Liên kết website

Thống kê truy cập

Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/12/2016 của Tỉnh ủy về cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT xác định nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nội dung trọng tâm, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực. Sở phấn đấu đạt mục tiêu xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, có tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; từng bước nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin; công khai, minh bạch hoạt động của Sở trên môi trường mạng; cung cấp các dịch vụ công cơ bản trực tuyến mức độ 3, 4,...
Quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác CCHC,  ngay từ cuối quý IV của năm trước, đầu quý I của năm kế hoạch, Sở đã ban hành Kế hoạch CCHC của năm; bám sát 7 nội dung/lĩnh vực CCHC làm cơ sở cho các đơn vị chủ động xây dựng và triển khai thực hiện; đồng thời ban hành các kế hoạch chuyên đề có liên quan để chỉ đạo thực hiện công tác CCHC trong toàn ngành.
 
Về cải cách thể chế, trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, Sở đã tham mưu đề nghị xây dựng và ban hành VBQPPL thuộc lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới 03 Nghị quyết của HĐND tỉnh và 06 Quyết định của UBND tỉnh.  Hàng năm, Sở xây dựng và phê duyệt kế hoạch thanh tra việc chấp hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý của ngành. Giao các cơ quan quản lý nhà nước thuộc Sở tổ chức thực hiện theo thẩm quyền. Thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện, kiến nghị cấp có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các văn bản QPPL không còn phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong quan hệ, giải quyết công việc đối với các tổ chức và người dân đối với ngành, góp phần tích cực trong việc nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước.

 
Đặc biệt, Sở đã chú trọng thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), niêm yết công khai 113 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được Chủ tịch UBND tỉnh công bố. Đầu năm 2019, tham mưu UBND tỉnh công bố danh mục 103 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT (giảm so với năm 2018: 10 TTHC).  Năm 2018, rà soát trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố 40 TTHC rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định của pháp luật. Năm 2018, tiếp nhận và giải quyết 11.598 hồ sơ, (trả đúng hạn: 11.595 hồ sơ, trễ hạn: 03 hồ sơ);  06 tháng đầu năm 2019, tiếp nhận 4.818 hồ sơ ( trả đúng hạn: 4.756 hồ sơ, trễ hạn: 05 hồ sơ).
 

Cải cách tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý và tinh giản biên chế cũng được Sở chú trọng thực hiện như: Rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở; thực hiện Đề án sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; rà soát, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh; thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng biên chế được cấp có thẩm quyền giao. Trong gian đoạn 2015-2018, Sở đã thực hiện cắt giảm được 8 biên chế hành chính, 46 biên chế sự nghiệp; đã xây dựng kế hoạch để tiếp tục cắt giảm 18 biên chế công chức và 21 biên chế sự nghiệp trong giai đoạn 2019-2021 theo Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh...  
 

Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của toàn ngành cũng ngày càng được nâng cao. Tổng số công chức, viên chức và người lao động đến 30/6/2019 là 580,  trong đó số lượng nữ là 151 người, chiếm 26%; thạc sĩ 35 người, chiếm 6%; đại học 377 người, chiếm 65%; cao đẳng 34 người, chiếm 5,86%; trung cấp 90 người, chiếm  15,5%; sơ cấp 44 người, chiếm 7,5%; về trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 50 người, chiếm 8,6%; trung cấp 80 người, chiếm 13,8%...
 
Công tác cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính cũng được Sở Nông nghiệp và PTNT quan tâm thực hiện. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác cải cách hành chính đem lại hiệu quả rõ rệt như: Giảm được giấy bút văn phòng, gửi, nhận văn bản nhanh chóng, kịp thời, trao đổi thông tin nhanh chóng, chính xác đáp ứng được yêu cầu trong công tác quản lý hành chính Nhà nước trong giai đoạn mới.

Nhìn chung, công tác CCHC đã tác động mạnh mẽ đến mọi hoạt động chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành, góp phần xây dựng đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức đủ phẩm chất, bảo đảm tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn chức danh, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo ngạch, có năng lực đảm nhiệm chức trách nhiệm vụ được giao. 
 
Văn Hùng

Tin đã đưa


Phim tư liệu
Nhà máy lọc dầu Dung Quất Quảng Ngãi
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website này như thế nào?

Đẹp  200%
Bình thường  100%
Xấu  100%

Bản quyền © 2014 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Tô - Trưởng ban Biên tập Cổng TTĐT Sở