Giới thiệu chung

Quy chế làm việc

Các đơn vị trực thuộc

Tin tức - Sự kiện

Lịch công tác tuần

Thanh Tra Sở

Đảng và các tổ chức Đoàn thể

Quy hoạch - KH sử dụng đất

Danh mục điểm ĐCCS, ĐCI, ĐCII

Danh mục dữ liệu TN&MT

Giá đất Tỉnh QN (2015-2019)

Bản tin Sở TN&MT

Hệ thống Quản lý chất lượng

Xét tặng Giải thưởng Môi trường

Góp ý dự thảo văn bản

Đầu tư- Đấu thầu

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 2285351
Đang online: 8
Đăng ngày: 18/01/2016

​Danh mục điểm Địa chính trên địa bàn Huyện Bình Sơn​

HUYÖN B×NH S¥N

STT

CẤP HẠNG

TÊN ĐiỂM

GHI CHÚ

1

ĐCII

Bdong05

 

2

ĐCII

Bdong10

 

3

ĐCII

Bdong11

 

4

ĐCII

Bhai12

 

5

ĐCII

Bhai13

 

6

ĐCII

Bhoa11 

 

7

ĐCII

Bhoa14

 

8

ĐCII

Bhoa15

 

9

ĐCII

Bphu18

 

10

ĐCII

Bphu19

 

11

ĐCII

Btri10

 

12

ĐCII

Bchanh05

 

13

ĐCII

Bchanh09 

 

14

ĐCII

Bphuoc12

 

15

ĐCII

Bphuoc13

 

16

ĐCII

Bphuoc14

 

17

ĐCII

Bphuoc16

 

18

ĐCII

Bphuoc17

 

19

ĐCII

Bphuoc19 

 

20

ĐCII

Bthanh02

 

21

ĐCII

Bthuan09 

 

22

ĐCII

Bthuan11

 

23

ĐCII

Bthuan12

 

24

ĐCII

Bthuan14

 

25

ĐC I

BS1

 

26

ĐC I

BS2

 

27

ĐC I

BS3

 

28

ĐC I

BS4

 

29

ĐC I

BS5

 

30

ĐC I

BS6

 

31

ĐC I

BS7

 

32

ĐC I

BS8

 

33

ĐC I

BS9

 

34

ĐC I

BS10

 

35

ĐC I

BS11

 

36

ĐC I

BS12

 

37

ĐC I

BS13

 

38

ĐC I

BS14

 

39

ĐC I

BS15

 

40

ĐC I

BS16

 

41

ĐC I

BS17

 

42

ĐC I

BS18

 

43

ĐC I

BS19

 

44

ĐC I

BS20

 

45

ĐC I

BS21

 

46

ĐC I

BS22

 

47

ĐC I

BS23

 

48

ĐC I

BS24

 

49

ĐC I

BS25

 

50

ĐC I

BS26

 

51

ĐC I

BS27

 

52

ĐC I

BS28

 

53

ĐC I

BS29

 

54

ĐC I

BS30

 

55

ĐC I

BS31

 

56

ĐC I

BS32

 

57

ĐC I

BS33

 

58

ĐC I

BS34

 

59

ĐC I

BS35

 

60

ĐC I

BS36

 

61

ĐC I

BS37

 

62

ĐC I

BS38

 

63

ĐC I

BS39

 

64

ĐC I

BS40

 

65

ĐC I

BS41

 

66

ĐC I

BS42

 

67

ĐC I

BS43

 

68

ĐC I

BS44

 

69

ĐC I

BS45

 

70

ĐC I

BS46

 

71

ĐC I

BS47

 

72

ĐC I

BS48

 

73

ĐC I

BS49

 

74

ĐC I

BS50

 

75

ĐC I

BS51

 

76

ĐC I

BS52

 

77

ĐC I

BS53

 

78

ĐC I

BS54

 

79

ĐC I

BS55

 

80

ĐC I

BS56

 

81

ĐC I

BS57

 

82

ĐC I

BS58

 

83

ĐC I

BS59

 

84

ĐC I

BS60

 

85

ĐC I

BS61

 

86

ĐC I

BS62

 

87

ĐC I

BS63

 

88

ĐC I

BS64

 

89

ĐC I

BS65

 

90

ĐC I

BS66

 

91

ĐC I

BS67

 

92

ĐC I

BS68

 

93

ĐC I

BS69

 

94

ĐC I

BS70

 

