Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1000379
Đang online: 9
ỦY BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT
TỈNH QUẢNG NGÃI                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 64/2016/QĐ-UBND                    Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 12 năm 2016                                       QUYẾT ĐỊNH​

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi

________________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Lao động – Thương binh  và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Công văn số 2420/SLĐTBXH-VP ngày 07 tháng 11 năm 2016, ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 23/BC-STP ngày 01 tháng 02 năm 2016 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 2080/SNV-TCBC ngày 02 tháng 12 năm 2016.

 

                                        QUYẾT ĐỊNH:

                                                           

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi.

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/01/2017 và thay thế Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ngày 20/6/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi.

 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội, Tư Pháp; Thủ trưởng các sở, ban ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


                                                      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

                                                                  CHỦ TỊCH

                                                                    (Đã ký)

                                                               Trần Ngọc Căng

Thông tin cần biết
   

​Đ​ề nghị Báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020

tai lieu kem theo.rartai lieu kem theo.rar

 

  

​Quyết định phê duyệt Bộ chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và cấp huyện (DDCI) tỉnh Quảng Ngãi​.

389-QĐ-UBND.PDF389-QĐ-UBND.PDF

 

   

​Quyết định công bố Danh mục nhóm thử tục hành chính liên thông​

728-QĐ-UBND.pdf728-QĐ-UBND.pdf

 

   

​Quyết định thành lập​ Tổ công tác hỗ trợ thao gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp

705-QĐ-UBND.pdf705-QĐ-UBND.pdf

 

   

Công văn 434/SLĐTBXH-ATVLLĐ ngày 18/02/2019 về việc phòng ngừa tai nạn lao động tái diễn do hàn điện​

Công văn triển khai phòng ngừa tai nạn lao động tái diễn do hàn điện_Signed.pdffile kèm theo.pdf

 

   

​Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025​TÀI LIỆU KÈ THEO.rarTÀI LIỆU KÈ THEO.rar

 

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện website thế nào ?

  Đẹp
  Xấu
  Bình thường