Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1055411
Đang online: 5
ỦY BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT
TỈNH QUẢNG NGÃI                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 64/2016/QĐ-UBND                    Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 12 năm 2016                                       QUYẾT ĐỊNH​

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi

________________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Lao động – Thương binh  và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Công văn số 2420/SLĐTBXH-VP ngày 07 tháng 11 năm 2016, ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 23/BC-STP ngày 01 tháng 02 năm 2016 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 2080/SNV-TCBC ngày 02 tháng 12 năm 2016.

 

                                        QUYẾT ĐỊNH:

                                                           

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi.

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/01/2017 và thay thế Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ngày 20/6/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi.

 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội, Tư Pháp; Thủ trưởng các sở, ban ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


                                                      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

                                                                  CHỦ TỊCH

                                                                    (Đã ký)

                                                               Trần Ngọc Căng

Thông tin cần biết
   
Công văn đề nghị phối hợp thông báo tuyển dụng người lao động đi làm việc tại Đài Loan theo phương thức tuyển dụng trực tiếp​

File kèm​ theo CV 872-TTLĐNN-TCLĐ.PDFCV 872-TTLĐNN-TCLĐ.PDF

 

   

​Hướng dẫn Doanh nghiệp tự kiểm tra và báo cáo kết quả tự kiểm tra Pháp luật lao động​

Cong van HUONG DAN TU KIEM TRA PHAP LUAT LAO DONG.pdfCong van Mau PHIEU TU KIEM TRA.rarMau PHIEU TU KIEM TRA.rar


 

   

​Xin ý kiến dự thảo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng​

cv 2440 gop y phap lenh.pdfcv 2440 gop y phap lenh.pdf

 

   

​Đ​ề nghị Báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020

tai lieu kem theo.rartai lieu kem theo.rar

 

  

​Quyết định phê duyệt Bộ chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và cấp huyện (DDCI) tỉnh Quảng Ngãi​.

389-QĐ-UBND.PDF389-QĐ-UBND.PDF

 

   

​Quyết định công bố Danh mục nhóm thử tục hành chính liên thông​

728-QĐ-UBND.pdf728-QĐ-UBND.pdf

 

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện website thế nào ?

  Đẹp
  Xấu
  Bình thường