Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1055416
Đang online: 3

QUY CHẾ

Làm việc của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 67/QĐ-LĐTBXH ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội)​

   QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế làm việc của

 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội


 GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Quyết định số 64/2016/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động –Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 62/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp về quản lý cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và người quản lý doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ các quy định trước đây của Sở có nội dung trái với Quy chế kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                                                                                         


                                               ​           GIÁM ĐỐC

                           Đã Ký​

                             Lương Kim Sơn​

Quyết định kèm theo​: Quy chế làm việc của Sở LĐTBXH.pdfQuy chế làm việc của Sở LĐTBXH.pdf​

Thông tin cần biết
   
Công văn đề nghị phối hợp thông báo tuyển dụng người lao động đi làm việc tại Đài Loan theo phương thức tuyển dụng trực tiếp​

File kèm​ theo CV 872-TTLĐNN-TCLĐ.PDFCV 872-TTLĐNN-TCLĐ.PDF

 

   

​Hướng dẫn Doanh nghiệp tự kiểm tra và báo cáo kết quả tự kiểm tra Pháp luật lao động​

Cong van HUONG DAN TU KIEM TRA PHAP LUAT LAO DONG.pdfCong van Mau PHIEU TU KIEM TRA.rarMau PHIEU TU KIEM TRA.rar


 

   

​Xin ý kiến dự thảo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng​

cv 2440 gop y phap lenh.pdfcv 2440 gop y phap lenh.pdf

 

   

​Đ​ề nghị Báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020

tai lieu kem theo.rartai lieu kem theo.rar

 

  

​Quyết định phê duyệt Bộ chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và cấp huyện (DDCI) tỉnh Quảng Ngãi​.

389-QĐ-UBND.PDF389-QĐ-UBND.PDF

 

   

​Quyết định công bố Danh mục nhóm thử tục hành chính liên thông​

728-QĐ-UBND.pdf728-QĐ-UBND.pdf

 

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện website thế nào ?

  Đẹp
  Xấu
  Bình thường