Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 922233
Đang online: 14
ỦY BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT
TỈNH QUẢNG NGÃI                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 64/2016/QĐ-UBND                    Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 12 năm 2016                                       QUYẾT ĐỊNH​

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi

________________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Lao động – Thương binh  và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Công văn số 2420/SLĐTBXH-VP ngày 07 tháng 11 năm 2016, ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 23/BC-STP ngày 01 tháng 02 năm 2016 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 2080/SNV-TCBC ngày 02 tháng 12 năm 2016.

 

                                        QUYẾT ĐỊNH:

                                                           

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi.

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/01/2017 và thay thế Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ngày 20/6/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi.

 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội, Tư Pháp; Thủ trưởng các sở, ban ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


                                                      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

                                                                  CHỦ TỊCH

                                                                    (Đã ký)

                                                               Trần Ngọc Căng

Thông tin cần biết
   

​Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025​TÀI LIỆU KÈ THEO.rarTÀI LIỆU KÈ THEO.rar

 

   

​Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 127, 128 của Tỉnh uỷ​

KE HOACH THUC HIEN NQ 127-128 TINH UY_Signed.pdfKE HOACH THUC HIEN NQ 127-128 TINH UY_Signed.pdf

 

   

​Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 125, 126 của Tỉnh uỷ​ 

KE HOACH THUC HIEN NQ 125-126 TINH UY_Signed.pdfKE HOACH THUC HIEN NQ 125-126 TINH UY_Signed.pdf

 

   

​Thông báo danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí​Danh sách.PDFDanh sách.PDF

 

 

   

​Phó Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn 1555/UBND-CNXD ngày​26/3/2018 V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ

CV 1555-UBND-CNXD.pdfCV 1555-UBND-CNXD.pdf

 

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện website thế nào ?

  Đẹp
  Xấu
  Bình thường