95

ĐC I

BS71

 

96

ĐC I

BS72

 

97

ĐC I

BS73

 

98

ĐC I

BS74

 

99

ĐC I

BS75

 

100

ĐC I

BS76

 

101

ĐC I

BS77

 

102

ĐC I

BS78

 

103

ĐC I

BS79

 

104

ĐC I

BS80

 

105

ĐC I

BS81

 

106

ĐC I

BS82

 

107

ĐC I

BS83

 

108

ĐC I

BS84

 

109

ĐC I

BS85

 

110

ĐC I

BS86

 

111

ĐC I

BS87

 

112

ĐC I

BS88

 

113

ĐC I

BS89

 

114

ĐC I

BS90

 

115

ĐC I

BS91

 

116

ĐC I

BS92

 

117

ĐC I

BS93

 

118

ĐC I

BS94

 

119

ĐC I

BS95

 

120

ĐC I

BS96

 

121

ĐC I

BS97

 

122

ĐC I

BS98

 

123

ĐC I

BS99

 

124

ĐC I

B100

 

125

ĐC I

B101

 

126

ĐC I

B102

 

127

ĐC I

B103

 

128

ĐC I

B104

 

129

ĐC I

B105

 

130

ĐC I

B106

 

131

ĐC II

BAn01

 

132

ĐC II

BAn02

 

133

ĐC II

BAn03

 

134

ĐC II

BAn04

 

135

ĐC II

BAn05

 

136

ĐC II

BAn06

 

137

ĐC II

BAn07

 

138

ĐC II

BAn08

 

139

ĐC II

BAn09

 

140

ĐC II

BAn10

 

141

ĐC II

BAn11

 

142

ĐC II

BAn12

 

143

ĐC II

BAn13

 

144

ĐC II

BAn14

 

145

ĐC II

BAn15

 

146

ĐC II

BAn16

 

147

ĐC II

BAn17

 

148

ĐC II

BAn18

 

149

ĐC II

BChuong01

 

150

ĐC II

BChuong02

 

151

ĐC II

BChuong03

 

152

ĐC II

BChuong04

 

153

ĐC II

BChuong05

 

154

ĐC II

BChuong06

 

155

ĐC II

BChuong07

 

156

ĐC II

BChuong08

 

157

ĐC II

BChuong09

 

158

ĐC II

BChuong10

 

159

ĐC II

BChuong11

 

160

ĐC II

BChuong12

 

161

ĐC II

BChuong13

 

162

ĐC II

BChuong14

 

163

ĐC II

BChuong15

 

164

ĐC II

BChuong16

 

165

ĐC II

BChuong17

 

166

ĐC II

BChuong18

 

167

ĐC II

BChuong19

 

168

ĐC II

BChuong20

 

169

ĐC II

BChuong21

 

170

ĐC II

BCHanh01

 

171

ĐC II

BCHanh02

 

172

ĐC II

BCHanh03

 

173

ĐC II

BCHanh04

 

174

ĐC II

BCHanh06

 

175

ĐC II

BCHanh07

 

176

ĐC II

BCHanh08

 

177

ĐC II

BCHanh10

 

178

ĐC II

BCHanh11

 

179

ĐC II

BCHanh12

 

180

ĐC II

BCHanh13

 

181

ĐC II

BCHanh14

 

182

ĐC II

BHoa01

 

183

ĐC II

BHoa02

 

184

ĐC II

BHoa03

 

185

ĐC II

BHoa04

 

186

ĐC II

BHoa05

 

187

ĐC II

BHoa06

 

188

ĐC II

BHoa07

 

189

ĐC II

BHoa08

 

190

ĐC II

BHoa09

 

191

ĐC II

BHoa10

 

192

ĐC II

BHoa12

 

193

ĐC II

BHoa13

 

194

ĐC II

BHoa16

 

195

ĐC II

BHoa17

 

196

ĐC II

BHoa18

 

197

ĐC II

BHoa19

 

198

ĐC II

BHoa20

 

199

ĐC II

BHoa21

 

200

ĐC II

BHoa22

 

201

ĐC II

BHoa23

 

202

ĐC II

BHoa24

 

203

ĐC II

BHoa25

 

204

ĐC II

BTri01

 

205

ĐC II

BTri02

 

206

ĐC II

BTri03

 

207

ĐC II

BTri04

 

208

ĐC II

BTri05

 

