Giới thiệu chung

Quy chế làm việc

Các đơn vị trực thuộc

Tin tức - Sự kiện

Lịch công tác tuần

Thanh Tra Sở

Đảng và Các tổ chức Đoàn thể

Quy hoạch - KH sử dụng đất

Danh mục điểm ĐCCS, ĐCI, ĐCII

Danh mục dữ liệu TN&MT

Giá đất tỉnh QN (2015-2019)

Bản tin Sở TN&MT

Hệ thống Quản lý chất lượng

Xét tặng Giải thưởng Môi trường

Góp ý dự thảo văn bản

Đầu tư- Đấu thầu

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 2357978
Đang online: 13
quantrac.jpg


Địa chỉ: Số 140, Đường Lê Lợi, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.

Tel: 055 3835892   FAX: 055 3827466


Giám đốc:  Nguyễn Thị Túy Loan

Tel: 055 3835894  ĐTDĐ0989 867606

Mail: nttloan-stnmt@quangngai.gov.vn ​

Mail: tuyloan.mt@gmail.com​


Phó Giám đốc:  Nguyễn Chí Tâm

Tel: 0255-3835892  ĐTDĐ: 0915574963

Mail: chitam574@gmail.com


QUI CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM TĐ&QTMT QUẢNG NGÃI

 

   UBND TỈNH QUẢNG NGÃI               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG             Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

                            

 

QUY CHẾ

Tổ chức và hoạt động của Trung tâm

                   Trắc địa và Quan trắc môi trường tỉnh Quảng Ngãi

(Ban hành kèm theo Quyết định số 776/QĐ-STNMT ngày 17/6/2011

 của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi)

 

                                                               Chương I

                             NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Trung tâm Trắc địa và Quan trắc môi trường tỉnh Quảng Ngãi (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp được thành lập theo Quyết định số 2406/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

          Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để giao dịch theo quy định của nhà nước.

Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường về tổ chức, biên chế và hoạt động; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan có thẩm quyền.

Trụ sở của Trung tâm đặt tại 140 Lê Lợi, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Tổ chức Đảng và các đoàn thể chính trị, xã hội của Trung tâm được tổ chức hoạt động theo Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, Điều lệ của các tổ chức chính trị, xã hội và pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

                                                 Chương II

          CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA TRUNG TÂM

Điều 3. Chức năng của Trung tâm

Trung tâm có chức năng đo đạc lưới khống chế tọa độ, độ cao, đo đạc thành lập bản đồ, hiệu chỉnh, biên tập các loại bản đồ; xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai, khoáng sản, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, biển và hải đảo; giám sát, kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm đo đạc bản đồ, hồ sơ địa chính; thẩm định dự toán về đo đạc bản đồ, hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai, dự toán về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; lập các dự án đầu tư về quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, bảo vệ môi trường; thực hiện quan trắc môi trường theo kế hoạch được giao và hợp đồng tư vấn dịch vụ cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu trong các lĩnh vực được hoạt động.

Điều 4. Nhiệm vụ của Trung tâm

1. Về đất đai, trắc địa, bản đồ:

a) Tổ chức việc điều tra, định giá đất; lập dự án quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất và các qui hoạch chi tiết;

b) Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai;

          c) Kiểm định, giám sát, kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm về quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất; lưới địa chính, đo bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai và các sản phẩm khác liên quan đến đất đai;

d) Tư vấn, dịch vụ về khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình  lưới tọa độ, độ cao các cấp, bản đồ địa chính, bản đồ địa hình và các loại bản đồ khác ở các loại tỷ lệ; thi công các công trình lưới toạ độ, độ cao các cấp, đo đạc bản đồ địa chính, bản đồ địa hình và  các loại bản đồ khác ở các loại tỷ lệ, định vị các công trình từ thiết kế ra thực địa; quan trắc, trắc địa công trình; định tuyến thăm dò địa chất;

          đ) Kiểm định, giám sát khối lượng, chất lượng các sản phẩm về khảo sát, lập dự án; thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình; định vị các công trình từ thiết kế ra thực địa, quan trắc, trắc địa công trình;

e) Thẩm định các dự toán liên quan đến lĩnh vực đất đai, trắc địa, bản đồ, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

g) Nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào lĩnh vực đo đạc, hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai, quy hoạch và các lĩnh vực có liên quan đến đất đai.

2. Về môi trường:

          a) Quan trắc, giám sát, phân tích và đánh giá chất lượng môi trường;

          b) Lập báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đạt tiêu chuẩn môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường;

          c) Tư vấn, thiết kế, lập dự toán xây dựng, lắp đặt và hướng dẫn vận hành các công trình xử lý môi trường;

          d) Tư vấn các công nghệ sản xuất sạch hơn;

đ) Nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ liên quan đến lĩnh vực môi trường;

e) Thẩm định dự toán liên quan đến lĩnh vực môi trường.

3.Về tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thuỷ văn, biển và hải đảo:

          a) Điều tra, khảo sát, đánh giá và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật về tài nguyên nước;

          b) Tư vấn, dịch vụ kỹ thuật về địa chất, lập hồ sơ khai thác khoáng sản;

          c) Quy hoạch chuyên ngành về khai thác, sử dụng tài nguyên biển và hải đảo; quy hoạch mạng lưới dịch vụ, khu bảo tồn biển, khu bảo tồn đất ngập nước ven biển;

          d) Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, xây dựng dự án khai thác, sử dụng tài nguyên biển, ven biển, hải đảo;

          đ) Xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, biển, hải đảo;

          e) Thẩm định các dự toán liên quan đến lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thuỷ văn, biển và hải đảo;

g) Nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thuỷ văn, biển và hải đảo.

