Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 983851
Đang online: 3
Đăng ngày: 31/05/2018
 Trong những năm qua, được sự quan tâm của  Đảng, Nhà nước, nhiều chương trình, đề án, chính sách giảm nghèo đã được ban hành và triển khai thực hiện đã góp phần làm cho đồng sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh được cải thiện đáng kể, tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm; ý thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các tầng lớp nhân dân nói chung và người nghèo nói riêng trong phong trào thi đua lao động sản xuất, kinh doanh vươn lên thoát nghèo của hộ gia đình ngày càng được nâng cao.


 Công tác tuyên truyền về giảm nghèo được các ngành, các cấp thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú thông qua nhiều công cụ, phương tiện tuyên truyền trực tiếp và gián tiếp như: Xây dựng chuyên mục phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình; tổ chức hội thi, đối thoại về chính sách giảm nghèo; in ấn, phát hành tờ rơi; xây dựng pano; tập huấn hướng dẫn; giới thiệu cho hộ nghèo các mô hình giảm nghèo có hiệu quả; tư vấn giới thiệu việc làm, tổ chức kiểm tra giám sát... đã tạo được tính lan tỏa rộng khắp, cơ bản đã tạo phong trào thi đua giảm nghèo đến từng hộ nghèo, cộng đồng dân cư. Nhận thức, trách nhiệm và năng lực về thực hiện công tác giảm nghèo tiếp tục được nâng cao trong cán bộ, đảng viên các cấp. Qua đó, đã giúp cho các hộ nghèo biết, tiếp cận và thụ hưởng các chính sách giảm nghèo của Nhà nước, nhất là có cơ hội nhiều hơn để tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ sản xuất, tăng thu nhập và các dịch vụ xã hội cơ bản để vươn lên thoát nghèo.

Ngoài ra, các cơ chế, chính sách đặc thù của tỉnh như: Chính sách thí điểm khuyến khích hộ nghèo tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị để tăng thu nhập và vươn lên thoát nghèo bền vững trên địa bàn 02 huyện: Sơn Tây và Tây Trà năm 2018 và Chính sách hỗ trợ, biểu dương, khen thưởng đối với hộ gia đình, thôn, xã, huyện thoát nghèo ở vùng miền núi tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 tuy mới đưa vào thực hiện nhưng bước đầu đã nâng cao trách nhiệm; thay đổi cách làm, cách suy nghĩ của lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và người dân trong quá trình thực hiện công tác giảm nghèo tại địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được nói trên thì công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về giảm nghèo vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế như: Số lượng, thời lượng tuyên truyền còn hạn chế, chưa rộng khắp đến cơ sở, cộng đồng dân cư, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số do kinh phí đầu tư cho công tác tuyên truyền còn thấp, phương tiện kỹ thuật còn hạn chế, cán bộ còn thiếu về số lượng, chưa đảm bảo về kỹ năng tuyên truyền. Người nghèo, đặc biệt người dân tộc thiểu số tiếp cận các thông tin tuyên truyền còn hạn chế bởi vì công tác tuyên truyền chủ yếu tập trung ở cấp tỉnh, hình thức tuyên truyền tập trung nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng; các hình thức tuyên truyền trực tiếp, có hiệu quả thiết thực, thu hút người nghèo tham gia còn ít. Công tác tuyên truyền ở các địa phương nội dung, hình thức chưa phong phú, đa dạng; các băng, đĩa, tờ rơi, tờ gấp được chuyển tải về địa phương nhưng chưa phát huy hết hiệu quả do còn thiếu về phương tiện, kinh phí; phương pháp, kỹ năng tổ chức tuyên truyền chưa thật sự phù hợp. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Đoàn thể các cấp chủ yếu tuyên truyền, vận động, tư vấn các chính sách của Nhà nước và thực hiện hỗ trợ theo nhiệm vụ được giao; chưa tập trung tuyên truyền làm thay đổi tư tưởng, nhận thức của hộ nghèo tự vươn lên thoát nghèo bền vững.

