10

 

245

ĐC II

PNhon11

 

246

ĐC II

PNhon12

 

247

ĐC II

PNhon13

 

248

ĐC II

PNhon14

 

249

ĐC II

PNhon15

 

250

ĐC II

PNhon16

 

251

ĐC II

PNhon17

 

252

ĐC II

PNhon18

 

253

ĐC II

PNhon19

 

254

ĐC II

PNhon20

 

255

ĐC II

PNhon21

 

256

ĐC II

PNhon22

 

257

ĐC II

PNhon23

 

258

ĐC II

PNhon24

 

259

ĐC II

PNhon25

 

260

ĐC II

PNhon26

 

261

ĐC II

PNhon27

 

262

ĐC II

PNhon28

 

263

ĐC II

PThanh01

 

264

ĐC II

 PThanh02

 

265

ĐC II

PThanh03

 

266

ĐC II

PThanh04

 

267

ĐC II

PThanh05

 

268

ĐC II

PThanh06

 

269

ĐC II

PThanh07

 

270

ĐC II

PThanh08

 

271

ĐC II

PThanh09

 

272

ĐC II

PThanh10

 

273

ĐC II

PThanh11

 

274

ĐC II

PThanh12

 

275

ĐC II

PPhong01

 

276

ĐC II

PPhong02

 

277

ĐC II

PPhong03

 

278

ĐC II

PPhong04

 

279

ĐC II

PPhong05

 

280

ĐC II

PPhong06

 

281

ĐC II

PPhong07

 

282

ĐC II

PPhong08

 

283

ĐC II

PPhong09

 

284

ĐC II

PPhong10

 

285

ĐC II

PPhong11

 

286

ĐC II

PPhong12

 

287

ĐC II

PPhong13

 

288

ĐC II

PPhong14

 

289

ĐC II

PPhong15

 

290

ĐC II

PPhong16

 

291

ĐC II

PPhong17

 

292

ĐC II

PPhong18

 

293

ĐC II

PPhong19

 

294

ĐC II

PPhong20

 

295

ĐC II

PPhong21

 

296

ĐC II

PPhong22

 

297

ĐC II

PThuan01

 

298

ĐC II

PThuan02

 

299

ĐC II

PThuan03

 

300

ĐC II

PThuan04

 

301

ĐC II

PThuan05

 

302

ĐC II

PThuan06

 

303

ĐC II

PThuan07

 

304

ĐC II

PThuan08

 

305

ĐC II

PThuan09

 

306

ĐC II

PThuan10

 

307

ĐC II

PThuan11

 

308

ĐC II

PThuan12

 

309

ĐC II

PThuan13

 

310

ĐC II

PThuan14

 

311

ĐC II

PThuan15

 

312

ĐCII

TTDP01

 

313

ĐCII

TTDP02

 

314

ĐCII

TTDP03

 

315

ĐCII

TTDP04

 

316

ĐCII

TTDP05

 

317

ĐCII

TTDP06

 

318

ĐCII

TTDP07

 

319

ĐCII

TTDP08

 

320

ĐCII

TTDP09

 

321

ĐCII

TTDP10

 

322

ĐCII

TTDP11

 

323

ĐCII

TTDP12

 

324

ĐCII

TTDP13

 

325

ĐCII

TTDP14

 

326

ĐCII

TTDP15

 

327

ĐCII

TTDP16

 

328

ĐCII

TTDP17

 

329

ĐCII

TTDP18

 

330

ĐCII

TTDP19

 

331

ĐCII

TTDP20

 

332

ĐCII

TTDP21

 

333

ĐCII

TTDP22

 

334

ĐCII

TTDP23

 

335

ĐCII

TTDP24

 

336

ĐCII

TTDP25

 

337

ĐCII

TTDP26

 

338

ĐCII

TTDP27

 

339

ĐCII

TTDP28

 

340

ĐCII

TTDP29

 

341

ĐCII

TTDP30

 

342

ĐCII

TTDP31

 

343

ĐCII

TTDP32

 

344

ĐCII

TTDP33

 

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Thông tin cần biết
   

​Về việc lập thủ tục kê khai đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các cơ sở Tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

CV-4108.pdfCV-4108.pdf

 

   

Về việc hủy 34.523 phôi giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

 http://www.quangngai.gov.vn/vi/sotnmt/SiteResources/VPDK/4023%20vpdk.pdf​

 

 

 

 

 

Phim tư liệu
Ngày nước thế giới 2019 - Video clips
Xem thêm

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Phí Quang Hiển - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi.
Địa chỉ: Số 163 Hùng Vương - TP Quảng Ngãi
Điện thoại:0255.3714507; Fax: 0255.3822870; Email:stnmt@quangngai.gov.vn