Liên kết website

Thống kê truy cập

Ngày 06/10/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1852/QĐ-UBND triển khai thực hiện Bộ tiêu chí giám sát đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện Bộ tiêu chí giám sát đánh giá; kịp thời đề xuất điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách nhằm triển khai hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020.

Với nhiệm vụ chủ yếu: đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, vai trò và ý nghĩa của việc triển khai Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá và các chính sách có liên quan đến hoạt động giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020; kịp  thời phát hiện những mô hình hoạt động hiệu quả trong việc thực hiện các giải pháp triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020; tăng cường vai trò lãnh đạo và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan trong việc triển khai thực hiện Bộ tiêu chí giám sát đánh giá lại cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020; kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn, tài liệu thực hiện hiệu quả hoạt động giám sát, đánh giá Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020; thông qua triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá, kịp thời đề xuất, điều chỉnh và ban hành các chính sách để triển khai thực hiện hiệu quả Đề án đến năm 2020. 

Các hoạt động chủ yếu của nội dung Kế hoạch: công tác truyền thông; nâng cao năng lực về giám sát đánh giá; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu giám sát đánh giá; tổ chức đánh giá kết quả thực hiện chương trình.

Với nguồn kinh phí thực hiện được bố trí từ ngân sách nhà nước hàng năm theo phân cấp hiện hành và huy động từ các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật./.
 
Phong Phúc

Tin đã đưaBản quyền © 2014 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Tô - Tổ Trưởng Tổ Thông tin