Liên kết website

Thống kê truy cập

Sau hơn 05 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Quảng Ngãi đã đạt được những kết quả bước đầu, bộ mặt nông thôn đã đổi thay tích cực, phong trào xây dựng nông thôn mới đã được người dân hưởng ứng và trở thành phong trào rộng khắp trong tỉnh.

Tính đến cuối năm 2016 có 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới (riêng năm 2016 có 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới); 17 xã đạt từ 15- 18 tiêu chí; 58 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 38 xã đạt từ 5-9 tiêu chí; 27 xã dưới 5 tiêu chí; số tiêu chí bình quân/xã: 10,88 tăng 1,74 so với năm 2015. Để đạt được kết quả trên là sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đông đảo nhân dân. Trong năm 2016 tổng nguồn vốn huy động để thực hiện Chương trình là 1.279,8 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương: 157,1 tỷ đồng, ngân sách tỉnh: 117 tỷ đồng, ngân sách huyện, xã: 148,633 tỷ đồng, vốn lồng ghép: 695,526 tỷ đồng, vốn tín dụng: 92,666 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp: 16,718 tỷ đồng và đóng góp của người dân: 52,218 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết quả thực hiện Chương trình của tỉnh còn chậm so với bình quân chung của cả nước, số xã đạt chuẩn nông thôn mới thấp, kết quả thực hiện giữa các huyện, thành phố trong tỉnh không đồng đều, có sự chênh lệch tương đối lớn, ngân sách các cấp chưa đáp ứng yêu cầu cho xây dựng nông thôn mới, trong khi các nguồn huy động khác như: tín dụng, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư cho xây dựng nông thôn mới không đáng kể,...

Năm 2017 với mục tiêu phấn đấu: 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới (lũy kế là 42 xã) và huyện Nghĩa Hành đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân số tiêu chí/xã: 12; số xã đạt dưới 5 tiêu chí ≤ 20 xã; Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh đã đề ra những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017, cụ thể như sau:
1. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền vận động, tạo được chuyển biến thực sự về nhận thức, phải làm cho cán bộ các cấp và người dân hiểu rõ mục tiêu của Chương trình là hướng đến người dân, vì dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của chính họ.
2. Tăng cường vai trò chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp: Phân giao cụ thể chỉ tiêu cho các địa phương thực hiện. Tổ chức ký cam kết và chịu trách nhiệm giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền của địa phương trước cấp ủy, chính quyền cấp trên về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tiến độ xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
3. Kiện toàn Ban chỉ đạo, bộ máy giúp việc các cấp và tăng cường đào tạo tập huấn đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia Chương trình: Thành lập 01 Ban Chỉ đạo chung cho 02 Chương trình: MTQG giảm nghèo bền vững và MTQG xây dựng nông thôn mới. Phân công nhiệm vụ cụ thể mỗi thành viên Ban Chỉ đạo để tập trung chỉ đạo và nâng cao trách nhiệm các thành viên; tiếp tục kiện toàn văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp, phát huy vai trò của thành viên kiêm nhiệm văn phòng Điều phối trong việc xây dựng kế hoạch hàng năm, việc lồng ghép các nguồn lực với thực hiện các nội dung, tiêu chí của Chương trình nông thôn mới.
4. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới: Quy hoạch sản xuất phù hợp với nội dung tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện; quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội – môi trường nông thôn đảm bảo hài hòa giữa phát triển nông thôn với phát triển đô thị, phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có trên địa bàn xã.
5. Tập trung chỉ đạo quyết liệt đối với 18 xã phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2017: Bình Minh, Bình Nguyên, Bình Trị, Tịnh Minh, Tịnh Bắc, Nghĩa Kỳ, Nghĩa Thuận, Nghĩa Điền, Hành Dũng, Hành Tín Tây, Đức Thạnh, Đức Hòa, Phổ An, Phổ Ninh, Nghĩa Phú, Tịnh Ấn Tây, Tịnh Long, Tịnh An và tạo điều kiện cho huyện Nghĩa Hành hoàn thành huyện nông thôn mới.
6. Điều chỉnh, xây dựng mới các cơ chế, chính sách: Sửa đổi, bổ sung: Đề án Kiên cố hóa kênh mương; Đề án phát triển giao thông nông thôn; mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn cấp xã và khen thưởng công trình phúc lợi cho huyện, xã đạt chuẩn nông mới, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 – 2020.
7. Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn.
8. Huy động mọi nguồn lực xã hội và cân đối đủ nguồn lực, đảm bảo thực hiện mục tiêu nhiệm vụ đề ra: Tăng cường huy động vốn đầu tư trực tiếp từ ngân sách; thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án khác với Chương trình xây dựng nông thôn mới; huy động và thu hút nguồn lực khác ngoài ngân sách, nhất là vốn trong dân, cộng đồng và doanh nghiệp để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập; xác định số nợ đọng xây dựng cơ bản của Chương trình, xây dựng kế hoạch và lộ trình xử lý dứt điểm, kiên quyết không làm phát sinh thêm nợ đọng./.
 
Văn phòng điều phối NTM tỉnh

Tin đã đưa


Thông tin cần biết
  

Công văn số 1125/SNV-CCVC ngày 12/6/2018 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi về việc nâng bậc lương​ thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng lương trước thời hạn 1125.SNV-CCVC.pdf1125.SNV-CCVC.pdf

 

  

Thông báo: Kể từ ngày 11/6/2018 Bộ phận ​tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ số: 60 - 62 đường Hùng Vương, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

 

  

Công khai Kế hoạch quản lý môi trường của Tiểu dự án Cảng neo trú tàu thuyền và cửa biển Mỹ Á (giai đoạn II) thuộc Dự án quản lý thiên tai (VN-Haz) WB5.Niem yet ke hoach quan ly moi truong TDA cang My A.rarNiem yet ke hoach quan ly moi truong TDA cang My A.rar

 

  

Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi.1574.TB-SNNPTNT.pdf1574.TB-SNNPTNT.pdf

 

 

  

Danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện ATTP trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Chi cục trong Quý I năm 2018 DS QUI I-2018 QLCL.xlsDS QUI I-2018 QLCL.xls

 

Phim tư liệu
Nhà máy lọc dầu Dung Quất Quảng Ngãi
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website này như thế nào?

  Đẹp
  Bình thường
  Xấu

Bản quyền © 2014 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Tô - Tổ Trưởng Tổ Thông tin