Giới thiệu chung

Quy chế làm việc

Các đơn vị trực thuộc

Tin tức - Sự kiện

Lịch công tác tuần

Thanh Tra Sở

Đảng và Các tổ chức Đoàn thể

Quy hoạch - KH sử dụng đất

Danh mục điểm ĐCCS, ĐCI, ĐCII

Danh mục dữ liệu TN&MT

Giá đất tỉnh QN (2015-2019)

Bản tin Sở TN&MT

Hệ thống Quản lý chất lượng

Xét tặng Giải thưởng Môi trường

Góp ý dự thảo văn bản

Đầu tư- Đấu thầu

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 2324469
Đang online: 5
Đăng ngày: 18/01/2016

​Danh mục điểm Địa chính Cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi​

ĐIM ĐỊA CHÍNH CƠ S

STT

CẤP HẠNG

TÊN ĐIỂM

GHI CHÚ

1

ĐCCS

81424

B×nh ThuËn

2

ĐCCS

814430

B×nh §«ng

3

ĐCCS

814431

B×nh ThuËn

4

ĐCCS

814432

B×nh Ch¸nh

5

ĐCCS

814433

B×nh §«ng

6

ĐCCS

814434

B×nh TrÞ

7

ĐCCS

814435

B×nh TrÞ

8

ĐCCS

814436

B×nh An

9

ĐCCS

814437

B×nh Ch¸nh

10

ĐCCS

81541

Lý VÜnh

11

ĐCCS

82521

Trµ HiÖp

12

ĐCCS

825421

Trµ Thñy

13

ĐCCS

825422

Trµ L·nh

14

ĐCCS

825423

Trµ Nham

15

ĐCCS

825424

Trµ Khª

16

ĐCCS

825425

Trµ Phong

17

ĐCCS

825426

Trµ Thä

18

ĐCCS

825427

S¬n Mïa

19

ĐCCS

825428

Trµ Thä

20

ĐCCS

825429

TT Di L¨ng

21

ĐCCS

825430

TT Di L¨ng

22

ĐCCS

825431

S¬n T©n

23

ĐCCS

825432

S¬n Trung

24

ĐCCS

825434

Trµ Thñy

25

ĐCCS

825443

Trµ Thñy

26

ĐCCS

825445

Trµ Thñy

27

ĐCCS

82621

Trµ Thñy

28

ĐCCS

82622

B×nh Ph­íc

29

ĐCCS

82623

B×nh H¶i

30

ĐCCS

82624

B. Ch­¬ng

31

ĐCCS

82625

B×nh T©n

32

ĐCCS

82629

TÞnh ¢n

33

ĐCCS

82632

N. Ph­¬ng

34

ĐCCS

82633

§øc Th¾ng

35

ĐCCS

826401

B. D­¬ng

36

ĐCCS

826402

B×nh An

37

ĐCCS

826403

B×nh An

38

ĐCCS

826404

B. Kh­¬ng

39

ĐCCS

826405

B×nh Hßa

40

ĐCCS

826406

B×nh H¶i

41

ĐCCS

826407

B×nh ph­íc

42

ĐCCS

826408

B×nh Trung

43

ĐCCS

826409

B. Minh

44

ĐCCS

826410

B. Minh

45

ĐCCS

826411

Trµ Giang

46

ĐCCS

826412

B. Minh

47

ĐCCS

826413

TT Ch©u ¤

48

ĐCCS

826414

Trµ Xu©n

49

ĐCCS

826415

Trµ Phó

50

ĐCCS

826416

Trµ Phó

51

ĐCCS

826417

Trµ B×nh

52

ĐCCS

826418

B. Minh

53

ĐCCS

826419

B. Ch­¬ng

54

ĐCCS

826420

B. Ch­¬ng

55

ĐCCS

826421

B×nh Ph­íc

56

ĐCCS

826422

B×nh Hßa

57

ĐCCS

826423

B×nh Hßa

58

ĐCCS

826424

B. T. §«ng

59

ĐCCS

826425

B×nh HiÖp

60

ĐCCS

826426

B×nh Phó

61

ĐCCS

826427

B×nh Ch©u

62

ĐCCS

826431

Trµ T©n

63

ĐCCS

826432

Trµ T©n

64

ĐCCS

826433

S¬n H¹

65

ĐCCS

826435

S¬n H¹

66

ĐCCS

826436

S¬n H¹

67

ĐCCS

826437

S¬n Nham