209

ĐC II

BTri06

 

210

ĐC II

BTri07

 

211

ĐC II

BTri08

 

212

ĐC II

BTri09

 

213

ĐC II

BTri11

 

214

ĐC II

BTri12

 

215

ĐC II

BTri13

 

216

ĐC II

BTri14

 

217

ĐC II

BTri15

 

218

ĐC II

BTri16

 

219

ĐC II

BTri17

 

220

ĐC II

BTri18

 

221

ĐC II

BTri19

 

222

ĐC II

BPhuoc01

 

223

ĐC II

BPhuoc02

 

224

ĐC II

BPhuoc03

 

225

ĐC II

BPhuoc04

 

226

ĐC II

BPhuoc05

 

227

ĐC II

BPhuoc06

 

228

ĐC II

BPhuoc07

 

229

ĐC II

BPhuoc08

 

230

ĐC II

BPhuoc09

 

231

ĐC II

BPhuoc10

 

232

ĐC II

BPhuoc11

 

233

ĐC II

BPhuoc15

 

234

ĐC II

BPhuoc18

 

235

ĐC II

BPhuoc20

 

236

ĐC II

BPhuoc21

 

237

ĐC II

BPhuoc22

 

238

ĐCII

BThuan01

 

239

ĐCII

BThuan02

 

240

ĐCII

BThuan03

 

241

ĐCII

BThuan04

 

242

ĐCII

BThuan05

 

243

ĐCII

BThuan06

 

244

ĐCII

BThuan07

 

245

ĐCII

BThuan08

 

246

ĐCII

BThuan10

 

247

ĐCII

BThuan13

 

248

ĐCII

BThuan15

 

249

ĐC II

BĐong01

 

250

ĐC II

BĐong02

 

251

ĐC II

BĐong03

 

252

ĐC II

BĐong04

 

253

ĐC II

BĐong06

 

254

ĐC II

BĐong07

 

255

ĐC II

BĐong08

 

256

ĐC II

BĐong09

 

257

ĐC II

BĐong12

 

258

ĐC II

BĐong13

 

259

ĐC II

BĐong14

 

260

ĐC II

BĐong15

 

261

ĐC II

BĐong16

 

262

ĐC II

BHai01

 

263

ĐC II

BHai02

 

264

ĐC II

BHai03

 

265

ĐC II

BHai04

 

266

ĐC II

BHai05

 

267

ĐC II

BHai06

 

268

ĐC II

BHai07

 

269

ĐC II

BHai08

 

270

ĐC II

BHai09

 

271

ĐC II

BHai10

 

272

ĐC II

BHai11

 

273

ĐC II

BHai14

 

274

ĐC II

BHai15

 

275

ĐC II

BPhu01

 

276

ĐC II

BPhu02

 

277

ĐC II

BPhu03

 

278

ĐC II

BPhu04

 

279

ĐC II

BPhu05

 

280

ĐC II

BPhu06

 

281

ĐC II

BPhu07

 

282

ĐC II

BPhu08

 

283

ĐC II

BPhu09

 

284

ĐC II

BPhu10

 

285

ĐC II

BPhu11

 

286

ĐC II

BPhu12

 

287

ĐC II

BPhu13

 

288

ĐC II

BPhu14

 

289

ĐC II

BPhu15

 

290

ĐC II

BPhu16

 

291

ĐC II

BPhu17

 

292

ĐC II

BPhu20

 

293

ĐC II

BPhu21

 

294

ĐCII

BThanh01

 

295

ĐCII

BThanh03

 

296

ĐCII

BThanh04

 

297

ĐCII

BThanh05

 

298

ĐCII

BThanh06

 

299

ĐCII

BThanh07

 

300

ĐCII

BThanh08

 

301

ĐCII

BThanh09

 

302

ĐCII

BThanh10

 

303

ĐCII

BThanh11

 

304

ĐCII

BThanh12

 

305

ĐCII

BThanh13

 

306

ĐCII

BThanh14

 

307

ĐCII

BThanh15

 

308

ĐCII

BThanh16

 

309

ĐC II

BHiep01

 

310

ĐC II

BHiep02

 

311

ĐC II

BHiep03

 

312

ĐC II

BHiep04

 

313

ĐC II

BHiep05

 

314

ĐC II

BHiep06

 

315

ĐC II

BHiep07

 

316

ĐC II

BHiep08

 

317

ĐC II

BHiep09

 

