Giới thiệu chung

Quy chế làm việc

Các đơn vị trực thuộc

Tin tức - Sự kiện

Lịch công tác tuần

Thanh Tra Sở

Đảng và các tổ chức Đoàn thể

Quy hoạch - KH sử dụng đất

Danh mục điểm ĐCCS, ĐCI, ĐCII

Danh mục dữ liệu TN&MT

Giá đất Tỉnh QN (2015-2019)

Bản tin Sở TN&MT

Hệ thống Quản lý chất lượng

Xét tặng Giải thưởng Môi trường

Góp ý dự thảo văn bản

Đầu tư- Đấu thầu

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 2300850
Đang online: 5

Địa chỉ: số 163, đường Hùng Vương, TP.Quảng Ngãi 

Điện thoại: 055.3717541     Fax: 055.3824765 

 

Chi cục trưởng:  

 


 

Phó Chi cục trưởng:  Trần văn Phận

 

Điện thoại cơ quan: 055.3717542; Điện thoại di động: 0903537117

 
Phó Chi cục trưởng:  Nguyễn Đức Hải
Điện thoại cơ quan:            ; Điện thoại di động: 0988027799
Email: 
 

IMG_4688-1-2.JPG
 
 

 QUY ĐỊNH

  

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

 

của Chi cục Biển và Hải đảo tỉnh Quảng Ngãi

 
    (Ban hành kèm theo Quyết định số 28 /2011/QĐ-UBND
 

ngày  08/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

 
   Chương I
 

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

 

Điều 1. Vị trí và chức năng

 

1. Chi cục Biển và Hải đảo tỉnh Quảng Ngãi là tổ chức trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi thực hiện chức năng quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về biển, đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

 2. Chi cục Biển và Hải đảo có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản để giao dịch theo quy định hiện hành của pháp luật.
 3. Trụ sở làm việc của Chi cục Biển và Hải đảo đặt tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
 4. Chi cục Biển và Hải đảo chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường; đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trực thuộc Bộ Tài  nguyên và Môi trường.
  Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
 1. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình cấp có thẩm quyền:
 a) Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về biển, đảo;
 b) Dự thảo văn bản thẩm định các quy hoạch chuyên ngành về khai thác, sử dụng tài nguyên biển và hải đảo, quy hoạch mạng lưới dịch vụ, đề án thành lập khu bảo tồn biển, khu bảo tồn đất ngập nước ven biển thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường;
 c) Dự thảo văn bản thẩm định hoặc cấp phép các dự án đầu tư công trình trang thiết bị, dự án khai thác, sử dụng tài nguyên biển, ven biển và hải đảo theo quy định của pháp luật.
 2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực biển và hải đảo đã được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt.
 3. Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về biển, đảo đối với công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.
 
4. Phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch chuyên ngành khai thác, sử dụng tài nguyên các vùng biển, ven biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh; đề xuất việc điều chỉnh các cơ chế, chính sách thu hút, khuyến khích và bảo đảm quyền của tổ chức và công dân trên các đảo tiền tiêu, các đảo ven bờ (nếu có).
 5. Thống kê, đánh giá tài nguyên, tiềm năng và thực trạng khai thác, sử dụng các vùng biển, ven biển, hải đảo và đề xuất nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo của tỉnh.
 6. Tổ chức thực hiện các trình tự, thủ tục đăng ký, cấp phép trước khi trình Giám đốc Sở quyết định đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển và hải đảo của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 
7. Tổ chức thực hiện quan trắc biến động và dự báo xu thế biến động; xác định các vùng bờ biển dễ bị tổn thương và biến đổi lớn (bãi bồi, vùng biển xói lở, vùng bờ cát, rừng phòng hộ và đất ngập nước ven biển) trên địa bàn tỉnh; đề xuất các giải pháp quản lý, bảo vệ bờ biển với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 8. Điều tra và kiểm soát ô nhiễm, suy thoái môi trường biển và hải đảo từ các nguồn phát sinh do hoạt động khai thác, sử dụng biển, hải đảo và các sự cố hoặc thiên tai trên biển; thực hiện ứng phó, khắc phục sự cố môi trường bờ biển; phối hợp với Chi cục Bảo vệ Môi trường lập báo cáo hiện trạng môi trường biển, hải đảo thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý của địa phương.
 9. Thực hiện nghiên cứu khoa học, ứng dụng phát triển công nghệ biển, ven biển; thu thập, xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo trên địa bàn quản lý của tỉnh.
 10. Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế liên quan đến biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng theo phân công của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.
 11. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật về biển, hải đảo và tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về quản lý, bảo vệ và khai thác, sử dụng bền vững biển, hải đảo.
 
12. Kiểm tra, giám sát và đề xuất xử lý hoặc xử lý theo thẩm quyền các vi phạm theo quy định của pháp luật; chủ trì, phối hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại giữa các tổ chức, cá nhân về khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo ở tỉnh theo thẩm quyền được phân cấp.
 
 13. Quản lý tổ chức, biên chế công chức, viên chức, tài chính, tài sản thuộc Chi cục Biển và Hải đảo theo phân cấp của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và theo quy định của pháp luật.
 14. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất kết quả quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về biển, đảo của Chi cục Biển và Hải đảo theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao và theo quy định của pháp luật.
 