68

ĐCCS

826438

S¬n H¹

69

ĐCCS

826439

S¬n Thµnh

70

ĐCCS

826440

S¬n nham

71

ĐCCS

826441

S¬n nham

72

ĐCCS

826442

S¬n Giang

73

ĐCCS

826443

S¬n Nham

74

ĐCCS

826444

S¬n Giang

75

ĐCCS

826445

Hµnh Dòng

76

ĐCCS

826446

Long S¬n

77

ĐCCS

826447

Long S¬n

78

ĐCCS

826448

B×nh Mü

79

ĐCCS

826449

TÞnh HiÖp

80

ĐCCS

826450

TÞnh B¾c

81

ĐCCS

826451

TÞnh B¾c

82

ĐCCS

826452

TÞnh §«ng

83

ĐCCS

826453

N. Th¾ng

84

ĐCCS

826454

Qu¶ng Phó

85

ĐCCS

826455

N. Th¾ng

86

ĐCCS

826456

NghÜa Thä

87

ĐCCS

826457

NghÜa Kú

88

ĐCCS

826458

TTC.  Chïa

89

ĐCCS

826459

Hµnh Minh

90

ĐCCS

826460

B×nh Ch©u

91

ĐCCS

826461

B×nh Ch©u

92

ĐCCS

826462

B×nh HiÖp

93

ĐCCS

826463

TÞnh Phong

94

ĐCCS

826464

TÞnh Hßa

95

ĐCCS

826465

TÞnh Khª

96

ĐCCS

826466

TÞnh Thä

97

ĐCCS

826467

NghÜa Phó

98

ĐCCS

826468

N. Ch¸nh

99

ĐCCS

826469

§øc HiÖp

100

ĐCCS

826470

§øc Ch¸nh

101

ĐCCS

826471

TÞnh B×nh

102

ĐCCS

826472

Hµnh §øc

103

ĐCCS

837408

S¬n Tinh

104

ĐCCS

837409

S¬n Dung

105

ĐCCS

83829

S¬n Dung

106

ĐCCS

838401

Long S¬n

107

ĐCCS

838402

S¬n Cao

108

ĐCCS

838403

S¬n Linh

109

ĐCCS

838404

S¬n H¶i

110

ĐCCS

838405

S¬n Cao

111

ĐCCS

838406

H. ThiÖn

112

ĐCCS

838407

§øc Minh

113

ĐCCS

838408

§øc th¹nh

114

ĐCCS

838409

Long Mai

115

ĐCCS

838410

Thanh An

116

ĐCCS

838411

Long M«n

117

ĐCCS

838412

Long HiÖp

118

ĐCCS

838413

H. ThiÖn

119

ĐCCS

838414

§øc Phó

120

ĐCCS

838415

§øc T©n

121

ĐCCS

838416

§. Phong

122

ĐCCS

838417

§. Phong

123

ĐCCS

838418

§øc Phó

124

ĐCCS

838419

§øc Phó

125

ĐCCS

838420

Hµnh Tin

126

ĐCCS

838421

Hµnh Tin

127

ĐCCS

838422

§. Phong

128

ĐCCS

838423

§. Phong

129

ĐCCS

838424

Phæ Phong

130

ĐCCS

838425

Phæ An

131

ĐCCS

838426

Phæ Phong

132

ĐCCS

838427

Hµnh Tin

133

ĐCCS

838428

Thanh An

134

ĐCCS

838429

Ba §iÒn

135

ĐCCS

838430

Ba Vinh

136

ĐCCS

838431

S¬n Ba

137

ĐCCS

838432

Ba Ng¹c

138

ĐCCS

838433

Ba Vinh

139

ĐCCS

838434

Ba §éng

140

ĐCCS

838435

Ba Liªn

141

ĐCCS

838436

Phæ Nh¬n

142

ĐCCS

838437

Phæ ThuËn

143

ĐCCS

838438

Phæ Phong

144

ĐCCS

838439

Phæ An

145

ĐCCS

838440

Phæ Quang

146

ĐCCS

838441

Phæ V¨n

147

ĐCCS

838442

Phæ Minh

148

ĐCCS

838443

Phæ Ninh

149

ĐCCS

838444

Ba Cung

150

ĐCCS

838445

TT Ba T¬

151

ĐCCS

838446

Ba Dinh

152

ĐCCS

838447

Ba T«

153

ĐCCS

838448

Ba T«

154

ĐCCS

838449