318

ĐC II

BHiep10

 

319

ĐC II

BHiep11

 

320

ĐC II

BHiep12

 

321

ĐC II

BHiep13

 

322

ĐC II

BHiep14

 

323

ĐCII

BKhuong02

 

324

ĐCII

BKhuong03

 

325

ĐCII

BKhuong04

 

326

ĐCII

BKhuong05

 

327

ĐCII

BKhuong06

 

328

ĐCII

BKhuong07

 

329

ĐCII

BKhuong08

 

330

ĐCII

BKhuong09

 

331

ĐCII

BKhuong10

 

332

ĐCII

BKhuong11

 

333

ĐCII

BKhuong12

 

334

ĐCII

BKhuong13

 

335

ĐCII

BKhuong14

 

336

ĐCII

BKhuong15

 

337

ĐCII

BKhuong16

 

338

ĐCII

BKhuong17

 

339

ĐCII

BKhuong18

 

340

ĐCII

BKhuong19

 

341

ĐCII

BKhuong20

 

342

ĐCII

BKhuong21

 

343

ĐCII

BKhuong22

 

344

ĐCII

BKhuong23

 

345

ĐCII

BKhuong24

 

346

ĐCII

BKhuong25

 

347

ĐCII

BKhuong26

 

348

ĐCII

BKhuong27

 

349

ĐCII

BKhuong28

 

350

ĐCII

BKhuong29

 

351

ĐCII

BKhuong30

 

352

ĐCII

BKhuong31

 

353

ĐCII

BKhuong32

 

354

ĐCII

BKhuong33

 

355

ĐC II

BMy01

 

356

ĐC II

BMy02

 

357

ĐC II

BMy03

 

358

ĐC II

BMy04

 

359

ĐC II

BMy05

 

360

ĐC II

BMy06

 

361

ĐC II

BMy07

 

362

ĐC II

BMy08

 

363

ĐC II

BMy09

 

364

ĐC II

BMy10

 

365

ĐC II

BMy11

 

366

ĐC II

BMy12

 

367

ĐC II

BMy13

 

368

ĐC II

BMy14

 

369

ĐC II

BMy15

 

370

ĐC II

BTan01

 

371

ĐC II

BTan02

 

372

ĐC II

BTan03

 

373

ĐC II

BTan04

 

374

ĐC II

BTan05

 

375

ĐC II

BTan06

 

376

ĐC II

BTan07

 

377

ĐC II

BTan08

 

378

ĐC II

BTan09

 

379

ĐC II

BTan10

 

380

ĐC II

BTan11

 

381

ĐC II

BTan12

 

382

ĐC II

BTan13

 

383

ĐC II

BTan14

 

384

ĐC II

BTan15

 

385

ĐC II

BTan16

 

386

ĐC II

BTan17

 

387

ĐC II

BTan18

 

388

ĐC II

BTan19

 

389

ĐC II

BTan20

 

390

ĐC II

BTan21

 

391

ĐC II

BTan22

 

392

ĐC II

BTan23

 

393

ĐC II

BTan24

 

394

ĐC II

BTan25

 

395

ĐC II

BTan26

 

396

ĐC II

BTan27

 

397

ĐC II

BTan28

 

398

ĐC II

BTan29

 

399

ĐC II

BTan30

 

400

ĐCII

BThoi01

 

401

ĐCII

BThoi02

 

402

ĐCII

BThoi03

 

403

ĐCII

BThoi04

 

404

ĐCII

BThoi05

 

405

ĐC II

BTT01

 

406

ĐC II

BTT02

 

407

ĐC II

BTT03

 

408

ĐC II

BTT04

 

409

ĐC II

BTT05

 

410

ĐC II

BTT06

 

411

ĐC II

BTT07

 

412

ĐC II

BTT08

 

413

ĐC II

BTT09

 

414

ĐC II

BTT10

 

415

ĐC II

BTT11

 

416

ĐC II

BTT12

 

417

ĐC II

BTT13

 

418

ĐC II

BTT14

 

419

ĐC II

BTT15

 

420

ĐC II

BTT16

 

421

ĐC II

BTT17

 

422

ĐC II

BTT18

 

423

ĐC II

BChau01

 

424

ĐC II

BChau02

 

425

ĐC II

BChau03

 

426

ĐC II

BChau04

 

427

ĐC II

BChau05

 

428

ĐC II

BChau06

 

429

ĐC II

BChau07

 