Mặt khác, các dự án giảm nghèo và chính sách giảm nghèo chung trong giai đoạn 2011 - 2015 mang tính chất hỗ trợ cho không (không có điều kiện) quá nhiều, bình quân chia đều cho tất cả các đối tượng thuộc diện hộ nghèo như: Hỗ trợ tiền điện, hỗ trợ phát triển sản xuất theo Nghị quyết 30a, bảo hiểm y tế, chính sách y tế kế hoạch hóa gia đình, học nghề, giáo dục, nhà ở... Trong khi đó, quan điểm, điều kiện, nguyên tắc hỗ trợ của chính sách giảm nghèo của Trung ương và của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 có nhiều điểm mới nhằm khắc phục tình trạng trông trờ, ỷ lại của hộ nghèo, nhưng hiện nay mới chỉ ở bước đầu triển khai thực hiện.​

222222222222222.jpg

          Nhờ có ý chí trong lao động sản xuất, nhiều hộ nghèo ở xã Sơn Long, huyện Sơn Tây đã vươn lên thoát nghèo bền vững. (Trong ảnh: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ thăm hỏi, động viên hộ dân phát triển mô hình trồng cau)

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nói trên, góp phần làm hạn chế tính trông chờ, ỷ lại của hộ nghèo vào sự hỗ trợ của Nhà nước, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững, theo tôi cần thực hiện đồng bộ những hình thức tuyên truyền sau:

Đối với hình thức tuyên truyền trực tiếp:

Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng các hình thức đã có, như: Đối thoại chính sách giảm nghèo với người dân, tổ chức hội thi về giảm nghèo bằng sân khấu hóa, xây dựng chuyên mục, chuyên đề phát sóng trên sóng phát thanh - truyền hình, giới thiệu việc làm... Tăng cường tập huấn nghiệp vụ và kỹ năng tuyên tuyền cho cán bộ thôn, xã, huyện.

Hai là, các địa phương tập trung chỉ đạo, hướng dẫn xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố và khu dân cư tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ dân trên địa bàn thông qua các cuộc họp thôn, tổ dân phố; nhân các ngày hội, lễ. Trong đó cần đưa nhiều nội dung tuyên truyền phong phú, đa dạng để thu hút nhiều người tham gia.

Ba là, Sở Thông tin và Truyền thông cần xây dựng bộ công cụ, tài liệu tuyên truyền; tổ chức tập huấn kỹ năng, phương pháp tuyên tuyền cho cán bộ cơ sở để tuyên truyền đến tận khu dân cư, thôn, xã; tham mưu xây dựng kế hoạch và đề xuất phân phổ kinh phí cho các địa phương, cơ sở để tăng cường công tác tuyên tuyền. Tăng cường và phát huy các phương tiện, trang thiết bị, công cụ, tài liệu truyền thông tại cơ sở để phục vụ tốt công tác tuyên truyền đến người dân.

image003.jpg

           Đối thoại chính sách giảm nghèo với người dân là một trong những hình thức tuyên truyền trực tiếp có hiệu quả.

Bốn là, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể các cấp như: Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên cần đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú để nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong hội viên, đoàn viên và nhân dân về thực hiện giảm nghèo bền vững, khơi dậy ý chí chủ động, trách nhiệm tự lực vươn lên của người nghèo; nâng cao năng lực cộng đồng, quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, của cộng đồng để thoát nghèo bền vững với phương châm mỗi hộ nghèo, người nghèo, địa phương nghèo phải tích cực học tập, tìm việc làm, nỗ lực phấn đấu vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đối với hình thức tuyên truyền thông qua thực hiện cơ chế, chính sách

Thứ nhất, tổ chức thực hiện đảm bảo chính sách, dự án giảm nghèo của Trung ương giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó phải thực hiện đúng mục đích, ý nghĩa, nguyên tắc, điều kiện hỗ trợ của hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo. Cụ thể:

Thực hiện cơ chế hỗ trợ tạo sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo thông qua dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt dựa trên quy hoạch sản xuất của địa phương.

Hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tự nguyện đăng ký tham gia dự án thông qua nhóm hộ, cộng đồng và cam kết thực hiện đúng các nội dung đã đăng ký. Tuyệt đối không hỗ trợ phát triển sản xuất cho những hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo không đảm bảo các điều kiện về lao động, tư liệu sản xuất; lười lao động, không có ý chí, nghị lực vươn lên thoát nghèo.

Ngoài các nguồn vốn thực hiện dự án từ ngân sách nhà nước, vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội, nguồn vốn lồng ghép thực hiện các chính sách, chương trình, dự án nhất thiết phải có nguồn vốn đối ứng của hộ gia đình;

Thực hiện thu hồi, luân chuyển trong cộng đồng một phần chi phí hỗ trợ hoặc vật nuôi (từ nguồn vốn ngân sách nhà nước) phù hợp với từng dự án và điều kiện cụ thể của từng đối tượng được hỗ trợ, nhằm nhân rộng mô hình dự án cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo khác được tham gia; đồng thời nâng cao trách nhiệm của đối tượng thụ hưởng đối phần vốn được hỗ trợ. Xây dựng mô hình tổ hợp tác tại các huyện miền núi trong việc hỗ trợ hộ nghèo sản xuất hàng hoá và bao tiêu sản phẩm đầu ra.

Thứ hai, thực hiện đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng trong thực hiện các chính sách giảm nghèo đặc thù riêng của tỉnh, cụ thể:

Thường xuyên theo dõi, giám sát quá trình thực hiện Đề án thực hiện thí điểm Chính sách khuyến khích hộ nghèo tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị để tăng thu nhập và vươn lên thoát nghèo bền vững trên địa bàn 02 huyện: Sơn Tây và Tây Trà trong ban hành kèm theo Quyết định số 536/QĐ-UBND ngày 02/8/2017 của UBND tỉnh để làm cơ sở đánh giá hiệu quả và nhân rộng trên toàn tỉnh cho những năm tiếp theo.

         Kịp thời hỗ trợ, biểu dương, khen thưởng đối với hộ gia đình, thôn, xã, huyện thoát nghèo ở vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 của UBND tỉnh. Đồng thời phê phán các trường hợp lợi dụng chính sách, không có ý chí vươn lên, không muốn thoát nghèo

          Thứ ba, cần có hình thức xử lý trách nhiệm đối với lãnh đạo, cán bộ, công chức trong trường hợp sau khi rà roát các thôn, xã, huyện đã đủ điều kiện thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn theo quy định nhưng vẫn còn một số lãnh đạo, cán bộ, công chức trên địa bàn có tư tưởng bảo vệ, không muốn thôn, xã, huyện mình thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn để được tiếp tục thụ hưởng các chương trình, dự án, chính sách của Nhà nước.

Thứ tư, các địa phương tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo hàng năm phải đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy trình, đúng đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Không được lợi dụng việc tách hộ nhằm phát sinh thêm hộ nghèo để nhận sự hỗ trợ của Nhà nước./.

                                                  Bài, ảnh: Nguyễn Châu Tuấn

                                                   Văn phòng Giảm nghèo tỉnhTin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Thông tin cần biết
   

Công văn 434/SLĐTBXH-ATVLLĐ ngày 18/02/2019 về việc phòng ngừa tai nạn lao động tái diễn do hàn điện​

Công văn triển khai phòng ngừa tai nạn lao động tái diễn do hàn điện_Signed.pdffile kèm theo.pdf

 

   

​Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025​TÀI LIỆU KÈ THEO.rarTÀI LIỆU KÈ THEO.rar

 

   

​Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 127, 128 của Tỉnh uỷ​

KE HOACH THUC HIEN NQ 127-128 TINH UY_Signed.pdfKE HOACH THUC HIEN NQ 127-128 TINH UY_Signed.pdf

 

   

​Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 125, 126 của Tỉnh uỷ​ 

KE HOACH THUC HIEN NQ 125-126 TINH UY_Signed.pdfKE HOACH THUC HIEN NQ 125-126 TINH UY_Signed.pdf

 

   

​Thông báo danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí​Danh sách.PDFDanh sách.PDF

 

 

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện website thế nào ?

  Đẹp
  Xấu
  Bình thường