Điều 5. Quyền hạn của Trung tâm

          1. Ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng kinh tế đã ký kết với các tổ chức và cá nhân trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm theo quy định của nhà nước.

2. Tuyển dụng, quản lý, sử dụng viên chức, người lao động hợp đồng và bồi dưỡng, tập huấn, lựa chọn hình thức chi lương, phụ cấp lương, chi tiền thưởng và các chế độ có liên quan đến người lao động theo quy định của pháp luật nhà nước.

3. Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm, kế hoạch dài hạn; thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất, báo cáo tổng kết các hoạt động  của Trung tâm theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và theo quy định của nhà nước.

4. Thực hiện công tác bảo vệ bí mật của nhà nước, công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí; công tác phòng cháy chữa cháy; phòng chống lụt bão, công tác quân sự của Trung tâm theo quy định của nhà nước;

5. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi giao theo quy định của pháp luật.

                                                Chương III

                         TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA TRUNG TÂM

Điều 6Cơ cấu lãnh đạo của Trung tâm:

1. Trung tâm có Giám đốc và không quá 02 Phó giám đốc.

2. Giám đốc Trung tâm là người chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm; quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm theo chế độ thủ trưởng.

3. Phó giám đốc Trung tâm là người giúp Giám đốc Trung tâm, phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Giám đốc Trung tâm phân công; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Trung tâm vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền điều hành hoạt động của Trung tâm.

4. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm thực hiện theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, theo quy định của pháp luật và phân theo cấp quản lý cán bộ của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 7Cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm:

Trung tâm Trắc địa và Quan trắc môi trường có các phòng chuyên môn, nghiệp vụ sau:

          - Phòng Tổng hợp;

          - Phòng Kỹ thuật - Công nghệ;

          - Phòng Quy hoạch - Thống kê;

          - Phòng Công nghệ môi trường;

          - Phòng Tài nguyên khoáng sản - Tài nguyên nước - Biển và hải đảo;

          - Đội đo đạc 1;

          - Đội đo đạc 2;

          - Đội đo đạc 3;

          Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ cho các phòng, đội đo đạc trực thuộc nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

     Chương IV

        CƠ CHẾ TÀI CHÍNH CỦA TRUNG TÂM

Điều 8. Cơ chế tài chính của Trung tâm:

1. Trung tâm thực hiện cơ chế tài chính theo các quy định của Nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động theo sự hướng dẫn của cơ quan tài chính có thẩm quyền.

2. Trung tâm chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, thanh quyết toán các nguồn thu, chi hoạt động của Trung tâm; quản lý, sử dụng tài sản, thực hiện công tác kế toán - tài chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo đảm an sinh đời sống cho người lao động; xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật.

Chương V

 MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

          Điều 9. Trung tâm chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng thời chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

          Điều 10. Trung tâm thực hiện các quan hệ giao dịch, hợp đồng với các tổ chức và cá nhân có liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và các quy định của nhà nước.

          Điều 11. Trung tâm có trách nhiệm đề xuất, kiến nghị với Sở Tài nguyên và Môi trường các giải pháp, cơ chế quản lý của nhà nước đối với hoạt động của Trung tâm.

                                                Chương VI

                                      TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          Điều 12. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các hoạt động của Trung tâm phải theo đúng những nội dung quy định trong Quy chế này và các quy định của pháp luật nhà nước có liên quan chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.

Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề vướng mắc, phát sinh, Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

                                                                                                  GIÁM ĐỐC

                                                                                               

    

 

            Lê Mỹ Liên​


Thông tin cần biết
   

​Triển khai thực hiện các văn bản về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất​.

File đính kèm: CV-1461-VPDK.pdf;   CV-1476-VPDK.pdf

 

   

​Thông báo: Lịch tiếp công dân định kỳ trong năm 2020 của Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng Ngãi.

File đính kèm: 5983ttr.pdf

 

 

 

   

​Về vệc ký Phụ lục điều chỉnh Hợp đồng thuê đất đối với các trường hợp thuê đất đã hết thời gian ổ định đơn giá thuê đất 05 năm trên địa bàn tỉnh QN (lần 3)​.

File đính kèm:5052qldd.pdf5052qldd.pdf

 

   

​Góp ý Dự thảo văn Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020 - 2024)​.

File đính kèm: 

1-DỰ THẢO TỜ TRÌNH UBND TỈNH VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT 2020-2024.doc

2-DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT 2020-2024.doc

3-DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BẢNG GIÁ ĐẤT 2020-2024.doc

4-DỰ THẢO QUY ĐỊNH UBND TỈNH VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT 2020-2024.doc 

Phim tư liệu
Ngày nước thế giới 2019 - Video clips

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Phí Quang Hiển - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi.
Địa chỉ: Số 163 Hùng Vương - TP Quảng Ngãi
Điện thoại:0255.3714507; Fax: 0255.3822870; Email:stnmt@quangngai.gov.vn