Liên kết website

Thống kê truy cập

Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phê duyệt Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2018 cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo kế hoạch, Quảng Ngãi được giao chỉ tiêu đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn là 1.100 người.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 01/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ để giao đầy đủ nhiệm vụ đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn cho Sở Nông nghiệp và PTNT đảm nhiệm. Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn các địa phương triển khai và tham mưu cho UBND tỉnh bố trí đủ kinh phí để tổ chức thực hiện. Xác định nhu cầu đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn theo hướng dẫn của Trung ương; phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; đẩy mạnh công tác tuyền truyền, phổ biến chính sách phát triển nông nghiệp, đào tạo nghề; các mô hình dạy nghề có hiệu quả, các gương điển hình sản xuất giỏi, nông dân đã thành công sau học nghề; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc đào tạo nghề nông nghiệp..
 

Phong Phúc

Tin đã đưaBản quyền © 2014 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Tô - Tổ Trưởng Tổ Thông tin