430

ĐC II

BChau08

 

431

ĐC II

BChau09

 

432

ĐC II

BChau10

 

433

ĐC II

BChau11

 

434

ĐC II

BChau12

 

435

ĐC II

BChau13

 

436

ĐC II

BChau14

 

437

ĐC II

BChau15

 

438

ĐC II

BChau16

 

439

ĐC II

BChau17

 

440

ĐC II

BChau18

 

441

ĐC II

BChau19

 

442

ĐC II

BChau20

 

443

ĐC II

BChau21

 

444

ĐC II

BChau22

 

445

ĐC II

BDuong01

 

446

ĐC II

BDuong02

 

447

ĐC II

BDuong03

 

448

ĐC II

BDuong04

 

449

ĐC II

BDuong05

 

450

ĐC II

BDuong06

 

451

ĐC II

BDuong07

 

452

ĐC II

BDuong08

 

453

ĐC II

BDuong09

 

454

ĐC II

BLong1

 

455

ĐC II

BLong2

 

456

ĐC II

BLong3

 

457

ĐC II

BLong4

 

458

ĐC II

BLong5

 

459

ĐC II

BLong6

 

460

ĐC II

BLong7

 

461

ĐC II

BLong8

 

462

ĐC II

BLong9

 

463

ĐC II

BLong10

 

464

ĐC II

BLong11

 

465

ĐC II

BLong12

 

466

ĐC II

BLong13

 

467

ĐC II

BLong14

 

468

ĐC II

BLong15

 

469

ĐC II

BLong16

 

470

ĐC II

BMinh01

 

471

ĐC II

BMinh02

 

472

ĐC II

BMinh03

 

473

ĐC II

BMinh04

 

474

ĐC II

BMinh05

 

475

ĐC II

BMinh06

 

476

ĐC II

BMinh07

 

477

ĐC II

BMinh08

 

478

ĐC II

BMinh09

 

479

ĐC II

BMinh10

 

480

ĐC II

BMinh11

 

481

ĐC II

BMinh12

 

482

ĐC II

BMinh13

 

483

ĐC II

BMinh14

 

484

ĐC II

BMinh15

 

485

ĐC II

BMinh16

 

486

ĐC II

BMinh17

 

487

ĐC II

BMinh18

 

488

ĐC II

BMinh19

 

489

ĐC II

BMinh20

 

490

ĐC II

BMinh21

 

491

ĐC II

BMinh22

 

492

ĐC II

BMinh23

 

493

ĐC II

BMinh24

 

494

ĐC II

BMinh25

 

495

ĐC II

BMinh26

 

496

ĐC II

BMinh27

 

497

ĐC II

BMinh28

 

498

ĐC II

BMinh29

 

499

ĐC II

BMinh30

 

500

ĐC II

BMinh31

 

501

ĐC II

BMinh32

 

502

ĐC II

BMinh33

 

503

ĐC II

BMinh34

 

504

ĐC II

BMinh35

 

505

ĐC II

BNguyen01

 

506

ĐC II

BNguyen02

 

507

ĐC II

BNguyen03

 

508

ĐC II

BNguyen04

 

509

ĐC II

BNguyen05

 

510

ĐC II

BNguyen06

 

511

ĐC II

BNguyen07

 

512

ĐC II

BNguyen08

 

513

ĐC II

BNguyen09

 

514

ĐC II

BNguyen10

 

515

ĐC II

BNguyen11

 

516

ĐC II

BNguyen12

 

517

ĐC II

BNguyen13

 

518

ĐC II

BNguyen14

 

519

ĐC II

BNguyen15

 

520

ĐC II

BNguyen16

 

521

ĐC II

BNguyen17

 

522

ĐC II

BNguyen18

 

523

ĐC II

BNguyen19

 

524

ĐC II

BNguyen20

 

525

ĐC II

BNguyen21

 

526

ĐC II

BNguyen22

 

527

ĐC II

BNguyen23

 

528

ĐC II

BTĐong01

 

529

ĐC II

BTĐong02

 

530

ĐC II

BTĐong03

 

531

ĐC II

BTĐong04

 

532

ĐC II

BTĐong05

 

533

ĐC II

BTĐong06

 

534

ĐC II

BTĐong07

 

535

ĐC II

BTĐong08

 

536

ĐC II

BTĐong09

 

537

ĐC II

BTĐong10

 

538

ĐC II

BTĐong11