 

Chương II

 CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ
 

Điều 3. Lãnh đạo Chi cục Biển và Hải đảo
          1. Chi cục Biển và Hải đảo có Chi cục trưởng và không quá 02 Phó Chi cục trưởng.
 
          2. Chi cục trưởng là người chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục Biển và Hải đảo trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; thực hiện trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan theo quy định của pháp luật.

 

3. Phó Chi cục trưởng là người tham mưu cho Chi cục trưởng, được Chi cục trưởng phân công một số lĩnh vực công tác của Chi cục; chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ công tác được phân công, đồng thời cùng Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên. Khi Chi cục trưởng vắng mặt, một Phó Chi cục trưởng được Chi cục trưởng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Chi cục Biển và Hải đảo.

   4. Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, cách chức,  khen thưởng, kỷ luật, từ chức, nghỉ hưu và các chế độ, chính sách đối với Chi cục trưởng và Phó Chi cục trưởng thực hiện theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định pháp luật.
 
 

Điều 4. Cơ cấu tổ chức của Chi cục Biển và Hải đảo

 

1. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Chi cục:

 
a) Phòng Hành chính - Tổng hợp;
 
b) Phòng nghiệp vụ về Biển và Hải đảo.
 
2. Tổ chức sự nghiệp trực thuộc Chi cục Biển và Hải đảo:
 
Sau khi đi vào hoạt động, căn cứ vào đặc điểm, điều kiện cụ thể và nhu cầu thực tế trong công tác quản lý về biển và hải đảo, Chi cục trưởng đề xuất, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo đúng quy định của pháp luật.
 
Điều 5. Biên chế của Chi cục Biển và Hải đảo
 
1. Biên chế công chức của Chi cục Biển và hải đảo bao gồm: Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng và công chức các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị thuộc Chi cục nằm trong tổng số biên chế công chức của Sở Tài nguyên và Môi trường do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao hàng năm.
 
Chi cục trưởng xác định tổng số biên chế công chức theo vị trí làm việc, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Chi cục Biển và Hải đảo để Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định, bảo đảm đủ biên chế công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về biển, đảo.
 2. Biên chế sự nghiệp của Chi cục Biển và Hải đảo do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao trong tổng số biên chế sự nghiệp của Sở Tài nguyên và Môi trường được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao hàng năm.
 
3. Chi cục trưởng có trách nhiệm bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với chức danh chuyên môn, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch công chức, viên chức theo quy định của pháp luật cán bộ, công chức, viên chức.
 

Chương III

 MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

 
 Điều 6. Chi cục Biển và Hải đảo chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Tài nguyên và Môi trường; chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trực thuộc Bộ Tài  nguyên và Môi trường.
  Điều 7. Chi cục Biển và Hải đảo có mối quan hệ với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; các phòng, đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành tỉnh liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định pháp luật.
 

 

Điều 8. Chi cục trưởng Chi cục Biển và Hải đảo xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Chi cục để đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

 
Chương IV
 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 

 

Điều 9. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm chỉ đạo Chi cục trưởng Chi cục Biển và Hải đảo tổ chức triển khai thực hiện Quy định này.

 
Điều 10. Quy định này áp dụng cho Chi cục Biển và Hải đảo tỉnh Quảng Ngãi. Các hoạt động của Chi cục Biển và Hải đảo phải theo đúng Quy định này và các quy định pháp luật của Nhà nước có liên quan.
 
Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh cần sửa đổi, bổ sung, Chi cục trưởng Chi cục Biển và Hải đảo tổng hợp báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để trình Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) xem xét, quyết định./. 
 
                                                                                               
 
 

 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

         CHỦ TỊCH

 

           (Đã ký)

       Cao Khoa

 

                 


Thông tin cần biết
   

​V/v Công khai việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện việc đấu giá QSDĐ (đợt 4) đối với 1 số lô đất ở thuộc DA KDC Yên Phú, phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

CV-766.pdfCV-766.pdf

 

   

Góp ý Dự thảo Quyết định Điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi.

Dự thảo: Chức năng nhiệm vụ sở TNMT-2019.doc

 

   

​Thông báo về việc Báo cáo Kết quả thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm trong quản lý sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020 trong năm 2019.

 

   

​Kế hoạch Lập phương án xử lý, thu hồi các địa điểm đất đã được thanh lý tài sản trên đất thuộc tài sản công trên địa bàn tỉnh theo Kết luận số 05/KL-UBND ngày 07/6/2019 của UBND tỉnh.

KH-4161.pdfKH-4161.pdf

 

   

​Về việc lập thủ tục kê khai đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các cơ sở Tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

CV-4108.pdfCV-4108.pdf

 

   

Về việc hủy 34.523 phôi giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

 http://www.quangngai.gov.vn/vi/sotnmt/SiteResources/VPDK/4023%20vpdk.pdf​

 

Phim tư liệu
Ngày nước thế giới 2019 - Video clips

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Phí Quang Hiển - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi.
Địa chỉ: Số 163 Hùng Vương - TP Quảng Ngãi
Điện thoại:0255.3714507; Fax: 0255.3822870; Email:stnmt@quangngai.gov.vn