Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 983881
Đang online: 3

QUY CHẾ

Làm việc của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 67/QĐ-LĐTBXH ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội)​

   QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế làm việc của

 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội


 GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Quyết định số 64/2016/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động –Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 62/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp về quản lý cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và người quản lý doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ các quy định trước đây của Sở có nội dung trái với Quy chế kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                                                                                         


                                               ​           GIÁM ĐỐC

                           Đã Ký​

                             Lương Kim Sơn​

Quyết định kèm theo​: Quy chế làm việc của Sở LĐTBXH.pdfQuy chế làm việc của Sở LĐTBXH.pdf​

Thông tin cần biết
   

Công văn 434/SLĐTBXH-ATVLLĐ ngày 18/02/2019 về việc phòng ngừa tai nạn lao động tái diễn do hàn điện​

Công văn triển khai phòng ngừa tai nạn lao động tái diễn do hàn điện_Signed.pdffile kèm theo.pdf

 

   

​Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025​TÀI LIỆU KÈ THEO.rarTÀI LIỆU KÈ THEO.rar

 

   

​Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 127, 128 của Tỉnh uỷ​

KE HOACH THUC HIEN NQ 127-128 TINH UY_Signed.pdfKE HOACH THUC HIEN NQ 127-128 TINH UY_Signed.pdf

 

   

​Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 125, 126 của Tỉnh uỷ​ 

KE HOACH THUC HIEN NQ 125-126 TINH UY_Signed.pdfKE HOACH THUC HIEN NQ 125-126 TINH UY_Signed.pdf

 

   

​Thông báo danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí​Danh sách.PDFDanh sách.PDF

 

 

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện website thế nào ?

  Đẹp
  Xấu
  Bình thường