Liên kết website

Thống kê truy cập

Thực hiện Kế hoạch 5467/KH-BNN-TCCB ngày 31/7/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tổ chức hoạt động thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lần thứ V và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 16/9/2019 của UBND tỉnh tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Ngãi lần thứ VII (2020-2025).

Vừa qua, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký ban hành Kế hoạch số 2656/KH-SNNPTNT ngày 01/10/2019 về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến tại các đơn vị trực thuộc và Hội nghị điển hình tiên tiến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,giai đoạn 2020-2025.

Hội nghị là dịp để tổng kết, đánh giá đúng thực chất kết quả và tác dụng của các phong trào thi đua từ sau Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ năm 2015 đến nay; chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và đề ra phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong thời gian tới. Biểu dương, tôn vinh, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong công tác, trong nghiên cứu, lao động, sản xuất - kinh doanh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và phát triển nông thôn, giai đoạn 2015-2020. Thông qua Hội nghị điển hình tiên tiến, rút ra các bài học kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng; lựa chọn được những tấm gương tiêu biểu xuất sắc từ cơ sở, nhân rộng điển hình; tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua và công tác khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và thực hiện tốt các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.
 

Nội dung kế hoạch đã đề cập cụ thể về hình thức, thành phần, thời gian và chương trình cụ thể đối với việc tổ chức hội nghị. Theo đó, thời gian hoàn thành việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các đơn vị trực thuộc Sở là trước ngày 30/4/2020 và Hội nghị điển hình tiên tiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được dự kiến thực hiện trong đầu tháng 5/2020. Qua đó, phân công cụ thể nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị có liên quan nhằm triển khai thực hiện tốt Hội nghị điển hình tiến tiến giai đoạn 2020-2025 đảm bảo trang trọng, thiết thực, thực hành tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức./.

 
Nguyễn Danh

Tin đã đưaBản quyền © 2014 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Tô - Trưởng ban Biên tập Cổng TTĐT Sở