Ba Tiªu

155

ĐCCS

838450

Ba Xa

156

ĐCCS

838451

Ba T«

157

ĐCCS

838452

Ba BÝch

158

ĐCCS

838453

Ba BÝch

159

ĐCCS

838454

Ba Trang

160

ĐCCS

838455

Ba Trang

161

ĐCCS

838456

Ba Trang

162

ĐCCS

838457

Phæ Ninh

163

ĐCCS

838458

Phæ Hßa

164

ĐCCS

838459

Phæ C­êng

165

ĐCCS

838461

Phæ C­êng

166

ĐCCS

838462

§øc Hßa

167

ĐCCS

838463

S¬n Thñy

168

ĐCCS

838464

S¬n Kú

169

ĐCCS

838465

Ba Vinh

170

ĐCCS

838466

Ba T«

171

ĐCCS

83921

Phæ Th¹nh

172

ĐCCS

839401

Phæ Vinh

173

ĐCCS

839402

Phæ Kh¸nh

174

ĐCCS

839403

Phæ Kh¸nh

175

ĐCCS

839404

Phæ Th¹nh

176

ĐCCS

851401

Phæ Th¹nh

177

ĐCCS

851403

Phæ Th¹nh


 Tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng dữ liệu, liên hệ Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường  thuộc Sở TNMT tỉnh Quảng Ngãi  Địa chỉ: số 163 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi. Điện thoại số: 055.3711490
*File đính kèm mẫu phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu tài nguyên và môi trường:

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Thông tin cần biết

 

 

   

​Về vệc ký Phụ lục điều chỉnh Hợp đồng thuê đất đối với các trường hợp thuê đất đã hết thời gian ổ định đơn giá thuê đất 05 năm trên địa bàn tỉnh QN (lần 3)​.

File đính kèm:5052qldd.pdf5052qldd.pdf

 

   

​Góp ý Dự thảo văn Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020 - 2024)​.

File đính kèm: 

1-DỰ THẢO TỜ TRÌNH UBND TỈNH VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT 2020-2024.doc

2-DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT 2020-2024.doc

3-DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BẢNG GIÁ ĐẤT 2020-2024.doc

4-DỰ THẢO QUY ĐỊNH UBND TỈNH VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT 2020-2024.doc 

   

​Tham gia góp ý Dự thảo Sửa đổi một số Điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh​.

File đính kèm: Dự thảo sửa đổi Điều 5, Điều 19 QĐ 48_duong.docDự thảocv5068.pdfCV-5068

 

   

Đề cương Báo cáo: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030​

File đính kèm: Đề cương báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược BVMT Quốc gia đến năm 2020.doc

 

Phim tư liệu
Ngày nước thế giới 2019 - Video clips

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Phí Quang Hiển - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi.
Địa chỉ: Số 163 Hùng Vương - TP Quảng Ngãi
Điện thoại:0255.3714507; Fax: 0255.3822870; Email:stnmt@quangngai.gov.vn