Liên kết website

Thống kê truy cập

Bộ Nông nghiệp và PTNT vừa ban hành Thông tư số 25/2015/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 hướng dẫn về quản lý chương trình, dự án, nhiệm vụ Khuyến nông Trung ương thay thế Thông tư số số 49/2015/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2015 và bãi bỏ Điều 17 của Thông tư số 11/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/5/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo đó, trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và PTNT: Tham gia đề xuất, góp ý chương trình khuyến nông Trung ương; xác nhận đồng ý triển khai dự án tại địa phương; chỉ đạo Trung tâm Khuyến nông cấp tỉnh, hệ thống khuyến nông địa phương tham gia thực hiện các dự án, nhiệm vụ khuyến nông; tham gia kiểm tra, giám sát, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án, nhiệm vụ khuyến nông Trung ương thực hiện tại địa phương; tham gia tổng kết, đánh giá chương trình, dự án, nhiệm vụ khuyến nông Trung ương và có kế hoạch nhân rộng ra sản xuất trên địa bàn.

Trách nhiệm của tổ chức chủ trì và đơn vị tham gia thực hiện dự án, nhiệm vụ khuyến nông Trung ương: Xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí hàng năm gửi Trung tâm Khuyến nông Quốc gia trước khi tổ chức thực hiện; tổ chức thực hiện dự án, nhiệm vụ khuyến nông Trung ương được giao theo đúng quy định; tổ chức kiểm tra, nghiệm thu tại cơ sở; quản lý và sử dụng kinh phí đúng quy định, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện dự án, nhiệm vụ khuyến nông Trung ương; tổng kết, nghiệm thu kết quả thực hiện và quyết toán kinh phí theo quy định...

Trách nhiệm của chủ nhiệm dự án: Chủ trì tổ chức thực hiện các nội dung của Dự án theo Thuyết minh đã được phê duyệt; tổng hợp, báo cáo về nội dung, tiến độ thực hiện, sản phẩm, tình hình sử dụng kinh phí dự án; chịu trách nhiệm trước cơ quan chủ trì và Bộ trưởng về kết quả thực hiện dự án...
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 01 năm 2018; các dự án, nhiệm vụ khuyến nông Trung ương giai đoạn 2016-2018 và 2017-2019 đã được phê duyệt, tiếp tục áp dụng theo quy định tại Thông tư số 49/2015/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2015.
 
Phong Phúc

Tin đã đưa


Phim tư liệu
Nhà máy lọc dầu Dung Quất Quảng Ngãi
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website này như thế nào?

Đẹp  200%
Bình thường  100%
Xấu  100%

Bản quyền © 2014 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Tô - Tổ Trưởng Tổ Thông tin